Last Update : 08-August-2012, Wednesday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 07 - 08 - 2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૯૭.૧૫,૮૦૧,૭૮૮,૭૯૦.૫૫
એસીસી ૧૩૨૨.૨૦,૧૩૪૧.૯૫,૧૩૧૫,૧૩૩૪.૭૦
અદાણી એન્ટર ૧૮૨,૧૮૪.૪૫,૧૮૦.૬૦,૧૮૨.૫૦
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૪,૧૨૪.૮૫,૧૨૨.૨૦,૧૨૨.૬૫
અદાણી પાવર ૪૩.૧૫,૪૩.૬૦,૪૨.૯૦,૪૩.૨૦
આદિ. બિરલા નુવો ૮૦૨.૨૦,૮૦૨.૨૦,૭૮૧,૭૮૪.૯૫
અલ્હાબાદ ૧૩૪.૧૫,૧૩૫.૧૫,૧૩૨.૦૫,૧૩૨.૫૫
અરેવા ૧૯૧,૧૯૫.૮૫,૧૮૮.૭૦,૧૯૪.૪૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૮૪.૯૦,૧૯૧.૩૦,૧૮૪.૧૫,૧૯૦.૫૦
આંધ્ર બેંક ૯૯.૮૦,૧૦૦.૯૦,૯૮.૧૦,૯૯.૪૦
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૨૫,૬૩૨.૯૫,૬૧૭.૧૫,૬૧૯.૫૫
એપોલો ટાયર ૭૯.૫૦,૮૧.૩૦,૭૯.૪૦,૮૦.૫૫
અશોક લેલેન્ડ ૨૩,૨૩.૧૦,૨૨.૮૦,૨૨.૯૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૭૫૦,૩૭૬૯.૭૦,૩૭૧૫,૩૭૩૮.૯૦
એસ્ટ્રાઝેન ૧૬૮૦,૧૭૩૫.૭૦,૧૬૬૧,૧૬૬૮.૫૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૬૫,૧૦૯૫,૧૦૬૫,૧૦૯૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૫૫,૭૬૬,૭૫૨,૭૬૨.૪૦
બાટા ઈન્ડિયા ૯૨૫,૯૮૧,૯૧૧.૧૦,૯૧૯.૧૦
ભારત ઈલે. ૧૨૭૫,૧૨૮૫,૧૨૬૯.૨૦,૧૨૭૨.૯૦
ભારત ફોર્જ ૩૦૧,૩૧૩,૩૦૦.૦૫,૩૧૨.૧૦
ભારત પેટ્રો ૩૪૭.૫૦,૩૪૭.૫૦,૩૩૭.૭૦,૩૪૦.૯૫
ભારતી એરટેલ ૨૯૭.૯૦,૨૯૮,૨૯૩.૧૫,૨૯૩.૮૦
ભેલ ૨૨૯.૪૦,૨૩૨.૫૦,૨૨૮.૦૫,૨૩૨
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૭૦.૮૫,૪૭૩.૩૦,૪૬૯.૭૫,૪૭૦.૮૦
બાયોકોન ૨૪૮,૨૫૦,૨૪૮,૨૪૮.૪૫
બેંક ઓફ બરોડા ૬૫૮,૬૬૪.૭૦,૬૫૧.૪૫,૬૫૮.૪૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૨૮૮.૫૦,૨૯૧.૫૦,૨૮૬,૨૮૮.૫૫
બોશ લિ. ૮૯૭૮.૯૫,૯૧૫૦,૮૮૮૨.૧૫,૮૯૮૭.૭૫
બ્રિટાનીયા ૪૬૩.૯૦,૪૬૫.૯૦,૪૫૨,૪૫૩.૯૫


