Last Update : 09-August-2012, Thursday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 08- 08 - 2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૯૪.૦૫,૮૧૪.૭૦,૭૮૫.૧૦,૮૦૪.૯૫
એસીસી ૧૩૩૬.૩૦,૧૩૫૪.૯૫,૧૩૩૫.૨૫,૧૩૪૧.૫૦
અદાણી એન્ટર ૧૮૩,૧૮૭.૨૦,૧૮૦.૧૦,૧૮૧.૩૦
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૩.૨૫,૧૨૬,૧૨૩.૨૫,૧૨૪
અદાણી પાવર ૪૩.૫૦,૪૩.૬૫,૪૨.૫૦,૪૨.૬૫
આદિ. બિરલા નુવો ૭૮૭,૭૯૧.૮૫,૭૭૧,૭૭૨.૪૦
અલ્હાબાદ ૧૩૩,૧૩૩.૭૫,૧૨૯.૯૦,૧૩૦.૩૦
અરેવા ૧૯૫.૧૦,૧૯૫.૮૫,૧૮૮.૨૦,૧૯૩.૧૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૯૧,૧૯૩.૭૫,૧૯૧,૧૯૨.૫૫
આંધ્ર બેંક ૧૦૦,૧૦૧,૯૯.૫૦,૯૯.૬૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૯.૫૫,૬૨૦,૬૧૨,૬૧૨.૬૫
એપોલો ટાયર ૮૧.૨૫,૮૧.૫૦,૭૯.૦૫,૭૯.૪૫
અશોક લેલેન્ડ ૨૩,૨૩.૨૦,૨૨.૮૦,૨૨.૯૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૭૩૮.૯૦,૩૭૫૫,૩૭૧૬.૦૫,૩૭૩૪.૩૫
એસ્ટ્રાઝેન ૧૬૮૫,૧૬૯૬.૭૦,૧૬૩૨.૨૦,૧૬૪૬.૩૦
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૯૬,૧૧૧૦,૧૦૯૦.૩૦,૧૦૯૬.૫૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૬૨.૫૦,૭૭૦,૭૫૬.૫૫,૭૬૦.૪૫
બાટા ઈન્ડિયા ૯૨૧,૯૩૧,૯૦૬.૫૦,૯૧૧.૯૦
ભારત ઈલે. ૧૨૮૫,૧૨૯૫,૧૨૬૯.૨૫,૧૨૭૭.૫૦
ભારત ફોર્જ ૩૧૪,૩૧૮,૩૦૯.૩૦,૩૧૦.૪૦
ભારત પેટ્રો ૩૪૩,૩૫૨.૪૦,૩૩૯.૮૫,૩૫૧.૫૦
ભારતી એરટેલ ૨૯૩.૯૦,૨૯૩.૯૦,૨૭૨.૬૦,૨૭૪.૪૦
ભેલ ૨૩૨.૬૦,૨૩૪.૯૦,૨૩૦.૨૫,૨૩૧.૪૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૭૨,૪૭૪.૩૫,૪૬૯.૦૫,૪૭૦.૬૦
બાયોકોન ૨૪૮.૪૫,૨૫૧.૫૦,૨૪૫.૫૫,૨૪૬.૬૦
બેંક ઓફ બરોડા ૬૬૨.૮૫,૬૬૪.૫૫,૬૫૫.૦૫,૬૫૮.૨૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૨૮૯.૧૦,૨૯૧.૮૫,૨૮૪.૧૦,૨૮૫.૧૫
બોશ લિ. ૯૦૮૧.૧૫,૯૦૮૧.૧૫,૮૮૯૦,૮૯૧૫.૬૫
બ્રિટાનીયા ૪૫૭,૪૬૩.૭૦,૪૫૧.૨૫,૪૫૩.૨૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૮૮૬,૯૦૦,૮૮૨,૮૯૩.૯૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૧.૯૦,૩૩૩.૯૫,૩૨૪.૬૦,૩૨૫.૬૫
કેનેરા બેંક ૩૬૫,૩૬૬.૦૫,૩૫૯.૬૦,૩૬૦.૭૦
કેસ્ટ્રોલ ૬૦૩,૬૦૭.૬૫,૫૯૮,૬૦૦.૩૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૭૨,૭૨.૪૫,૭૧.૭૦,૭૨.૦૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૦૯,૩૧૨,૩૦૬,૩૦૬.૯૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૨,૭૪.૭૦,૭૧,૭૧.૫૫
સિપ્લા ૩૫૩.૪૫,૩૫૫,૩૫૦,૩૫૧.૧૫
કોલગેટ ૧૧૮૭.૫૦,૧૧૯૭.૭૦,૧૧૮૫,૧૧૮૭.૯૦
કન્ટેનર કોર્પ ૯૪૫.૭૦,૯૪૫.૮૦,૯૩૮.૫૦,૯૪૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૪.૬૫,૪૦૪.૬૫,૩૯૯,૪૦૦.૩૫
ક્રિસીલ લિ. ૯૧૦.૯૫,૯૨૩.૫૦,૯૦૨.૧૫,૯૦૭.૬૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૧૮.૩૦,૧૧૯.૧૦,૧૧૬.૮૦,૧૧૭.૪૫
ક્યુમીન્સ ૪૭૨.૯૦,૪૯૦,૪૭૨.૯૦,૪૮૩.૭૦


