વાર્ષિક ગ્લાન્ઝલિસ્ઝર કોમ્પિટિશન ફોર નેચર ફોટોગ્રાફી એવોર્ડમાં નોર્વે બેઝ્ડ ફોટાઓ એવોર્ડમાં છવાયા

વાર્ષિક ગ્લાન્ઝલિસ્ઝર કોમ્પિટિશન ફોર નેચર ફોટોગ્રાફી એવોર્ડમાં નોર્વે બેઝ્ડ ફોટાઓ એવોર્ડમાં છવાયા
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

મેમલ્સ કેટેગરીમાં માદા જિરાફનો ફોટો રનર્સ અપ

વાર્ષિક ગ્લાન્ઝલિસ્ઝર કોમ્પિટિશન ફોર નેચર ફોટોગ્રાફી બે વર્ષ પછી યોજાઈ હતી. આ વર્ષે આ સ્પર્ધામાં કુલ 17,000 એન્ટ્રી આવી હતી. વર્લ્ડ ઓફ મેમલ્સ કેટેગરીમાં રનર્સ અપ થયેલા આ ફોટોગ્રાફને જર્મન ફોટોગ્રાફર થોરસ્ટન હેનવલ્ડે કેન્યામાં નવા જન્મેલા બચ્ચાને ચાટીને વ્હાલ કરતા માદા જિરાફનો ફોટો લીધો હતો.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS