Last Update : 14-August-2012, Tuesday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 09 - 08 - 2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૦૨,૮૧૪.૫૦,૭૮૭,૭૮૯.૪૦
એસીસી ૧૩૪૧,૧૩૪૯.૧૦,૧૩૩૫,૧૩૩૮.૩૫
અદાણી એન્ટર ૧૮૨,૧૮૩.૫૦,૧૭૫.૧૫,૧૭૭.૮૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૪.૬૦,૧૨૭.૩૦,૧૨૪,૧૨૬.૮૫
અદાણી પાવર ૪૨.૮૦,૪૩,૪૧.૮૦,૪૧.૯૫
આદિ. બિરલા નુવો ૭૭૪.૦૫,૭૮૨,૭૬૯.૪૦,૭૭૨.૦૫
અલ્હાબાદ ૧૩૧.૪૦,૧૩૧.૪૫,૧૨૮.૪૫,૧૨૯.૧૦
અરેવા ૧૯૪,૧૯૫.૫૦,૧૮૭.૫૦,૧૯૩.૭૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૯૧,૧૯૪.૪૫,૧૮૯.૭૫,૧૯૩.૩૦
આંધ્ર બેંક ૧૦૦,૧૦૦.૪૦,૯૫,૯૫.૫૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૭.૮૫,૬૧૭.૮૫,૬૧૨,૬૧૨.૫૫
એપોલો ટાયર ૮૦.૬૦,૮૪.૨૫,૮૦.૨૫,૮૩.૬૦
અશોક લેલેન્ડ ૨૩,૨૩.૧૫,૨૨.૬૫,૨૨.૯૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૭૫૪.૮૦,૩૭૬૫,૩૭૩૫,૩૭૫૦
એસ્ટ્રાઝેન ૧૬૬૦.૭૫,૧૬૬૯,૧૬૧૧.૨૫,૧૬૨૩.૭૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૧૦૦,૧૧૦૯.૬૦,૧૦૮૦,૧૦૮૬.૭૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૫૮.૫૦,૮૦૯,૭૫૮.૫૦,૭૮૫.૭૫
બાટા ઈન્ડિયા ૯૧૫,૯૧૮.૪૫,૯૦૩,૯૧૦.૩૦
ભારત ઈલે. ૧૨૭૦.૦૫,૧૨૮૫,૧૨૫૬.૦૫,૧૨૬૧.૩૫
ભારત ફોર્જ ૩૧૨.૯૦,૩૧૪.૬૫,૩૦૮.૨૦,૩૧૦.૯૦
ભારત પેટ્રો ૩૫૪.૩૦,૩૫૫.૭૦,૩૪૦,૩૪૧.૧૦
ભારતી એરટેલ ૨૭૫.૯૦,૨૭૬.૧૫,૨૫૪.૫૦,૨૫૬.૮૫
ભેલ ૨૩૨,૨૩૫.૫૦,૨૨૭.૬૫,૨૩૦.૮૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૭૧.૯૫,૪૭૪.૬૫,૪૬૮.૩૫,૪૬૯.૮૫
બાયોકોન ૨૪૯.૯૫,૨૫૦.૪૦,૨૪૨,૨૪૩.૬૫
બેંક ઓફ બરોડા ૬૬૦,૬૬૨.૮૦,૬૪૫.૦૫,૬૪૬.૯૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૨૮૧.૮૦,૨૮૫.૯૫,૨૭૮.૫૦,૨૮૦.૯૦
બોશ લિ. ૮૯૫૦,૮૯૯૫,૮૮૮૦.૦૫,૮૯૦૩.૦૫
બ્રિટાનીયા ૪૫૬,૪૬૦,૪૫૪.૭૦,૪૫૬.૧૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૮૯૯.૮૦,૮૯૯.૮૦,૮૬૯.૧૫,૮૭૦.૨૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૧૭,૩૨૧.૮૫,૩૧૩.૬૦,૩૧૯.૫૦
કેનેરા બેંક ૩૬૨.૮૦,૩૬૨.૮૦,૩૫૦,૩૫૨
કેસ્ટ્રોલ ૬૦૦.૨૫,૬૧૩.૪૦,૫૯૭.૮૦,૬૦૦.૩૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૭૨.૪૫,૭૨.૫૦,૬૯.૪૦,૭૦.૨૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૦૭,૩૧૯.૪૦,૩૦૪.૬૦,૩૧૭.૪૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૨.૧૫,૭૩.૦૫,૭૦.૫૦,૭૦.૯૫
સિપ્લા ૩૫૧,૩૫૩.૫૫,૩૪૯.૨૦,૩૫૧.૯૫
કોલગેટ ૧૧૮૬,૧૧૯૯,૧૧૮૫.૩૫,૧૧૯૦.૧૦
કન્ટેનર કોર્પ ૯૪૫.૫૦,૯૪૫.૫૦,૯૪૦.૦૫,૯૪૦.૦૫
કોર્પોરેશન બેંક ૩૯૯.૫૫,૪૦૧.૩૫,૩૮૭.૯૫,૩૯૨.૨૦
ક્રિસીલ લિ. ૯૦૭,૯૧૫,૮૮૦.૩૦,૮૮૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૧૮.૩૦,૧૧૮.૫૫,૧૧૪.૬૦,૧૧૬.૨૫
ક્યુમીન્સ ૪૮૪.૯૦,૪૯૧.૫૦,૪૭૯.૦૫,૪૮૦.૬૦


