ઉત્તર ગુજરાત - પાટણ જિલ્લામાં કુલ બેઠકો ૪ જેમાં ભાજપને ૩ અને કોંગ્રેસને ૧

ઉત્તર ગુજરાત - પાટણ જિલ્લામાં કુલ બેઠકો ૪ જેમાં ભાજપને ૩ અને કોંગ્રેસને ૧