સી

કેડિલા હેલ્થ ૯૦૨,૯૨૫.૯૦,૮૮૧,૮૮૬.૦૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૩.૯૦,૩૩૬.૯૫,૩૨૯.૩૦,૩૩૦.૧૫
કેનેરા બેંક ૩૬૪.૬૦,૩૬૬.૯૦,૩૫૯,૩૬૩.૩૦
કેસ્ટ્રોલ ૬૨૮.૧૦,૬૩૨.૪૫,૬૦૦,૬૦૨.૦૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૭૧.૫૫,૭૨.૪૫,૭૧.૫૫,૭૧.૮૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૦૯,૩૧૧.૯૫,૩૦૪.૫૦,૩૦૮.૧૦
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૧.૪૫,૭૨.૨૫,૭૧.૩૦,૭૧.૬૦
સિપ્લા ૩૫૧.૨૫,૩૫૪,૩૫૦.૩૫,૩૫૧.૮૫
કોલગેટ ૧૧૯૫,૧૨૦૪,૧૧૮૩.૦૫,૧૧૮૬
કન્ટેનર કોર્પ ૯૪૫.૮૦,૯૫૪.૨૦,૯૩૯.૧૦,૯૩૯.૯૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૪.૧૦,૪૦૪.૧૦,૪૦૦.૧૦,૪૦૧.૮૫
ક્રિસીલ લિ. ૯૨૩,૯૨૫,૮૯૪,૮૯૯.૭૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૧૭.૫૦,૧૧૯.૭૫,૧૧૭.૨૦,૧૧૭.૭૫
ક્યુમીન્સ ૪૬૫.૮૦,૪૭૨,૪૬૨.૫૦,૪૬૯


