પુરાતત્વવિદોને ઇઝરાયેલના રણમાંથી 1,200 વર્ષ જૂની ભવ્ય હવેલી મળી આવી

પુરાતત્વવિદોને ઇઝરાયેલના રણમાંથી 1,200 વર્ષ જૂની ભવ્ય હવેલી મળી આવી
Thumnail
Thumnail
Thumnail
Thumnail

હવેલીની જબરજસ્ત ભવ્યતા

પુરાતત્વવિદોએ ઇઝરાયેલના દક્ષિણી રણવિસ્તારમાંથી 1,200 વર્ષ જૂની ભવ્ય હવેલીને શોધી કાઢી છે. આ વિસ્તાર તે સમયે નેગેવ તરીકે જાણીતો હતો. આ ભવ્ય હવેલી તે સમયના પોશ વિસ્તારના લોકોની ભવ્યતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

SLIDE SHOW

City News

Sports

TOP READ NEWS
RECENT NEWS