ડી

ડાબર ૧૨૦,૧૨૧,૧૧૯.૬૦,૧૨૦.૧૫
ડિશ ટીવી ૭૧,૭૧.૪૦,૬૯.૨૫,૭૦.૩૦
ડિવિઝ લેબ. ૧૧૧૫.૧૦,૧૧૨૨.૧૦,૧૧૧૩.૦૫,૧૧૧૭.૭૦
ડિએલએફ ૨૧૨.૬૫,૨૧૫.૧૫,૨૦૮.૬૦,૨૧૦.૫૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૬૫૭,૧૬૬૫,૧૬૪૬.૩૫,૧૬૫૦.૨૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૧.૩૫,૮૧.૪૦,૭૯.૫૦,૭૯.૯૫
ઈમામી લિ. ૫૦૭.૨૦,૫૦૮,૪૮૫.૨૦,૪૮૬.૬૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૪૧,૨૪૬,૨૩૭.૧૦,૨૩૯.૫૫
એસાર ઓઈલ ૫૫.૭૫,૫૬.૪૦,૫૩.૨૦,૫૩.૮૫
એક્સાઈડ ૧૩૦.૪૦,૧૩૨,૧૨૮.૨૫,૧૩૦.૦૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૨૫,૪૨૮.૮૫,૪૧૭.૦૫,૪૧૮.૧૫
ફાય. ટેકનો ૮૦૦,૮૧૨.૮૦,૭૨૫,૮૦૨.૨૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૯૯,૧૦૦.૫૦,૯૯,૯૯.૨૦


