ઉત્તર ગુજરાત - મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ ૭ બેઠકોમાં ભાજપને ૬ અને કોંગ્રેસને ૧

ઉત્તર ગુજરાત - મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ ૭ બેઠકોમાં ભાજપને ૬ અને કોંગ્રેસને ૧