ડી

ડાબર ૧૨૦.૯૦,૧૨૧.૧૦,૧૧૯,૧૧૯.૭૫
ડિશ ટીવી ૭૩.૪૦,૭૪.૨૫,૬૯.૭૫,૭૦.૩૫
ડિવિઝ લેબ. ૧૧૦૫.૧૦,૧૧૧૯.૭૦,૧૦૯૦,૧૧૧૫.૨૫
ડિએલએફ ૨૧૯.૧૫,૨૨૦,૨૧૧,૨૧૨.૨૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૬૬૨,૧૬૬૫,૧૬૪૩.૯૫,૧૬૫૭.૧૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૩.૦૫,૮૪.૭૫,૮૧.૫૦,૮૨
ઈમામી લિ. ૫૧૦,૫૧૩.૭૫,૪૮૬.૫૦,૪૯૯.૧૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૪૫.૬૦,૨૫૧,૨૩૯.૫૦,૨૪૦.૮૦
એસાર ઓઈલ ૫૬.૫૦,૫૬.૬૦,૫૫.૦૫,૫૫.૫૫
એક્સાઈડ ૧૩૦,૧૩૧.૪૦,૧૨૯.૧૦,૧૩૦.૬૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૮.૫૦,૪૨૬.૫૦,૪૧૬.૦૫,૪૨૪.૬૫
ફાય. ટેકનો ૮૦૦.૦૫,૮૦૩.૫૦,૭૩૭,૭૯૯.૯૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૦,૧૦૦,૯૮.૨૫,૯૯.૨૦


