Last Update : 31-July-2012, Tuesday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 30 - 07- 2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૮૦,૭૯૮.૯૫,૭૮૦,૭૯૧
એસીસી ૧૨૯૯.૯૦,૧૩૦૭.૨૦,૧૨૯૦,૧૨૯૮.૨૦
અદાણી એન્ટર ૧૭૫,૧૭૯.૪૫,૧૬૮.૩૫,૧૭૮.૨૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૧૪.૩૦,૧૧૮.૭૦,૧૧૪.૨૫,૧૧૮.૪૦
અદાણી પાવર ૪૨.૧૫,૪૩.૧૫,૪૧.૬૫,૪૩
આદિ. બિરલા નુવો ૭૭૫.૫૦,૭૮૧,૭૭૧,૭૭૫.૯૫
અલ્હાબાદ ૧૩૦,૧૩૬.૭૦,૧૨૭.૫૦,૧૩૫.૭૫
અરેવા ૧૭૯,૧૮૩.૯૦,૧૭૩.૩૫,૧૮૧.૯૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૮૧.૫૦,૧૮૨.૫૦,૧૭૮.૫૦,૧૭૯.૫૫
આંધ્ર બેંક ૧૦૨,૧૦૨.૧૫,૯૮.૪૦,૧૦૧.૭૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૨૪.૦૫,૬૨૭.૬૦,૬૧૬.૨૫,૬૧૯.૨૦
એપોલો ટાયર ૭૯.૯૦,૮૦.૨૫,૭૮.૭૦,૭૯.૮૦
અશોક લેલેન્ડ ૨૧.૬૦,૨૨.૪૫,૨૧.૪૫,૨૨.૩૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૫૧૮.૮૫,૩૫૮૮,૩૫૧૬,૩૫૭૪.૫૫
એસ્ટ્રાઝેન ૧૫૯૯,૧૬૩૫,૧૫૭૨,૧૫૯૩.૮૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૦૫,૧૦૪૬.૭૦,૧૦૦૫,૧૦૪૧.૪૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૪૦.૧૦,૭૪૪,૭૩૬.૧૦,૭૪૦.૮૫
બાટા ઈન્ડિયા ૮૮૫.૬૦,૮૮૯,૮૬૬.૧૦,૮૭૭.૪૫
ભારત ઈલે. ૧૨૮૩.૯૫,૧૨૮૩.૯૫,૧૧૩૧.૫૦,૧૧૪૬.૧૫
ભારત ફોર્જ ૨૯૪,૨૯૬,૨૯૦,૨૯૩.૮૦
ભારત પેટ્રો ૩૫૭,૩૬૯.૬૦,૩૫૧.૫૫,૩૬૫.૮૦
ભારતી એરટેલ ૩૧૦,૩૧૩.૭૦,૩૦૭.૩૦,૩૦૮.૭૦
ભેલ ૨૦૯,૨૧૬.૮૫,૨૦૯,૨૧૬.૨૦
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૬૭.૪૫,૪૭૨.૨૫,૪૬૫.૦૫,૪૭૧.૨૦
બાયોકોન ૨૩૩.૭૫,૨૪૦,૨૩૦.૫૦,૨૩૯.૦૫
બેંક ઓફ બરોડા ૬૪૯.૭૦,૬૭૮,૬૩૫.૧૦,૬૭૨.૬૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૨૯૪.૭૦,૨૯૭.૭૦,૨૮૯,૨૯૬.૧૫
બોશ લિ. ૮૮૦૦,૮૯૫૦,૮૮૦૦,૮૯૩૦.૫૫
બ્રિટાનીયા ૪૭૬,૪૭૭,૪૬૫.૫૦,૪૬૬.૭૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૮૭૫,૮૭૫,૮૬૩.૩૫,૮૬૯.૯૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૧૮.૫૦,૩૩૩.૧૦,૩૧૮.૫૦,૩૩૨.૧૫
કેનેરા બેંક ૩૫૩.૯૫,૩૫૯.૯૫,૩૪૩.૫૫,૩૫૮.૩૫
કેસ્ટ્રોલ ૫૩૮,૫૪૪.૭૫,૫૩૬.૯૦,૫૪૩.૮૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૭૦.૨૦,૭૨.૯૫,૬૯,૭૨.૫૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૨૮૫.૮૫,૨૯૪.૯૦,૨૮૦.૮૫,૨૯૩.૧૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૬૯.૧૫,૭૨.૧૫,૬૮.૨૦,૭૧.૮૫
સિપ્લા ૩૨૮.૩૫,૩૩૫.૨૫,૩૨૮.૩૫,૩૩૩
કોલગેટ ૧૧૩૧.૧૫,૧૧૪૯.૪૫,૧૧૧૮,૧૧૩૨.૦૫
કન્ટેનર કોર્પ ૯૦૪.૦૫,૯૩૦,૯૦૪,૯૨૪
કોર્પોરેશન બેંક ૩૯૩,૪૦૪.૮૦,૩૮૩.૨૫,૪૦૨.૫૫
ક્રિસીલ લિ. ૯૫૪,૯૫૪,૯૧૭.૭૦,૯૨૩.૪૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૧૫.૭૦,૧૧૭.૮૦,૧૧૫.૧૦,૧૧૬.૮૦
ક્યુમીન્સ ૪૩૧.૮૫,૪૩૧.૮૫,૪૨૫.૬૫,૪૨૭.૧૦


