ફનટાઈમ .

Updated: Jan 20th, 2023


પપ્પુ : મમ્મી, હું હોમવર્ક કરતાં કરતાં ટીવી જોઉં? 

મમ્મી : ભલે બેટા, ટીવી જોવામાં કશો વાંધો નથી. ખાલી ટીવી ચાલુ ન કરતો!


ટીચર : ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે. એને આપણે પિતૃભાષા કેમ કહેતા નથી? 

રોની : કારણ કે માતાજીની હાજરીમાં પિતાજીને કશુંય બોલવાનો મોકો જ ક્યાં મળે છે? 

આજકાલ છોકરાવ કરતાં મચ્છર વધારે ડાહ્યા છે. કમસે કમ સાંજ પડયે ઘરે તો આવી જાય છે!


ટીચર : તેં હોમવર્ક કેમ નથી કયું?

સંજુ : હું હોસ્ટેલમાં રહું છું. 

ટીચર : તો? 

સંજુ : હોસ્ટેલમાં હું હોમવર્ક કેવી રીતે કરું? હોસ્ટેલવર્ક આપવું જોઈએને?


    Sports

    RECENT NEWS