ડી

ડાબર ૧૨૦,૧૨૧.૧૦,૧૧૯.૭૫,૧૨૦.૧૫
ડિશ ટીવી ૭૧.૩૫,૭૩.૭૫,૭૦.૫૦,૭૨.૯૦
ડિવિઝ લેબ. ૧૧૨૪,૧૧૩૨,૧૦૯૭.૨૫,૧૧૦૩.૧૦
ડિએલએફ ૨૧૧.૪૫,૨૨૧,૨૧૧.૨૫,૨૧૭.૫૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૬૬૦,૧૬૭૫.૮૦,૧૬૫૧.૧૦,૧૬૫૭.૪૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૦,૮૩.૪૦,૭૮.૨૫,૮૨.૫૫
ઈમામી લિ. ૫૦૩.૫૦,૫૧૪.૪૫,૫૦૨,૫૦૭.૩૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૪૦,૨૪૭.૪૦,૨૩૯.૧૫,૨૪૩.૩૫
એસાર ઓઈલ ૫૬.૨૫,૫૭.૧૫,૫૫.૮૫,૫૬.૩૫
એક્સાઈડ ૧૨૯.૮૦,૧૩૧.૨૦,૧૨૯,૧૩૦.૩૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૨,૪૨૦.૧૦,૪૧૨,૪૧૬.૦૫
ફાય. ટેકનો ૭૯૬,૮૦૮.૯૫,૭૮૬,૭૯૨.૦૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૧,૧૦૧.૫૫,૯૯.૦૫,૯૯.૪૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૬૬.૫૫,૩૭૯.૯૦,૩૬૫.૨૦,૩૭૭.૪૦
ગીતાંજલિ ૩૨૭.૦૫,૩૩૧.૩૦,૩૨૭,૩૨૮.૫૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૦૯૯.૩૦,૨૧૧૫,૨૦૮૨,૨૧૦૬.૭૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૪૦,૨૮૪૦,૨૭૯૫,૨૮૦૨.૬૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૪૦૯.૩૦,૪૧૭,૪૦૬.૧૫,૪૧૫.૮૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૩.૪૦,૨૩.૫૫,૨૩.૦૫,૨૩.૧૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૬૨૦,૬૨૦,૬૦૦.૩૦,૬૦૪.૭૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૫૫,૨૫૫,૨૫૦.૧૦,૨૫૦.૯૫
ગ્રાસીમ ૨૯૧૨.૬૫,૨૯૪૦,૨૮૮૮.૩૦,૨૯૨૯.૫૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૩૧૨૮,૩૧૨૮,૩૧૨૮,૩૧૨૮
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૭૪.૯૫,૭૫.૭૫,૭૩,૭૩.૩૫
ગુજ. ફ્લોરો ૩૬૪.૪૫,૩૬૫.૯૫,૩૫૮.૩૦,૩૫૯.૮૦
ગુજ. ગેસ ૩૧૩.૩૫,૩૧૩.૩૫,૩૦૭.૧૫,૩૦૯
ગુજ. મીનરલ ૧૯૨.૯૫,૧૯૩.૯૦,૧૯૧,૧૯૨.૬૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૪૯.૭૫,૫૫૨.૮૦,૫૪૪.૫૦,૫૪૭.૮૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૨૩,૫૩૮.૪૦,૫૨૩,૫૩૦.૮૫
એચડીએફસી ૭૦૯.૩૦,૭૨૧.૫૦,૭૦૫.૧૫,૭૧૯.૭૫
એચડીએફસી બેંક ૬૦૨.૧૦,૬૦૨.૮૦,૫૯૬,૫૯૯.૮૦
હિરો હોન્ડા ૧૯૫૦,૧૯૫૬.૧૦,૧૯૪૩,૧૯૫૨.૫૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૭૦,૪૭૨,૪૬૬.૨૫,૪૭૦.૩૦
હિંદ પેટ્રો. ૩૨૮.૧૦,૩૨૮.૧૦,૩૧૭.૮૫,૩૧૯
હિન્દાલ્કો ૧૧૮.૧૦,૧૧૯.૭૫,૧૧૮.૧૦,૧૧૮.૭૫
હિંદુ. ઝીંક ૧૧૮.૮૦,૧૧૯.૩૦,૧૧૮.૦૫,૧૧૮.૯૫
એચડીઆઈએલ ૮૩,૮૪.૬૦,૮૨.૬૦,૮૩.૬૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૯૫૫.૬૦,૯૭૭,૯૫૪,૯૭૩.૮૦
આઈડીબીઆઈ લિ. ૮૬.૯૦,૮૮.૧૦,૮૬.૫૦,૮૭.૩૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૦,૮૦.૮૦,૭૯.૫૫,૭૯.૯૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૩૧.૨૫,૧૩૬.૮૫,૧૩૧.૨૫,૧૩૫.૯૫
આઈએફસીઆઈ ૩૭,૩૭.૫૦,૩૬.૭૦,૩૭.૧૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૫.૮૦,૫૬.૮૦,૫૫.૫૦,૫૫.૭૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૧૯.૫૫,૨૨૪,૨૦૨.૮૦,૨૧૧.૫૫
ઈન્ડીયન બેંક ૧૭૭.૬૫,૧૭૯.૭૫,૧૭૬.૩૫,૧૭૮.૬૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૦,૬૦.૬૦,૫૯.૫૫,૬૦.૪૫
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૬.૫૫,૨૫૭.૬૦,૨૫૪.૨૦,૨૫૪.૮૦
ઈ. ઓવરસીઝ ૭૩.૬૫,૭૪.૪૦,૭૩.૧૦,૭૩.૪૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૩૮.૯૫,૨૪૪.૫૦,૨૩૪.૧૦,૨૪૩.૬૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૩.૭૦,૩૨૮,૩૨૨.૩૦,૩૨૬.૯૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૨૨૬,૨૨૬૮.૫૦,૨૨૨૪,૨૨૫૫.૭૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૭૮.૯૫,૩૮૯,૩૭૫,૩૮૫.૮૦
ઈપ્કા લેબ. ૪૧૪.૪૫,૪૧૮.૭૫,૪૦૭.૬૦,૪૧૬.૯૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૨૫.૮૦,૧૨૬.૯૦,૧૧૧,૧૧૬.૪૫
આઈટીસી ૨૫૮,૨૬૧.૫૦,૨૫૭.૨૫,૨૬૧.૦૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૩.૩૫,૮૩.૭૦,૮૨.૨૦,૮૨.૭૦
જયપ્રા ૭૫.૮૫,૭૮.૬૦,૭૫.૨૫,૭૭.૫૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૦૨.૪૦,૪૧૦,૪૦૦.૪૫,૪૦૬.૭૫
જેપી હાયડ્રો ૩૨.૯૦,૩૨.૯૫,૩૨.૪૫,૩૨.૬૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૨.૦૫,૫૩.૫૫,૫૧.૭૦,૫૩.૦૫
જેએસડબલ્યુ ૭૦૯.૯૦,૭૨૨.૮૫,૭૦૮.૨૦,૭૧૬.૭૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૪૯.૬૫,૧૧૭૩.૨૫,૧૧૪૫,૧૧૬૯.૨૫