ડી

ડાબર ૧૧૯,૧૨૦.૭૦,૧૧૮.૫૫,૧૨૦.૨૦
ડિશ ટીવી ૬૮.૩૫,૬૯,૬૭.૮૦,૬૮.૭૫
ડિવિઝ લેબ. ૧૦૭૫,૧૦૯૭.૯૦,૧૦૬૦.૫૦,૧૦૯૧.૧૦
ડિએલએફ ૧૯૪.૪૦,૨૦૨.૩૫,૧૯૪.૧૦,૨૦૧.૨૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૬૩૬,૧૬૩૬,૧૬૧૦,૧૬૨૫.૭૦


ઈઆઈએચ લિ. ૭૮.૩૫,૭૮.૪૦,૭૭.૪૦,૭૭.૬૫
ઈમામી લિ. ૪૯૯.૯૫,૫૦૦.૦૫,૪૯૦.૧૫,૪૯૩.૪૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૩૪,૨૩૯.૨૫,૨૩૩.૩૦,૨૩૮.૨૦
એસાર ઓઈલ ૪૯.૬૫,૫૦.૭૦,૪૮.૬૫,૫૦.૪૫
એક્સાઈડ ૧૨૮.૦૫,૧૨૮.૬૫,૧૨૪.૦૫,૧૨૭.૭૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૦૩,૪૦૯.૯૦,૪૦૦,૪૦૯.૨૫
ફાય. ટેકનો ૬૯૫.૦૫,૭૧૧.૬૫,૬૮૮,૭૦૭.૫૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૯૭,૯૮.૩૫,૯૬.૨૦,૯૭.૮૦


