વર્ષ 1984 થી 2019 સુધી કોંગ્રેસ અને ભાજપને મળેલી બેઠકો.

1984: કોંગ્રેસ- 415, ભાજપ- 2.

1989: કોંગ્રેસ- 197, ભાજપ-85.

1991: કોંગ્રેસ- 244, ભાજપ- 120.

1996: કોંગ્રેસ- 140, ભાજપ-161.

1998: કોંગ્રેસ- 141, ભાજપ- 85.

1999: કોંગ્રેસ- 114, ભાજપ- 85.

2004: કોંગ્રેસ- 145, ભાજપ- 138.

2009: કોંગ્રેસ- 206, ભાજપ- 116.

2014: કોંગ્રેસ- 44, ભાજપ- 282.

2019: કોંગ્રેસ- 52, ભાજપ- 303.

More Web Stories