Last Update : 04-August-2012, Saturday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 03 - 08 - 2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૮૦,૭૮૫.૧૦,૭૭૮,૭૮૦.૧૫
એસીસી ૧૩૦૭.૦૫,૧૩૧૪.૮૫,૧૩૦૫,૧૩૦૭.૯૫
અદાણી એન્ટર ૧૮૩.૧૫,૧૮૪.૬૦,૧૭૭.૧૦,૧૭૯.૭૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૧,૧૨૨.૮૦,૧૧૮.૧૦,૧૨૧.૧૫
અદાણી પાવર ૪૩,૪૩.૪૦,૪૨.૬૦,૪૨.૮૫
આદિ. બિરલા નુવો ૭૮૬.૨૫,૭૮૮.૬૫,૭૭૨.૦૫,૭૭૮.૩૦
અલ્હાબાદ ૧૩૧.૪૦,૧૩૨.૩૦,૧૨૯.૩૦,૧૩૧.૬૫
અરેવા ૧૮૮.૧૫,૧૯૨.૪૦,૧૮૪.૫૫,૧૯૧.૪૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૮૨,૧૮૪.૯૦,૧૮૨,૧૮૨.૫૫
આંધ્ર બેંક ૧૦૧.૨૫,૧૦૧.૫૫,૧૦૦.૧૦,૧૦૧
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૨૪.૨૦,૬૨૭.૨૫,૬૨૦.૫૦,૬૨૧.૪૫
એપોલો ટાયર ૭૮.૫૦,૭૯.૮૫,૭૮.૦૫,૭૯.૩૫
અશોક લેલેન્ડ ૨૨.૯૫,૨૩,૨૨.૫૫,૨૨.૭૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૬૪૦,૩૭૬૧.૭૫,૩૬૪૦,૩૭૫૦.૨૫
એસ્ટ્રાઝેન ૧૬૧૪.૬૦,૧૬૨૮.૯૫,૧૫૭૬,૧૬૧૧.૪૦
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૫૦,૧૦૫૦.૩૫,૧૦૩૨,૧૦૪૦.૮૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૬૨.૨૦,૭૭૦,૭૫૮,૭૬૩.૮૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૯૪.૬૦,૯૨૧.૯૦,૮૮૭.૨૦,૯૧૮.૫૦
ભારત ઈલે. ૧૨૯૦,૧૨૯૮,૧૨૬૪.૫૫,૧૨૭૩
ભારત ફોર્જ ૨૯૭.૯૦,૨૯૮,૨૯૩,૨૯૩.૮૫
ભારત પેટ્રો ૩૫૩.૧૦,૩૫૭,૩૪૫.૩૦,૩૫૨.૬૫
ભારતી એરટેલ ૨૯૭.૬૫,૨૯૯.૫૦,૨૯૩.૯૦,૨૯૬.૪૫
ભેલ ૨૨૦.૯૦,૨૨૫.૨૫,૨૧૭.૮૦,૨૨૪.૬૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૭૨.૧૦,૪૭૨.૧૦,૪૬૮.૪૦,૪૭૦.૧૫
બાયોકોન ૨૪૨.૨૦,૨૪૬.૫૦,૨૩૭.૫૦,૨૪૪.૫૫
બેંક ઓફ બરોડા ૬૫૩,૬૫૪.૮૫,૬૪૫.૨૫,૬૫૦.૯૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૨૯૫.૮૫,૨૯૫.૮૫,૨૮૫.૪૦,૨૮૯
બોશ લિ. ૮૮૦૦,૮૯૮૩.૭૦,૮૭૬૦.૫૦,૮૮૭૪.૪૫
બ્રિટાનીયા ૪૬૮,૪૮૦,૪૬૪,૪૭૩.૬૫


સી

કેડિલા હેલ્થ ૮૯૧,૯૦૩,૮૯૦,૮૯૬.૯૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૦.૪૦,૩૩૫.૯૦,૩૨૫.૮૦,૩૩૪.૬૦
કેનેરા બેંક ૩૬૨,૩૬૩.૯૦,૩૫૪.૮૦,૩૬૧.૧૦
કેસ્ટ્રોલ ૫૮૫.૮૦,૬૦૬.૮૦,૫૮૫,૬૦૪.૧૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૭૧,૭૧.૩૦,૬૯.૮૫,૭૧
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૦૪.૬૦,૩૦૭.૮૦,૨૯૮.૨૫,૩૦૪.૮૦
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૧.૨૦,૭૧.૨૦,૬૯.૭૦,૭૦.૫૫
સિપ્લા ૩૪૮.૫૫,૩૫૩.૭૫,૩૪૪.૭૫,૩૪૯.૯૫
કોલગેટ ૧૧૬૮,૧૧૮૯.૬૫,૧૧૬૬.૫૦,૧૧૮૩.૪૦
કન્ટેનર કોર્પ ૯૫૬.૭૫,૯૫૮.૯૫,૯૩૧.૦૫,૯૪૫.૫૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૩,૪૦૩,૩૯૮,૩૯૯.૯૫
ક્રિસીલ લિ. ૯૨૬.૯૦,૯૪૦,૯૧૩,૯૨૧.૩૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૧૭.૦૫,૧૧૭.૫૦,૧૧૫.૫૦,૧૧૬.૭૦
ક્યુમીન્સ ૪૬૮.૫૦,૪૭૬.૫૦,૪૫૯,૪૬૪