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૪૬,૩૫૮.૫૦,૩૪૧.૧૦,૩૫૬.૧૦
ગીતાંજલિ ૩૨૫.૨૦,૩૨૯.૪૦,૩૨૩.૦૫,૩૨૩.૪૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૫૦,૨૧૫૭,૨૧૦૬.૫૦,૨૧૧૦.૯૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૬૭૫,૨૬૮૦,૨૬૪૫,૨૬૫૧.૧૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૭૭.૧૦,૩૮૭.૨૫,૩૭૪.૮૫,૩૮૩.૫૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૨.૭૦,૨૪.૨૦,૨૨.૫૫,૨૪.૦૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૬૪૧.૪૦,૬૪૭.૯૦,૬૨૫.૨૦,૬૨૯
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૩૯.૧૦,૨૪૭.૭૦,૨૩૯.૧૦,૨૪૫.૧૫
ગ્રાસીમ ૨૭૦૦,૨૭૮૩.૭૦,૨૬૯૭.૬૫,૨૭૬૨.૧૦
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૮૯૫,૨૯૪૦,૨૮૯૦,૨૯૪૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૮.૩૦,૭૦.૫૫,૬૮.૦૫,૭૦.૨૫
ગુજ. ફ્લોરો ૩૪૩,૩૫૨,૩૧૭,૩૪૮.૬૫
ગુજ. ગેસ ૩૦૪.૨૫,૩૧૧,૩૦૩.૬૫,૩૦૮.૧૦
ગુજ. મીનરલ ૧૮૮.૪૫,૧૮૯.૭૫,૧૮૬.૯૫,૧૮૭.૮૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૫.૦૫,૫૭૨,૫૪૪.૯૦,૫૫૪.૩૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૧૬,૫૨૦.૬૦,૫૧૩.૩૫,૫૧૬.૬૫
એચડીએફસી ૬૭૮.૯૦,૬૭૮.૯૦,૬૭૪,૬૭૭.૨૦
એચડીએફસી બેંક ૫૮૬.૨૫,૫૯૧.૯૦,૫૮૪,૫૮૭.૧૦
હિરો હોન્ડા ૨૦૧૨.૭૦,૨૦૩૫,૨૦૦૩.૯૫,૨૦૩૦.૮૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૬૫,૪૬૮.૯૦,૪૬૧.૫૦,૪૬૬.૨૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૩૫.૩૦,૩૩૭.૮૦,૩૨૭.૧૦,૩૩૩.૧૦
હિન્દાલ્કો ૧૧૮.૮૦,૧૧૮.૯૦,૧૧૬.૫૦,૧૧૮.૩૫
હિંદુ. ઝીંક ૧૧૮.૨૫,૧૨૦.૯૦,૧૧૭.૬૫,૧૨૦.૦૫
એચડીઆઈએલ ૭૬.૧૦,૮૦.૫૦,૭૬,૮૦.૨૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૯૪૦.૨૫,૯૬૯.૮૫,૯૪૦.૨૫,૯૬૪.૩૦
આઈડીબીઆઈ લિ. ૮૬.૯૦,૮૮.૮૦,૮૫.૨૦,૮૮.૪૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૦.૩૦,૮૧.૬૦,૭૯.૬૦,૮૧.૨૫
આઈએફસીઆઈ ૩૪.૨૫,૩૬.૩૦,૩૪.૧૫,૩૬.૦૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૪,૫૭.૪૦,૫૪,૫૬.૮૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૨૮.૦૫,૨૩૩.૮૦,૨૨૭,૨૩૧.૪૦
ઈન્ડીયન બેંક ૧૭૫,૧૮૨.૯૦,૧૬૯.૦૫,૧૮૧.૭૦
ઈન્ડી. હોટલ ૫૬.૫૦,૫૭.૫૦,૫૬.૨૫,૫૭.૩૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૦.૨૦,૨૬૫.૭૦,૨૫૯.૨૫,૨૬૩.૯૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૭૧.૫૫,૭૨.૭૦,૬૮.૯૦,૭૨.૪૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૩૩.૮૦,૨૩૬.૯૫,૨૩૧.૫૦,૨૩૫.૮૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૯.૯૦,૩૩૪.૮૦,૩૨૯.૭૦,૩૩૪.૧૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૧૫૫.૨૫,૨૨૧૫,૨૧૫૫.૨૫,૨૨૦૯.૪૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૨૯.૨૦,૧૩૪.૨૦,૧૨૮.૭૫,૧૩૩.૫૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૭૭.૦૫,૩૮૨.૪૫,૩૭૫.૫૦,૩૮૦.૬૦
ઈપ્કા લેબ. ૩૯૨,૪૦૧.૨૫,૩૯૨,૩૯૮.૩૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૧૫.૭૦,૧૨૬.૪૦,૧૧૫.૭૦,૧૨૫.૬૦
આઈટીસી ૨૫૫,૨૫૮.૭૫,૨૫૪.૪૦,૨૫૭.૯૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૭૮,૮૦.૪૦,૭૭.૫૦,૮૦.૧૦
જયપ્રા ૭૦.૧૫,૭૪.૧૦,૭૦.૧૫,૭૩.૮૦
જિંદાલ સ્ટીલ ૩૯૮,૪૦૬,૩૯૩.૯૫,૪૦૨.૮૫
જેપી હાયડ્રો ૩૧,૩૧.૮૫,૩૦.૭૦,૩૧.૫૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૮.૯૦,૫૦.૬૫,૪૮.૨૫,૫૦.૩૦
જેએસડબલ્યુ ૬૫૦.૦૫,૬૭૧.૯૦,૬૪૮,૬૬૮.૧૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૪૫.૧૦,૧૧૪૯.૧૫,૧૧૨૦,૧૧૩૦.૩૫


