સુરત જિલ્લા - માંડવીમાં કોંગ્રેસના પ્રભુ વસાવાની જીત.

સુરત જિલ્લા - માંડવીમાં કોંગ્રેસના પ્રભુ વસાવાની જીત.