મુંબઈ સેન્ટ્રલ : નાના જગન્નાથ શંકર શેઠ સ્ટેશન...

કરી રોડ સ્ટેશન : લાલબાગ સ્ટેશન...

સૈડહસ્ટ રોડ : ડોંગરી સ્ટેશન...

મરીન લાઇન્સ : મુમ્બા દેવી સ્ટેશન...

ચર્ની રોડ : ગિરગાંવ સ્ટેશન...

કૉટન ગ્રીન : કલા ચોકી સ્ટેશન...

કિંગ સર્કલ : તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ સ્ટેશન...

ડૉકયાર્ડ સ્ટેશન : મઝગાંવ સ્ટેશન...

More Web Stories