આણંદ જિલ્લાની ૭ બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસને ૫ અને ભાજપને ૨ બેઠકો

આણંદ જિલ્લાની ૭ બેઠકોમાંથી કોંગ્રેસને ૫ અને ભાજપને ૨ બેઠકો