કે

કોટક બેંક ૫૬૫.૧૦,૫૬૭.૦૫,૫૫૭.૬૦,૫૬૦.૨૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩.૩૦,૧૩.૩૫,૧૩.૧૫,૧૩.૨૩
લાર્સન ટુબ્રો ૧૪૦૯.૪૫,૧૪૧૯.૮૦,૧૪૦૧,૧૪૧૭.૧૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૮.૫૦,૨૬૦.૫૦,૨૫૬,૨૫૭.૬૦
લ્યુપીન લિ. ૫૯૩.૯૦,૫૯૭.૮૦,૫૮૭.૭૫,૫૮૯.૭૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૬૯૬,૭૦૦.૬૫,૬૯૧.૫૦,૬૯૫.૫૦
મન્નાપુરમ ૩૩,૩૩.૨૦,૩૨.૨૦,૩૨.૮૦
મારૃતિ ૧૧૩૯.૯૫,૧૧૪૯.૯૦,૧૧૩૦.૦૫,૧૧૪૬.૯૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૭૯,૧૮૬.૯૫,૧૭૭,૧૮૫.૪૫
એમએમટીસી ૭૧૧.૮૫,૭૨૩,૭૦૫.૬૦,૭૦૮.૬૫
મધરસન ૧૬૪.૫૦,૧૬૪.૫૦,૧૫૯.૦૫,૧૬૩.૨૫
એમ્ફેસીસ ૪૦૮.૩૦,૪૧૧,૪૦૧.૨૫,૪૦૩.૬૫
એમઆરએફ લિ. ૧૦૬૭૪.૩૦,૧૦૬૯૮,૧૦૪૫૧,૧૦૪૮૪.૬૫
એમઆરપીએલ ૫૬.૮૫,૫૭.૯૫,૫૬.૨૫,૫૭.૭૦


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૪.૩૫,૫૪.૩૫,૫૩.૨૫,૫૩.૪૦
નેસ્લે ૪૩૮૬,૪૪૭૮.૯૫,૪૩૭૫,૪૪૪૮.૯૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨.૮૫,૮૩.૬૫,૮૨.૮૦,૮૩.૨૫
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૧૫,૧૮.૩૫,૧૭.૯૦,૧૮.૦૫
એનએમડીસી લિ. ૧૮૩.૫૦,૧૮૫.૩૦,૧૮૨,૧૮૨.૯૦
એનટીપીસી ૧૬૫,૧૬૭.૭૫,૧૬૪.૩૦,૧૬૭


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૮૪.૨૦,૪૮૫.૪૫,૪૮૦,૪૮૧.૪૦
ઓએનજીસી ૨૮૦,૨૮૪.૨૦,૨૮૦,૨૮૨.૮૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૫૬.૧૦,૧૫૬.૫૦,૧૫૪,૧૫૫.૮૦
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૮૫૧,૩૦૦૯.૬૫,૨૮૨૦.૦૫,૨૮૬૨.૨૫
;વઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૫.૪૦,૨૩૯,૨૩૧,૨૩૪.૧૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૬૩.૬૦,૧૬૫.૯૦,૧૬૨.૬૦,૧૬૩.૧૦
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૯.૧૦,૧૫૦.૫૦,૧૪૮,૧૪૮.૯૦
પીડીલાઇટ ૧૭૮,૧૮૧,૧૭૮,૧૮૦.૦૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૬૨,૬૨.૫૦,૫૯.૪૦,૫૯.૮૫
નિકોલસ પિરામલ ૫૩૭,૫૩૮.૯૦,૫૩૨.૫૦,૫૩૭.૭૫
પાવર ફાય. ૧૮૨.૮૦,૧૮૬.૨૦,૧૮૨.૪૦,૧૮૫.૪૦
પાવર ગ્રીડ ૧૨૦.૦૫,૧૨૧,૧૧૭.૮૫,૧૧૮.૩૫
પીએનબી એસએલ ૭૪૫,૭૫૭,૭૩૭.૨૦,૭૫૪.૮૫


આર

રૈનબક્સી ૫૧૭,૫૧૭.૭૦,૫૦૮,૫૦૯.૧૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૪.૫૦,૫૫.૩૦,૫૪.૩૦,૫૪.૫૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૮,૨૧૦.૬૦,૨૦૬.૬૫,૨૦૮.૬૦
રિલા. કોમ્યુ. ૫૭.૪૦,૫૯.૧૫,૫૭,૫૭.૮૫
રિલા. એનર્જી ૫૧૪.૭૦,૫૨૬,૫૧૩.૧૦,૫૨૧
રિલા. કેપી. ૩૫૨.૯૫,૩૬૪.૭૫,૩૫૨.૨૫,૩૬૧.૭૫
રિલાયન્સ ૭૮૬,૭૯૫.૭૦,૭૭૮.૧૫,૭૮૩.૭૦
આર. પાવર ૯૧.૯૫,૯૪.૧૦,૯૧.૫૦,૯૨.૮૦
રૃચી સોયા ૮૬,૮૭,૮૫.૫૦,૮૬.૪૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૩.૮૦,૧૮૫,૧૮૨.૨૫,૧૮૨.૫૫
શ્રી સીમેન્ટ ૩૦૯૧,૩૧૧૯.૯૫,૩૦૬૧,૩૦૬૯.૩૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૯.૪૫,૫૭૫.૧૦,૫૬૩.૨૫,૫૭૦.૦૫
સીમેન્સ ૬૭૫,૬૮૦,૬૬૮.૩૫,૬૭૫.૦૫
સ્ટેટ બેંક ૨૦૨૩,૨૦૭૧.૪૦,૨૦૧૨.૩૦,૨૦૫૯.૩૦
સેઈલ ૮૫,૮૭.૨૫,૮૪.૪૫,૮૬.૯૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૩.૬૫,૧૦૫.૧૦,૧૦૩.૫૫,૧૦૪.૩૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૭૫૯.૯૫,૭૫૯.૯૫,૭૨૧,૭૨૪.૪૦
સન ફાર્મા ૬૮૦,૬૮૪,૬૬૧.૫૦,૬૬૯.૧૫
સન ટીવી નેટ. ૨૮૩.૩૦,૨૯૪.૨૦,૨૮૩.૩૦,૨૮૯.૯૫
સુઝલોન ૧૭.૯૫,૧૮.૧૫,૧૭.૮૫,૧૭.૯૫
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૬.૮૫,૯૮.૫૫,૯૬.૫૫,૯૭.૫૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૧૧.૨૫,૩૧૪,૩૦૬.૯૦,૩૦૮.૫૦
ટાટા કોર્મ. ૨૪૪.૪૦,૨૪૫.૫૦,૨૪૨,૨૪૩.૦૫
ટાટા મોટર્સ ૨૩૦.૭૫,૨૩૯.૫૦,૨૩૦.૭૫,૨૩૮.૭૫
ટાટા પાવર ૯૭.૫૦,૯૯,૯૭.૧૦,૯૮.૭૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૦૬.૮૦,૪૦૯.૪૦,૪૦૩.૯૦,૪૦૬.૦૫
ટાટા ટી ૧૨૯.૫૦,૧૩૧,૧૨૮.૧૦,૧૨૯.૮૫
ટીસીએસ ૧૨૩૮,૧૨૭૦,૧૨૩૦,૧૨૬૪.૬૦
ટેક મહિન્દ્રા ૭૫૫,૭૭૧.૮૦,૭૫૧.૧૫,૭૫૫.૯૦
થર્મેક્સ ૪૮૬.૧૫,૫૦૯.૯૫,૪૮૬.૧૫,૫૦૭.૧૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૨૮.૨૫,૨૨૯.૬૦,૨૨૬.૨૦,૨૨૭.૪૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૫૬.૪૦,૧૫૭.૪૫,૧૫૨,૧૫૬.૬૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૭૬૦,૩૯૫૪.૪૦,૩૭૦૧,૩૮૩૬.૫૫


યુ

યુકો બેંક ૭૦.૫૦,૭૧.૩૫,૬૯.૬૦,૭૦.૨૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૬૩૬,૧૬૪૫.૧૦,૧૬૩૨.૩૫,૧૬૩૮.૩૫
યુનીયન બેંક ૧૭૧.૮૫,૧૭૨.૩૦,૧૬૭.૨૦,૧૭૦.૫૫
યુના. સ્પીરીટ ૮૬૮.૦૫,૮૬૯.૩૦,૮૪૨.૫૦,૮૪૫.૩૫
યુનીટેક ૨૧.૫૫,૨૧.૯૫,૨૧.૨૫,૨૧.૭૦
યુના. બૂ્રવરી ૫૭૯.૯૦,૫૭૯.૯૦,૫૫૪.૬૫,૫૫૭.૯૫
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૦.૫૫,૧૨૩.૩૦,૧૨૦.૦૫,૧૨૧.૫૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૯,૧૧૦.૯૦,૧૦૭.૬૦,૧૦૯.૫૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૩૪૮.૮૦,૩૫૦.૬૦,૩૪૫.૨૦,૩૪૭.૮૦
વૉકહાર્ડ ૧૦૫૬,૧૦૮૮,૧૦૫૬,૧૦૮૧.૪૫


વાય

યસ બેંક ૩૬૪.૯૫,૩૭૨.૫૦,૩૬૪.૯૫,૩૭૦.૫૦


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૬૩.૫૫,૧૬૯,૧૬૩.૫૫,૧૬૭.૬૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

અમે સાપ પકડવાને બદલે મહેનત કરવાનું શરુ કરી દીઘું
સાપુતારામાં મોન્સૂન છે પણ ફેસ્ટિવલ નથી
હિટ ફિલ્મ પછી ગિટારમાં ગીર્દી
સ્વતંત્રતાનો એ રણકો આજે પણ સચવાયેલો છે
મોન્સૂન મંત્ર ઉપવાસ કરો અને હેલ્ઘી રહો
વેસ્ટર્ન આઉટફિટમાં એઝટેક પ્રિન્ટની બોલબાલા
ગોલ્ડન કલરમાં મોર્ડન વેઅર
 

Gujarat Samachar glamour

શું શાહરૂખની ટીકા-ટિપ્પણી કરી ગોવંિદાએ ચમકવું છે ?
‘‘કેબીસી-૬’’નો ઓગસ્ટનાં છેલ્લા સપ્તાહમાં પ્રારંભ !
સારાને ઈન્ડસ્ટ્રીથી દુર રાખવા માંગુ છુ-સૈફ
શું કેટ સલમાનની ફક્ત ફ્રેન્ડ જ છે?
કેટરીનાએ જાહેરાતના સાત કરોડ લીઘા
અમિષા પટેલ -વિક્રમ ભટ્ટના અફેર ઉપર ફિલ્મ બનશે !
જન્માષ્ટમીને લીધે ‘‘કૃષ્ણ ઔર કંસ’’ કરમુક્ત કરાઈ !
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved