એનસીપીના ઉમેદવાર કાંધલ જાડેજા કુતિયાણાની બેઠક ઉપરથી વિજય

એનસીપીના ઉમેદવાર કાંધલ જાડેજા કુતિયાણાની બેઠક ઉપરથી વિજય