અમદાવાદ - ખાડિયામાં ભાજપના ભૂષણ ભટ્ટનો વિજય

અમદાવાદ - ખાડિયામાં ભાજપના ભૂષણ ભટ્ટનો વિજય