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૭૬.૬૫,૩૭૯.૭૦,૩૬૩.૩૦,૩૬૬.૫૫
ગીતાંજલિ ૩૨૯.૫૦,૩૩૩.૮૦,૩૨૯.૫૦,૩૩૨.૩૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૦૦,૨૧૧૪.૨૫,૨૦૭૯,૨૦૮૪.૭૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૭૯૯.૪૦,૨૮૪૧,૨૭૯૯.૪૦,૨૮૧૦.૬૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૪૧૬,૪૨૩.૩૦,૪૧૩.૧૫,૪૧૫.૮૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૩.૨૦,૨૩.૩૫,૨૨.૩૦,૨૨.૪૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૬૧૧,૬૨૨.૨૦,૬૦૫,૬૧૭.૦૫
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૫૨,૨૫૩.૯૦,૨૪૫.૧૦,૨૪૬.૦૫
ગ્રાસીમ ૨૯૨૫,૨૯૮૯,૨૯૨૪,૨૯૭૫.૨૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૩૧૫૨,૩૧૫૨,૩૧૫૨,૩૧૫૨
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૭૩.૫૦,૭૪.૩૦,૭૦.૬૦,૭૧
ગુજ. ફ્લોરો ૩૬૨.૮૦,૩૬૫,૩૫૦.૪૦,૩૫૨.૨૦
ગુજ. ગેસ ૩૧૦.૨૫,૩૧૦.૩૫,૩૦૭.૧૦,૩૦૮.૬૦
ગુજ. મીનરલ ૧૯૪,૨૦૦.૯૦,૧૯૪,૧૯૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૦.૨૫,૫૫૨.૭૦,૫૩૯.૧૫,૫૪૦.૬૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૩૨.૦૫,૫૩૮,૫૩૨,૫૩૬.૦૫
એચડીએફસી ૭૨૦,૭૨૫,૭૧૯,૭૨૧.૧૦
એચડીએફસી બેંક ૬૦૧,૬૦૧.૧૫,૫૯૫.૧૦,૫૯૭.૫૦
હિરો હોન્ડા ૧૯૬૦,૧૯૭૩.૨૫,૧૯૫૩.૫૫,૧૯૬૪
હિંદ યુનીલીવર ૪૭૦,૪૭૮.૬૦,૪૬૯.૨૫,૪૭૫.૯૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૨૧.૨૦,૩૨૪.૧૦,૩૧૭.૨૦,૩૨૧.૭૫
હિન્દાલ્કો ૧૧૮.૮૫,૧૨૩.૧૦,૧૧૮.૮૫,૧૨૧.૪૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૧૯,૧૨૨.૭૦,૧૧૮,૧૧૮.૬૦
એચડીઆઈએલ ૮૩,૮૫.૧૦,૮૧.૧૫,૮૧.૫૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૯૭૬.૫૦,૯૮૦,૯૫૫.૬૦,૯૫૮
આઈડીબીઆઈ લિ. ૮૭.૭૫,૮૮.૦૫,૮૬.૩૦,૮૬.૫૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૦,૮૦.૨૫,૭૫.૯૦,૭૬.૩૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૩૬.૯૫,૧૩૬.૯૫,૧૩૩.૧૫,૧૩૩.૭૦
આઈએફસીઆઈ ૩૭.૨૫,૩૭.૪૫,૩૬.૨૦,૩૬.૩૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૬.૫૦,૫૬.૫૦,૪૯,૫૪.૪૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૦૭.૪૦,૨૧૪,૧૮૮.૧૦,૨૦૯.૮૫
ઈન્ડીયન બેંક ૧૭૮.૬૫,૧૭૯.૮૫,૧૭૫.૪૦,૧૭૮.૧૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૦.૪૫,૬૧.૫૦,૬૦.૨૫,૬૦.૯૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૫.૪૦,૨૫૯,૨૫૫,૨૫૬.૦૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૭૩.૯૦,૭૪.૩૫,૭૨.૮૦,૭૩.૦૫
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૪૫,૨૪૮.૧૦,૨૪૦.૮૦,૨૪૧.૫૫
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૭,૩૨૯.૫૫,૩૨૨.૧૦,૩૨૩.૭૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૨૬૮,૨૨૯૧,૨૨૫૯.૧૫,૨૨૮૧.૯૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૮૬.૩૫,૩૮૯.૯૫,૩૮૨.૬૫,૩૮૫.૩૫
ઈપ્કા લેબ. ૪૧૯.૯૫,૪૨૪.૫૦,૪૦૦.૧૫,૪૦૨.૧૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૧૭.૯૦,૧૨૪.૬૦,૧૧૭.૬૦,૧૧૮.૯૦
આઈટીસી ૨૬૦.૭૫,૨૬૩.૬૦,૨૫૯.૪૦,૨૬૧.૯૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૩.૪૦,૮૩.૬૫,૮૦.૫૦,૮૦.૮૫
જયપ્રા ૭૮.૩૦,૭૮.૯૦,૭૬.૩૫,૭૬.૮૦
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૧૦,૪૧૯.૭૫,૪૦૯.૩૦,૪૧૧.૪૦
જેપી હાયડ્રો ૩૨.૯૫,૩૩,૩૨.૧૫,૩૨.૨૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૨.૯૦,૫૩.૩૫,૫૧.૫૫,૫૨.૧૦
જેએસડબલ્યુ ૭૧૫,૭૩૦,૭૧૫,૭૨૧.૦૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૭૦.૪૦,૧૨૨૪,૧૧૭૦.૪૦,૧૨૦૭.૬૦