ડી

ડાબર ૧૨૦.૫૫,૧૨૧.૭૫,૧૧૯.૫૦,૧૨૧.૨૫
ડિશ ટીવી ૭૧.૪૦,૭૧.૬૫,૬૯.૯૦,૭૦.૩૦
ડિવિઝ લેબ. ૧૦૯૫.૯૦,૧૧૨૩,૧૦૯૫.૯૦,૧૧૧૭.૧૦
ડિએલએફ ૨૦૬.૫૦,૨૦૮.૫૦,૨૦૨.૭૦,૨૦૭.૧૦
ડૉ. રેડ્ડી ૧૬૪૦,૧૬૭૬.૨૫,૧૬૪૦,૧૬૭૨.૦૫


ઈઆઈએચ લિ. ૭૮.૨૫,૭૯.૭૫,૭૮.૨૦,૭૯.૫૦
ઈમામી લિ. ૪૯૩,૫૦૪,૪૯૩,૪૯૯.૯૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૩૫.૭૫,૨૩૯,૨૩૫,૨૩૭
એસાર ઓઈલ ૫૩,૫૫.૬૫,૫૩,૫૫.૨૦
એક્સાઈડ ૧૨૭.૮૫,૧૨૮.૭૦,૧૨૭,૧૨૮.૪૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૨.૫૦,૪૧૫,૪૦૪.૬૫,૪૦૫.૭૦
ફાય. ટેકનો ૭૫૬,૭૬૮.૪૦,૭૪૯.૫૦,૭૬૩.૯૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૯૯.૫૫,૯૯.૫૫,૯૭.૩૦,૯૮.૪૦


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૫૦.૦૫,૩૫૮.૫૦,૩૫૦.૦૫,૩૫૬.૭૫
ગીતાંજલિ ૩૨૬,૩૨૬.૯૫,૩૨૦.૪૦,૩૨૪.૦૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૦૫.૦૫,૨૧૨૨.૬૫,૨૦૯૫,૨૧૦૨.૪૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૭૩૧.૨૦,૨૭૩૯,૨૭૨૧,૨૭૨૮.૬૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૮૫,૪૧૩,૩૮૧.૫૦,૪૦૮.૭૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૩.૭૫,૨૩.૭૫,૨૨.૭૦,૨૨.૯૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૬૩૦,૬૩૮.૩૦,૬૨૫.૦૫,૬૩૬.૧૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૫૨.૦૫,૨૫૩,૨૪૬,૨૫૧.૧૦
ગ્રાસીમ ૨૮૯૫,૨૯૨૫,૨૮૮૫.૩૫,૨૯૧૧.૩૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૩૦૭૦,૩૦૭૦,૩૦૭૦,૩૦૭૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૭૧,૭૨.૭૦,૭૦.૫૦,૭૧.૪૫
ગુજ. ફ્લોરો ૩૬૦,૩૬૧.૬૦,૩૫૪.૩૦,૩૫૯.૪૦
ગુજ. ગેસ ૩૦૫,૩૧૫,૩૦૩.૨૫,૩૦૬.૪૫
ગુજ. મીનરલ ૧૯૧,૧૯૬.૫૦,૧૯૧,૧૯૩.૪૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૦,૫૫૫,૫૪૨.૧૦,૫૪૯.૮૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૨૨.૫૫,૫૨૩,૫૧૭.૨૫,૫૨૨.૧૫
એચડીએફસી ૬૯૪,૬૯૯.૯૫,૬૮૮.૪૦,૬૯૯
એચડીએફસી બેંક ૫૮૨,૫૮૯,૫૭૯.૫૫,૫૮૮.૨૫
હિરો હોન્ડા ૧૯૬૦,૧૯૭૪.૨૦,૧૯૫૦,૧૯૫૮.૯૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૬૮.૯૦,૪૬૯.૯૫,૪૬૫.૦૫,૪૬૭.૧૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૩૧,૩૩૮,૩૨૩.૫૫,૩૩૪.૪૦
હિન્દાલ્કો ૧૧૮.૬૫,૧૧૮.૬૫,૧૧૫.૩૫,૧૧૬.૭૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૧૮,૧૧૯.૧૦,૧૧૭.૨૫,૧૧૮.૩૦
એચડીઆઈએલ ૮૨.૧૦,૮૨.૮૦,૭૭,૮૨.૦૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૯૫૨.૭૦,૯૫૨.૭૦,૯૩૩.૪૦,૯૩૯.૭૦
આઈડીબીઆઈ લિ. ૮૬.૬૦,૮૭.૨૦,૮૫.૨૦,૮૬.૭૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧.૮૦,૮૧.૮૦,૮૦,૮૧.૧૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૩૨,૧૩૨,૧૨૯.૬૫,૧૩૦.૪૦
આઈએફસીઆઈ ૩૬.૨૦,૩૬.૬૦,૩૫.૪૦,૩૬.૧૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૬,૫૬,૫૪,૫૪.૭૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૨૪.૮૦,૨૨૬,૨૨૦.૮૫,૨૨૧.૮૫
ઈન્ડીયન બેંક ૧૭૫,૧૭૫,૧૭૨.૩૦,૧૭૨.૮૦
ઈન્ડી. હોટલ ૫૯.૪૦,૬૦.૨૦,૫૮.૭૦,૫૯.૭૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૩.૪૦,૨૬૩.૯૫,૨૬૦,૨૬૨.૮૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૭૩.૫૦,૭૩.૫૦,૭૨,૭૩.૨૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૩૨.૫૦,૨૩૪.૬૦,૨૩૧.૧૫,૨૩૨.૫૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૫.૩૦,૩૨૫.૯૦,૩૨૦,૩૨૨.૮૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૧૯૮,૨૨૨૦,૨૧૮૬.૧૦,૨૨૦૯.૩૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૮૧.૮૫,૩૮૧.૮૫,૩૭૨,૩૭૩.૮૦
ઈપ્કા લેબ. ૪૦૭.૬૫,૪૧૫.૮૫,૪૦૫.૦૫,૪૧૦.૭૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૨૬.૪૦,૧૨૬.૯૦,૧૨૩.૨૫,૧૨૫.૫૦
આઈટીસી ૨૬૧,૨૬૧,૨૫૭.૭૫,૨૫૯.૩૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૭૯.૩૦,૮૧,૭૭.૫૦,૮૦.૩૫
જયપ્રા ૭૪,૭૪.૪૦,૭૧.૮૫,૭૩.૩૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૦૧.૯૦,૪૦૨.૪૫,૩૯૨.૬૦,૩૯૬.૪૫
જેપી હાયડ્રો ૩૨.૩૦,૩૨.૭૦,૩૨,૩૨.૪૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૧.૧૫,૫૧.૩૫,૪૯.૮૫,૫૦.૮૫
જેએસડબલ્યુ ૬૯૫,૭૦૪.૯૦,૬૭૮,૬૯૮.૩૦
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૦૫,૧૧૩૮,૧૧૦૧,૧૧૩૦.૭૫


કે

કોટક બેંક ૫૫૦.૪૦,૫૫૪.૯૦,૫૪૪.૧૫,૫૪૬.૭૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩.૨૬,૧૩.૨૬,૧૨.૮૦,૧૩.૦૨
લાર્સન ટુબ્રો ૧૩૭૮.૮૦,૧૩૯૫,૧૩૫૩.૦૫,૧૩૮૨.૨૦
એલઆઈસી હાઉ. ૨૬૧.૩૦,૨૬૧.૪૦,૨૫૫.૨૫,૨૫૮.૨૫
લ્યુપીન લિ. ૫૯૩.૮૦,૫૯૩.૮૦,૫૭૮.૬૫,૫૮૦.૬૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૬૯૩,૬૯૩,૬૮૧.૫૫,૬૮૫.૪૦
મન્નાપુરમ ૩૪,૩૪.૭૫,૩૨.૮૦,૩૩.૩૫
મારૃતિ ૧૧૨૦,૧૧૨૩.૮૫,૧૧૦૯.૨૦,૧૧૨૦.૩૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૭૮,૧૭૯.૮૫,૧૭૬.૬૫,૧૭૭.૪૦
એમએમટીસી ૭૧૦.૫૫,૭૧૦.૯૫,૬૯૬,૭૦૦.૯૫
મધરસન ૧૫૮,૧૫૮.૫૦,૧૫૬,૧૫૬.૮૦
એમ્ફેસીસ ૪૧૧.૩૦,૪૧૪.૨૦,૪૦૬.૦૫,૪૧૦
એમઆરએફ લિ. ૯૭૭૦,૧૦૪૩૦,૯૭૧૫,૧૦૩૪૮.૭૫
એમઆરપીએલ ૫૭,૫૭.૩૫,૫૫.૨૫,૫૫.૯૦


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૩.૪૦,૫૩.૭૦,૫૨.૯૦,૫૩.૩૦
નેસ્લે ૪૩૮૦.૦૫,૪૩૯૯.૯૫,૪૩૫૯,૪૩૮૯.૧૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨.૨૦,૮૨.૮૫,૮૦.૦૫,૮૨
એનએચપીસી લિ. ૧૭.૯૫,૧૮.૦૫,૧૭.૮૫,૧૭.૯૫
એનએમડીસી લિ. ૧૮૫.૩૦,૧૮૬.૮૦,૧૮૩.૧૫,૧૮૪.૭૫
એનટીપીસી ૧૬૩.૪૦,૧૬૮.૫૦,૧૬૨.૧૦,૧૬૬.૩૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૯૦,૪૯૩.૬૦,૪૮૫,૪૮૭.૦૫
ઓએનજીસી ૨૭૮,૨૮૧.૪૦,૨૭૫.૮૦,૨૮૦.૪૫
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૫૫.૧૫,૧૫૬.૫૦,૧૫૩.૬૦,૧૫૫.૮૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૬૩૦,૨૮૪૨.૯૫,૨૬૨૪.૯૦,૨૭૭૪.૮૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૪.૨૦,૨૩૫.૨૫,૨૩૦,૨૩૩.૫૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૬૫.૬૫,૧૬૫.૯૦,૧૫૯.૮૫,૧૬૧.૨૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૫.૬૦,૧૪૭.૪૦,૧૪૪.૬૫,૧૪૬.૦૫
પીડીલાઇટ ૧૬૯,૧૭૨.૮૦,૧૬૮.૫૫,૧૭૨.૧૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૬૨.૪૦,૬૨.૯૫,૬૨,૬૨.૬૦
નિકોલસ પિરામલ ૫૨૯,૫૩૭.૧૦,૫૨૩.૧૫,૫૩૪.૪૫
પાવર ફાય. ૧૭૯.૧૦,૧૭૯.૧૦,૧૭૪.૭૦,૧૭૫.૮૦
પાવર ગ્રીડ ૧૧૮.૩૦,૧૧૯,૧૧૬.૬૫,૧૧૮.૪૦
પીએનબી એસએલ ૭૨૭.૧૦,૭૪૩,૭૧૫.૫૦,૭૪૦.૬૦


આર

રૈનબક્સી ૫૦૦.૫૦,૫૧૫.૫૦,૪૯૫.૧૦,૫૧૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૪,૫૪,૫૨.૭૦,૫૩.૩૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૩.૪૫,૨૦૪,૧૯૫,૧૯૬.૦૫
રિલા. કોમ્યુ. ૫૫.૭૦,૫૬.૨૫,૫૪.૬૦,૫૫.૮૫
રિલા. એનર્જી ૫૦૪.૯૫,૫૦૭.૪૦,૪૯૩.૩૫,૫૦૩.૬૫
રિલા. કેપી. ૩૪૦,૩૪૦,૩૩૦.૫૫,૩૩૫.૫૦
રિલાયન્સ ૭૩૬,૭૪૮,૭૩૦.૫૦,૭૪૨.૯૦
આર. પાવર ૯૨,૯૨,૮૮.૬૫,૮૯.૭૫
રૃચી સોયા ૮૫.૮૦,૮૭.૭૦,૮૫,૮૭.૨૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૪,૧૮૪,૧૮૦.૧૦,૧૮૧.૪૫
શ્રી સીમેન્ટ ૩૧૩૫,૩૧૫૦,૩૧૦૦,૩૧૦૧.૬૫
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૯.૯૫,૫૭૫.૨૦,૫૬૯.૬૫,૫૭૨.૩૫
સીમેન્સ ૬૬૬.૦૫,૬૭૬,૬૫૯.૪૦,૬૭૧.૩૫
સ્ટેટ બેંક ૧૯૯૩.૭૦,૨૦૧૪,૧૯૭૫.૨૦,૨૦૦૫.૫૫
સેઈલ ૮૬,૮૬,૮૩.૭૫,૮૪.૭૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૨.૯૦,૧૦૩.૪૦,૧૦૧.૩૫,૧૦૨.૦૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૭૩૩,૭૪૯.૪૫,૭૩૩,૭૪૫.૭૦
સન ફાર્મા ૬૫૩,૬૬૩.૬૦,૬૪૯.૫૦,૬૬૦.૦૫
સન ટીવી નેટ. ૨૭૦.૭૦,૨૭૮.૬૫,૨૬૫.૧૦,૨૭૧.૧૦
સુઝલોન ૧૮.૩૦,૧૮.૩૫,૧૭.૮૦,૧૭.૯૫
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૭.૦૫,૯૭.૧૦,૯૫.૨૫,૯૬.૬૦


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૧૧,૩૧૨.૨૦,૩૦૮,૩૧૦.૦૫
ટાટા કોર્મ. ૨૪૨.૫૦,૨૪૬.૭૦,૨૪૦,૨૪૪.૪૦
ટાટા મોટર્સ ૨૨૧,૨૨૧.૯૦,૨૧૬.૨૫,૨૨૦.૯૦
ટાટા પાવર ૯૭.૩૦,૯૭.૯૦,૯૬,૯૭.૨૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૦૩,૪૦૩,૩૯૨.૩૫,૩૯૬.૯૫
ટાટા ટી ૧૨૯.૫૦,૧૩૧.૯૫,૧૨૯,૧૩૦.૫૫
ટીસીએસ ૧૨૩૦.૫૫,૧૨૪૦,૧૨૧૮.૧૦,૧૨૩૭.૯૦
ટેક મહિન્દ્રા ૭૩૦,૭૭૨.૭૫,૭૩૦,૭૬૧.૭૦
થર્મેક્સ ૪૮૭.૬૦,૪૯૮,૪૮૩.૫૦,૪૯૦.૯૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૨૫.૧૦,૨૨૮.૮૫,૨૨૪.૫૦,૨૨૭.૭૫
ટોરન્ટ પાવર ૧૫૬,૧૫૭.૦૫,૧૫૪.૧૫,૧૫૫.૬૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૭૩૬,૩૭૩૬,૩૬૩૫,૩૬૭૯.૪૦


યુ

યુકો બેંક ૬૯.૦૫,૭૦.૬૦,૬૮.૪૦,૭૦.૧૦
અલ્ટ્રાટેક ૧૬૩૯.૯૫,૧૬૪૦,૧૬૩૩.૩૫,૧૬૩૫.૯૫
યુનીયન બેંક ૧૭૪,૧૭૪,૧૭૦.૫૫,૧૭૧.૧૫
યુના. સ્પીરીટ ૮૫૨.૭૫,૮૮૦,૮૩૩.૧૫,૮૬૨.૩૦
યુનીટેક ૨૧,૨૧.૫૫,૨૦.૮૫,૨૧.૨૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૭૫.૨૦,૬૦૫.૪૦,૫૬૫.૨૫,૫૭૨.૫૫
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૦.૭૦,૧૨૦.૭૦,૧૧૮.૫૫,૧૧૯.૮૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૭,૧૦૭,૧૦૩.૮૫,૧૦૫.૧૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૩૩૯.૭૦,૩૪૭.૯૦,૩૩૫.૬૦,૩૪૭
વૉકહાર્ડ ૧૦૩૩,૧૦૩૩.૦૫,૯૮૮,૧૦૧૦.૬૦


વાય

યસ બેંક ૩૬૧.૫૦,૩૬૯.૭૫,૩૫૫.૭૫,૩૬૮.૦૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૬૬.૨૦,૧૬૭.૨૫,૧૬૨.૩૦,૧૬૨.૯૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

ઓલ્મિપિકમાં માઈકાનો ચિઅર્સ અપ જાદુ છવાયો
હવે ફ્રેન્ડશીપ ડેનું બંઘન
કલ્ચરલ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામમાં ભારતનાં ૩૯ વિદ્યાર્થીમાંથી અમદાવાદના ૬
શહેરમાં આવેલા કોલેજ કેમ્પસ રાત્રે લાઈવ બને છે
ટોપ ટુ બોટમ ટાઈટ ફિટંિગ...
 

Gujarat Samachar glamour

કેટરીના પણ ગીત ગાશે
અમિતાભ પોતાના પુર્નજન્મની વાતો જણાવશે
દીપિકાએ પ્રિયંકા અને કેટરીનાને પછાડ્યા
સની દેઓલ પહેલી વાર ‘ભૈયાજી સુપરહિટ’માં ડબલ રોલ કરશે
વિશ્વની બેસ્ટ ફિલ્મમાં સત્યજીત રેની ‘પાથેર પાંચાલી’
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved