દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં ભાજપના પિયુષ દેસાઈ વિજેતા.

દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીમાં ભાજપના પિયુષ દેસાઈ વિજેતા.