કે

કોટક બેંક ૫૬૧.૯૫,૫૬૮.૨૦,૫૫૭.૧૦,૫૬૫.૨૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩.૪૦,૧૩.૪૫,૧૨.૪૫,૧૨.૫૮
લાર્સન ટુબ્રો ૧૪૨૦,૧૪૨૮.૧૦,૧૪૦૧.૫૦,૧૪૦૬.૮૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૯.૦૫,૨૫૯.૭૦,૨૫૨,૨૫૩.૧૫
લ્યુપીન લિ. ૫૯૦,૫૯૧.૮૫,૫૭૯,૫૮૧.૫૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૦૦,૭૨૮.૨૫,૬૯૯.૯૦,૭૨૨.૭૫
મન્નાપુરમ ૩૨.૮૫,૩૪.૧૦,૩૨.૫૫,૩૩.૬૫
મારૃતિ ૧૧૪૬,૧૧૫૨,૧૧૩૬.૦૫,૧૧૩૯.૭૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૮૬.૧૫,૧૮૮,૧૮૧.૨૫,૧૮૨.૪૦
એમએમટીસી ૭૧૪.૪૦,૮૨૨,૭૧૩.૦૫,૭૯૫.૨૦
મધરસન ૧૬૫.૯૦,૧૬૮.૫૦,૧૬૧.૬૦,૧૬૨.૯૦
એમ્ફેસીસ ૪૦૩.૮૫,૪૦૭.૪૫,૩૯૯,૪૦૨.૮૫
એમઆરએફ લિ. ૧૦૪૭૫,૧૦૯૪૦,૧૦૨૮૦,૧૦૭૦૨.૭૫
એમઆરપીએલ ૫૭.૪૦,૫૮.૬૫,૫૭,૫૮


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૩.૮૫,૫૬.૧૫,૫૩.૮૫,૫૪.૪૦
નેસ્લે ૪૪૫૦,૪૪૫૦,૪૩૯૧,૪૪૧૪.૧૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૩.૪૦,૯૦.૬૫,૮૨.૯૦,૮૬.૯૦
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૦૫,૧૮.૩૫,૧૮,૧૮.૨૦
એનએમડીસી લિ. ૧૮૩.૭૦,૧૮૭.૭૫,૧૮૧,૧૮૪.૩૦
એનટીપીસી ૧૬૮,૧૭૦.૮૦,૧૬૬.૮૦,૧૬૮.૧૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૮૨,૪૮૮.૧૫,૪૭૬,૪૮૨.૨૦
ઓએનજીસી ૨૮૧.૫૦,૨૮૩.૩૦,૨૭૭.૨૫,૨૮૧.૪૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૫૬.૩૫,૧૫૯.૯૫,૧૫૬,૧૫૬.૩૦
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૮૮૭.૯૫,૨૯૫૦,૨૬૩૨.૮૦,૨૮૫૨.૬૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૫,૨૩૯.૭૦,૨૩૪.૧૫,૨૩૭.૦૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૬૩.૫૫,૧૬૫.૪૦,૧૫૮.૮૫,૧૫૯.૮૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૯.૪૦,૧૪૯.૮૫,૧૪૭.૩૫,૧૪૮.૪૦
પીડીલાઇટ ૧૮૦.૭૦,૧૮૭.૭૦,૧૭૮.૧૦,૧૮૦.૯૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૬૦.૨૦,૬૧.૫૦,૫૭.૨૦,૫૭.૬૫
નિકોલસ પિરામલ ૫૩૯,૫૩૯,૫૩૦.૦૫,૫૩૧.૩૦
પાવર ફાય. ૧૮૭.૮૦,૧૯૦.૪૦,૧૮૪.૫૦,૧૮૫.૪૦
પાવર ગ્રીડ ૧૧૮.૪૫,૧૧૯.૪૦,૧૧૮.૧૫,૧૧૮.૮૫
પીએનબી એસએલ ૭૫૮,૭૬૦,૭૩૮.૭૫,૭૪૩.૮૫


આર

રૈનબક્સી ૫૧૧.૧૦,૫૨૦,૫૧૦.૭૫,૫૧૫.૩૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૫,૫૮.૨૦,૫૪.૪૫,૫૬.૩૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૯.૦૫,૨૧૩,૨૦૭,૨૦૮.૮૫
રિલા. કોમ્યુ. ૫૮.૩૦,૫૮.૯૦,૫૫.૫૫,૫૬.૦૫
રિલા. એનર્જી ૫૨૪.૭૦,૫૨૭.૯૦,૫૧૨.૨૫,૫૧૬.૪૫
રિલા. કેપી. ૩૬૫.૯૫,૩૬૮.૭૫,૩૫૧,૩૫૩.૫૦
રિલાયન્સ ૭૮૫,૭૯૯.૩૫,૭૮૩,૭૯૦.૬૫
આર. પાવર ૯૩.૩૦,૯૪.૫૦,૯૧.૨૫,૯૧.૬૦
રૃચી સોયા ૮૬.૮૫,૮૭.૧૫,૮૬.૦૫,૮૬.૪૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૩,૧૮૬.૮૦,૧૮૩,૧૮૪.૨૦
શ્રી સીમેન્ટ ૩૧૩૯,૩૧૩૯,૩૦૫૦,૩૦૯૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૮.૫૦,૫૭૪.૯૫,૫૫૯,૫૬૨
સીમેન્સ ૬૭૯,૬૮૦.૭૫,૬૬૫.૬૦,૬૬૭.૯૫
સ્ટેટ બેંક ૨૦૭૧.૬૫,૨૦૮૯,૨૦૫૩.૫૦,૨૦૬૧.૧૦
સેઈલ ૮૭.૩૦,૮૮.૭૫,૮૬.૨૫,૮૬.૬૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૪.૭૦,૧૦૭.૩૦,૧૦૪.૬૫,૧૦૫.૬૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૭૨૯,૭૬૦.૦૫,૭૨૯,૭૪૨.૫૫
સન ફાર્મા ૬૭૨.૫૦,૬૭૬.૬૫,૬૬૮.૬૦,૬૭૩.૧૫
સન ટીવી નેટ. ૨૯૩,૨૯૯.૬૫,૨૯૨.૯૦,૨૯૬.૮૦
સુઝલોન ૧૮,૧૮.૦૫,૧૭.૩૫,૧૭.૪૫
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૮.૧૫,૯૮.૪૫,૯૬.૧૦,૯૬.૨૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૦૩.૭૦,૩૦૪.૮૫,૨૯૯,૨૯૯.૯૫
ટાટા કોર્મ. ૨૪૪.૫૫,૨૪૫.૭૫,૨૩૯.૦૫,૨૩૯.૯૦
ટાટા મોટર્સ ૨૪૦.૨૦,૨૪૫.૬૫,૨૪૦,૨૪૧.૪૫
ટાટા પાવર ૯૯.૧૦,૯૯.૮૦,૯૭.૬૫,૯૮.૦૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૦૭,૪૧૪.૮૫,૪૦૭,૪૦૮.૩૫
ટાટા ટી ૧૩૧,૧૩૨.૩૦,૧૨૮.૨૫,૧૩૦
ટીસીએસ ૧૨૭૦,૧૨૭૦,૧૨૪૬.૬૦,૧૨૫૦.૫૦
ટેક મહિન્દ્રા ૭૬૦,૭૬૬.૭૫,૭૫૩,૭૫૯.૩૦
થર્મેક્સ ૫૦૯.૮૦,૫૧૦,૫૦૧,૫૦૧.૩૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૨૭.૧૦,૨૨૮.૩૫,૨૨૨.૨૫,૨૨૪.૩૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૫૭.૧૦,૧૫૭.૫૦,૧૫૬.૧૫,૧૫૬.૬૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૮૬૧,૩૯૫૦,૩૮૪૬.૯૫,૩૯૧૩.૧૫


યુ

યુકો બેંક ૭૦.૫૦,૭૦.૯૫,૬૮.૭૫,૬૯.૧૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૬૩૬.૩૦,૧૬૫૨,૧૬૨૯.૯૦,૧૬૩૯.૬૫
યુનીયન બેંક ૧૭૧.૨૦,૧૭૨.૨૫,૧૬૯.૩૦,૧૬૯.૯૫
યુના. સ્પીરીટ ૮૪૩,૮૫૯.૭૫,૮૨૫,૮૨૯.૮૦
યુનીટેક ૨૧.૮૦,૨૧.૯૫,૨૧.૧૦,૨૧.૨૦
યુના. બૂ્રવરી ૫૬૭.૯૫,૫૭૧.૯૫,૫૩૬.૦૫,૫૩૯.૮૫
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૧.૫૫,૧૨૨.૮૫,૧૨૦.૫૫,૧૨૦.૯૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૯.૮૦,૧૧૦.૯૦,૧૦૭.૬૦,૧૦૮.૫૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૩૫૩.૮૦,૩૫૩.૮૦,૩૪૭.૨૦,૩૫૦.૧૦
વૉકહાર્ડ ૧૦૭૯.૯૦,૧૧૬૨.૮૦,૧૦૭૩,૧૧૫૧.૦૫


વાય

યસ બેંક ૩૭૧,૩૭૨,૩૬૬,૩૬૭.૪૦


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૬૮,૧૬૮,૧૬૩,૧૬૩.૪૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

અમે સાપ પકડવાને બદલે મહેનત કરવાનું શરુ કરી દીઘું
સાપુતારામાં મોન્સૂન છે પણ ફેસ્ટિવલ નથી
હિટ ફિલ્મ પછી ગિટારમાં ગીર્દી
સ્વતંત્રતાનો એ રણકો આજે પણ સચવાયેલો છે
મોન્સૂન મંત્ર ઉપવાસ કરો અને હેલ્ઘી રહો
વેસ્ટર્ન આઉટફિટમાં એઝટેક પ્રિન્ટની બોલબાલા
ગોલ્ડન કલરમાં મોર્ડન વેઅર
 

Gujarat Samachar glamour

શું શાહરૂખની ટીકા-ટિપ્પણી કરી ગોવંિદાએ ચમકવું છે ?
‘‘કેબીસી-૬’’નો ઓગસ્ટનાં છેલ્લા સપ્તાહમાં પ્રારંભ !
સારાને ઈન્ડસ્ટ્રીથી દુર રાખવા માંગુ છુ-સૈફ
શું કેટ સલમાનની ફક્ત ફ્રેન્ડ જ છે?
કેટરીનાએ જાહેરાતના સાત કરોડ લીઘા
અમિષા પટેલ -વિક્રમ ભટ્ટના અફેર ઉપર ફિલ્મ બનશે !
જન્માષ્ટમીને લીધે ‘‘કૃષ્ણ ઔર કંસ’’ કરમુક્ત કરાઈ !
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved