ઉત્તર ગુજરાત - બનાસકાંઠા જિલ્લાની ૯ બેઠકોમાંથી ભાજપને ૪ અને કોંગ્રેસને ૫ બેઠકો

ઉત્તર ગુજરાત - બનાસકાંઠા જિલ્લાની ૯ બેઠકોમાંથી ભાજપને ૪ અને કોંગ્રેસને ૫ બેઠકો