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૬૭,૩૭૩,૩૬૬,૩૬૯.૨૦
ગીતાંજલિ ૩૩૩.૯૫,૩૩૫.૫૦,૩૩૩.૯૦,૩૩૪.૨૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૦૮૭,૨૧૧૫,૨૦૮૭,૨૧૦૭.૨૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૦૦,૨૮૩૯,૨૮૦૦,૨૮૨૬.૧૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૪૧૫.૮૦,૪૨૨.૯૦,૪૧૩,૪૧૬
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૨.૪૦,૨૨.૪૫,૨૧.૭૫,૨૨.૩૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૬૧૯,૬૨૫.૭૫,૬૧૦.૩૦,૬૨૨.૫૫
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૪૫.૨૫,૨૪૯.૬૦,૨૪૨,૨૪૩.૭૫
ગ્રાસીમ ૨૯૯૮.૯૦,૩૦૪૬,૨૯૮૯.૫૫,૩૦૧૭.૬૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૩૧૯૩,૩૧૯૩,૩૧૮૦,૩૧૮૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૭૧.૪૫,૭૨.૫૦,૭૦.૯૦,૭૧.૫૦
ગુજ. ફ્લોરો ૩૪૯.૨૫,૩૫૩.૩૫,૩૪૪.૦૫,૩૪૮.૦૫
ગુજ. ગેસ ૩૧૦,૩૧૦.૫૦,૩૦૭,૩૦૮.૦૫
ગુજ. મીનરલ ૧૯૫.૪૦,૧૯૯,૧૯૨.૦૫,૧૯૩.૨૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૪૨,૫૪૫.૪૦,૫૩૬.૬૦,૫૩૮.૫૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૩૬.૫૦,૫૩૯.૪૦,૫૩૩.૫૦,૫૩૭.૧૦
એચડીએફસી ૭૨૦,૭૨૨.૨૦,૬૯૩.૨૦,૬૯૪.૯૦
એચડીએફસી બેંક ૬૦૦,૬૦૬.૮૫,૫૯૮.૧૫,૬૦૪.૮૫
હિરો હોન્ડા ૧૯૬૩,૧૯૮૦,૧૯૫૧,૧૯૫૮.૬૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૭૭.૯૫,૪૮૯.૭૦,૪૭૬.૦૫,૪૮૭.૩૦
હિંદ પેટ્રો. ૩૨૧.૮૦,૩૨૨.૬૦,૩૧૩.૩૦,૩૧૪.૫૦
હિન્દાલ્કો ૧૨૨,૧૨૨.૯૫,૧૨૧.૧૦,૧૨૧.૭૫
હિંદુ. ઝીંક ૧૧૮.૬૫,૧૨૧.૩૦,૧૧૮.૧૦,૧૨૦.૬૫
એચડીઆઈએલ ૮૨,૮૩.૨૦,૮૧.૩૦,૮૨.૫૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૯૬૨.૪૦,૯૭૩.૨૦,૯૪૯.૦૫,૯૫૩.૦૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૮૬.૮૦,૮૭.૩૫,૮૫.૫૦,૮૫.૭૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૭૬.૬૦,૭૭.૮૫,૭૨.૦૫,૭૨.૪૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૩૪,૧૩૬.૮૦,૧૩૩.૭૫,૧૩૫.૩૦
આઈએફસીઆઈ ૩૬.૫૦,૩૬.૮૦,૩૫.૮૦,૩૬.૧૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૫.૧૫,૫૫.૬૦,૫૪.૧૦,૫૪.૮૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૧૨,૨૧૬.૫૦,૨૦૩.૫૫,૨૧૧.૪૫
ઈન્ડીયન બેંક ૧૭૫,૧૭૯,૧૬૯.૫૦,૧૭૨.૫૫
ઈન્ડી. હોટલ ૫૯.૯૦,૬૦.૨૫,૫૮.૬૦,૫૯.૭૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૭,૨૫૮.૫૦,૨૪૮,૨૫૨.૧૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૭૩.૦૫,૭૩.૩૦,૭૧.૦૫,૭૧.૩૫
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૪૨.૪૫,૨૪૩.૬૫,૨૩૮,૨૪૦.૨૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૩,૩૨૬,૩૨૦,૩૨૫.૬૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૨૮૬,૨૩૦૯.૯૫,૨૨૭૧.૧૦,૨૨૭૯
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૯૦.૧૦,૩૯૦.૧૦,૩૮૫,૩૮૫.૧૦
ઈપ્કા લેબ. ૪૦૩,૪૦૬.૪૦,૩૯૭.૦૫,૩૯૯.૭૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૨૦,૧૨૨.૧૫,૧૧૮.૩૦,૧૧૯.૬૦
આઈટીસી ૨૬૧.૮૦,૨૬૬.૭૫,૨૬૦.૯૫,૨૬૫.૮૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૧.૨૫,૮૧.૮૫,૭૮.૭૦,૭૯.૬૫
જયપ્રા ૭૭.૩૫,૭૮.૦૫,૭૫.૭૦,૭૬.૬૦
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૧૩.૮૦,૪૧૫.૨૦,૪૦૬.૫૦,૪૦૭.૯૦
જેપી હાયડ્રો ૩૨.૪૦,૩૨.૪૦,૩૧.૨૫,૩૧.૪૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૨,૫૨.૯૦,૫૧.૬૫,૫૨.૨૫
જેએસડબલ્યુ ૭૨૩.૯૫,૭૩૩.૮૫,૭૧૯.૮૦,૭૨૫.૮૦
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૨૦૯.૨૦,૧૨૨૫.૮૦,૧૧૮૬,૧૨૦૩.૨૦


કે

કોટક બેંક ૫૬૩,૫૬૮,૫૬૦,૫૬૪.૬૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૨.૭૫,૧૨.૭૯,૧૨.૪૪,૧૨.૬૫
લાર્સન ટુબ્રો ૧૪૦૮,૧૪૨૫.૩૦,૧૩૯૧.૬૫,૧૪૧૯.૪૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૪,૨૫૫,૨૪૭.૬૫,૨૪૯.૬૦
લ્યુપીન લિ. ૫૮૨,૫૮૯.૫૦,૫૭૮,૫૮૨.૨૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૩૦,૭૫૨.૬૦,૭૨૮.૭૦,૭૪૩.૫૦
મન્નાપુરમ ૩૩.૫૫,૩૪.૭૦,૩૩.૩૦,૩૩.૫૫
મારૃતિ ૧૧૪૦,૧૧૬૫,૧૧૩૬.૪૫,૧૧૪૫.૦૫
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૮૩.૫૦,૧૮૫.૫૫,૧૮૧.૦૫,૧૮૨.૦૫
એમએમટીસી ૮૦૦,૮૩૩,૭૬૭.૨૫,૭૭૫.૭૦
મધરસન ૧૬૩,૧૭૫.૬૫,૧૬૩,૧૬૮.૪૫
એમ્ફેસીસ ૪૦૭.૪૦,૪૦૭.૪૦,૩૯૭.૧૦,૪૦૨.૪૦
એમઆરએફ લિ. ૧૦૭૨૫,૧૦૮૭૫,૧૦૬૨૨,૧૦૬૮૪.૪૫
એમઆરપીએલ ૫૮.૦૫,૫૮.૪૫,૫૭.૫૫,૫૭.૮૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૫,૫૫.૩૫,૫૩.૬૫,૫૩.૯૫
નેસ્લે ૪૪૧૫,૪૪૫૦,૪૪૦૯,૪૪૪૨.૦૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૭,૮૮.૧૦,૮૪.૧૦,૮૪.૬૦
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૪૦,૧૮.૭૦,૧૮.૧૫,૧૮.૫૦
એનએમડીસી લિ. ૧૮૫,૧૮૫,૧૮૧.૬૦,૧૮૨.૧૫
એનટીપીસી ૧૬૬.૬૫,૧૭૦.૪૦,૧૬૬.૬૫,૧૬૯.૯૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૮૩,૪૮૭.૫૦,૪૮૦.૧૫,૪૮૦.૫૫
ઓએનજીસી ૨૮૧,૨૮૩.૫૦,૨૭૮.૭૫,૨૮૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૫૭.૪૦,૧૫૯,૧૫૭.૧૦,૧૫૭.૯૦
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૮૭૩.૯૫,૨૯૨૧,૨૭૩૨.૦૫,૨૭૮૮.૬૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૭,૨૩૮,૨૨૮.૪૦,૨૨૯.૪૫
;લ્લીચપી
પેન્ટાલૂન ૧૬૦.૬૦,૧૬૦.૬૦,૧૪૯.૮૦,૧૫૧.૪૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૮,૧૪૯.૦૫,૧૪૭.૩૦,૧૪૮.૦૫
પીડીલાઇટ ૧૮૨,૧૮૩.૬૦,૧૭૮,૧૭૮.૪૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૫૭.૮૦,૫૮.૨૫,૫૫.૫૦,૫૫.૭૦
નિકોલસ પિરામલ ૫૩૩.૦૫,૫૩૫,૫૨૪,૫૨૬.૦૫
પાવર ફાય. ૧૮૭.૫૦,૧૯૪.૨૦,૧૮૭.૫૦,૧૯૧
પાવર ગ્રીડ ૧૧૮.૯૦,૧૨૦.૧૫,૧૧૮.૫૦,૧૧૮.૯૦
પીએનબી એસએલ ૭૫૧,૭૫૧,૭૨૮.૧૫,૭૩૩.૪૫


આર

રૈનબક્સી ૫૧૮.૨૫,૫૨૩.૫૦,૪૯૬.૭૦,૫૦૧.૮૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૭,૫૭.૪૫,૫૪.૮૫,૫૫.૨૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૧૦.૩૦,૨૧૩.૨૫,૨૦૯,૨૧૦.૨૫
રિલા. કોમ્યુ. ૫૬.૫૦,૫૬.૭૦,૫૪.૩૦,૫૪.૮૦
રિલા. એનર્જી ૫૧૮.૭૦,૫૨૨.૭૫,૫૦૭.૮૦,૫૧૪.૪૫
રિલા. કેપી. ૩૫૫,૩૫૯.૭૫,૩૪૭,૩૫૧.૭૫
રિલાયન્સ ૭૮૮.૬૦,૭૯૬.૨૦,૭૭૬.૭૦,૭૮૦.૩૦
આર. પાવર ૯૨,૯૨.૪૫,૮૯.૧૦,૮૯.૮૦
રૃચી સોયા ૮૬.૦૫,૮૯.૯૫,૮૫.૫૫,૮૬.૨૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૪,૧૮૯.૨૫,૧૮૪,૧૮૭.૯૫
શ્રી સીમેન્ટ ૩૧૧૦,૩૧૪૮.૯૫,૩૦૮૫.૩૦,૩૦૮૭
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૪.૧૦,૫૬૬.૪૦,૫૬૧,૫૬૨.૭૫
સીમેન્સ ૬૬૮,૬૭૨.૭૦,૬૫૧.૦૫,૬૫૯.૯૫
સ્ટેટ બેંક ૨૦૬૫,૨૦૭૯.૪૦,૧૯૬૮.૦૫,૧૯૭૧.૯૫
સેઈલ ૮૬.૮૦,૮૬.૮૦,૮૫.૨૦,૮૫.૫૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૫.૭૫,૧૦૯.૯૦,૧૦૫.૬૦,૧૦૯.૨૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૭૪૬.૯૫,૭૮૪,૭૪૫.૦૫,૭૭૪.૮૫
સન ફાર્મા ૬૭૩,૬૮૨.૬૫,૬૭૩,૬૭૬.૯૫
સન ટીવી નેટ. ૨૯૭.૫૦,૩૦૪.૩૦,૨૯૧.૯૫,૩૦૨.૪૫
સુઝલોન ૧૭.૬૦,૧૭.૭૦,૧૭.૧૦,૧૭.૨૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૬.૧૫,૯૬.૭૫,૯૩.૨૫,૯૪.૬૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૦૦,૩૦૪.૪૦,૨૯૯,૩૦૨.૩૫
ટાટા કોર્મ. ૨૩૯,૨૪૪.૮૦,૨૩૨.૬૦,૨૩૯.૧૫
ટાટા મોટર્સ ૨૪૩,૨૪૬.૧૦,૨૩૨,૨૩૯.૩૫
ટાટા પાવર ૯૬.૭૫,૧૦૧,૯૬.૭૫,૧૦૦.૫૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૦૫.૫૫,૪૦૯.૭૫,૪૦૨.૭૦,૪૦૬.૩૦
ટાટા ટી ૧૨૯.૩૫,૧૩૩,૧૨૮,૧૩૦.૬૫
ટીસીએસ ૧૨૪૯,૧૨૬૮,૧૨૪૭,૧૨૫૮.૫૫
ટેક મહિન્દ્રા ૭૬૦,૭૭૪,૭૫૬,૭૬૧.૭૦
થર્મેક્સ ૫૦૧,૫૦૯.૪૫,૪૯૨,૫૦૫.૩૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૨૪.૫૦,૨૨૭.૨૦,૨૨૩.૩૫,૨૨૪.૫૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૫૬.૮૦,૧૫૭,૧૫૫.૫૫,૧૫૬.૦૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૯૨૦,૩૯૨૪.૯૫,૩૮૦૨.૨૦,૩૮૫૬.૦૫


યુ

યુકો બેંક ૬૯.૫૦,૬૯.૮૦,૬૬.૫૫,૬૭.૬૦
અલ્ટ્રાટેક ૧૬૪૧.૫૫,૧૬૫૮,૧૬૩૧.૦૫,૧૬૫૪
યુનીયન બેંક ૧૭૦.૪૦,૧૭૧,૧૬૦.૮૦,૧૬૩.૪૦
યુના. સ્પીરીટ ૮૩૧,૮૫૦.૭૫,૮૧૬.૧૦,૮૩૪.૪૫
યુનીટેક ૨૧.૨૫,૨૧.૫૦,૨૦.૯૦,૨૧.૨૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૩૮,૫૪૭.૪૦,૫૩૨,૫૩૫.૧૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૧.૧૦,૧૨૧.૮૦,૧૧૯.૨૫,૧૧૯.૬૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૯.૨૫,૧૦૯.૮૦,૧૦૬.૦૫,૧૦૭.૧૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૩૫૩.૪૦,૩૫૫,૩૪૫,૩૪૫.૭૫
વૉકહાર્ડ ૧૧૫૨.૧૫,૧૧૮૦.૧૦,૧૧૩૦.૯૦,૧૧૫૬.૫૦


વાય

યસ બેંક ૩૬૭.૨૦,૩૬૯.૪૫,૩૬૧.૫૦,૩૬૩


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૬૪.૯૫,૧૬૫.૪૦,૧૬૨.૩૦,૧૬૩.૭૦

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

અમે સાપ પકડવાને બદલે મહેનત કરવાનું શરુ કરી દીઘું
સાપુતારામાં મોન્સૂન છે પણ ફેસ્ટિવલ નથી
હિટ ફિલ્મ પછી ગિટારમાં ગીર્દી
સ્વતંત્રતાનો એ રણકો આજે પણ સચવાયેલો છે
મોન્સૂન મંત્ર ઉપવાસ કરો અને હેલ્ઘી રહો
વેસ્ટર્ન આઉટફિટમાં એઝટેક પ્રિન્ટની બોલબાલા
ગોલ્ડન કલરમાં મોર્ડન વેઅર
 

Gujarat Samachar glamour

શું શાહરૂખની ટીકા-ટિપ્પણી કરી ગોવંિદાએ ચમકવું છે ?
‘‘કેબીસી-૬’’નો ઓગસ્ટનાં છેલ્લા સપ્તાહમાં પ્રારંભ !
સારાને ઈન્ડસ્ટ્રીથી દુર રાખવા માંગુ છુ-સૈફ
શું કેટ સલમાનની ફક્ત ફ્રેન્ડ જ છે?
કેટરીનાએ જાહેરાતના સાત કરોડ લીઘા
અમિષા પટેલ -વિક્રમ ભટ્ટના અફેર ઉપર ફિલ્મ બનશે !
જન્માષ્ટમીને લીધે ‘‘કૃષ્ણ ઔર કંસ’’ કરમુક્ત કરાઈ !
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved