ખેડા જિલ્લાની ૭ બેઠકમાંથી કોંગ્રેસને ૫ અને ભાજપને ૨ બેઠકો

ખેડા જિલ્લાની ૭ બેઠકમાંથી કોંગ્રેસને ૫ અને ભાજપને ૨ બેઠકો