ગુજરાત વિધાનસભાની ઉત્તરગુજરાત સાબરકાંઠા જિલ્લાની ૭ બેઠકોમાંથી ૬ કોંગ્રેસને અને ૧ ભાજપ

ગુજરાત વિધાનસભાની ઉત્તરગુજરાત સાબરકાંઠા જિલ્લાની ૭ બેઠકોમાંથી ૬ કોંગ્રેસને અને ૧ ભાજપ