કે

કોટક બેંક ૫૩૫.૫૦,૫૩૯,૫૨૫.૦૫,૫૩૬.૬૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૨.૩૪,૧૨.૮૬,૧૨.૨૫,૧૨.૭૯
લાર્સન ટુબ્રો ૧૩૨૮.૩૦,૧૩૭૦.૩૫,૧૩૨૭.૫૫,૧૩૬૪.૫૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૧.૯૫,૨૫૬.૩૦,૨૫૦.૬૫,૨૫૫.૫૫
લ્યુપીન લિ. ૫૬૯.૮૫,૫૯૬.૫૫,૫૬૮.૫૦,૫૯૦.૨૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૬૮૮,૭૦૬,૬૮૮,૭૦૪.૪૦
મન્નાપુરમ ૩૧.૦૫,૩૧.૪૦,૩૦.૫૦,૩૦.૮૫
મારૃતિ ૧૦૮૯,૧૧૨૫,૧૦૮૨.૩૦,૧૧૨૦.૧૫
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૭૯.૫૦,૧૮૧,૧૭૬.૫૦,૧૭૮.૫૦
એમએમટીસી ૬૯૭.૯૫,૭૦૮.૬૫,૬૯૪,૭૦૦.૨૦
મધરસન ૧૬૬,૧૬૬.૪૫,૧૫૯.૯૫,૧૬૨.૫૫
એમ્ફેસીસ ૩૮૯.૯૦,૩૯૩,૩૮૭,૩૯૦.૭૫
એમઆરએફ લિ. ૯૭૯૯,૯૮૦૬.૯૦,૯૬૧૦.૩૫,૯૭૫૮.૯૦
એમઆરપીએલ ૫૬.૫૦,૫૭.૮૫,૫૩.૨૫,૫૭.૨૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૨.૫૦,૫૨.૮૫,૫૧.૫૫,૫૨.૪૦
નેસ્લે ૪૪૬૨.૭૦,૪૫૩૦,૪૪૦૨.૦૫,૪૪૯૯.૯૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨,૮૨,૮૦,૮૧.૩૦
એનએચપીસી લિ. ૧૭.૯૦,૧૮.૨૦,૧૭.૮૫,૧૮.૧૦
એનએમડીસી લિ. ૧૮૬.૮૫,૧૮૮.૨૫,૧૮૫,૧૮૮
એનટીપીસી ૧૫૩,૧૫૮,૧૫૩,૧૫૭.૬૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૮૩.૧૦,૪૯૯.૮૦,૪૮૩.૧૦,૪૯૭.૯૫
ઓએનજીસી ૨૭૮.૯૦,૨૮૦,૨૭૪.૧૦,૨૭૬.૫૫
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૫૫.૪૦,૧૫૬.૬૫,૧૫૦.૮૦,૧૫૨.૭૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૨૪.૫૦,૨૫૩૦,૨૫૦૧.૧૦,૨૫૧૯.૩૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૧૪.૫૦,૨૩૪.૬૫,૨૧૦.૫૦,૨૩૩.૨૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૫૩.૭૫,૧૬૩.૩૫,૧૪૭,૧૬૨.૪૦
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૨,૧૪૭.૬૦,૧૪૨,૧૪૭.૦૫
પીડીલાઇટ ૧૬૭.૮૫,૧૬૯.૮૫,૧૬૬.૦૫,૧૬૮.૫૦
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૫૬.૧૦,૫૮.૩૫,૫૪.૦૫,૫૮.૨૫
નિકોલસ પિરામલ ૫૨૨,૫૨૬,૫૧૮.૧૫,૫૧૯.૪૫
પાવર ફાય. ૧૭૩.૭૫,૧૭૫.૭૦,૧૭૨.૪૦,૧૭૪.૫૫
પાવર ગ્રીડ ૧૧૩.૮૦,૧૧૮.૩૫,૧૧૩.૮૦,૧૧૮.૦૫
પીએનબી એસએલ ૭૨૯,૭૩૩.૪૫,૭૧૧,૭૩૧.૩૦


આર

રૈનબક્સી ૪૮૬.૯૫,૪૯૬.૫૦,૪૮૫.૨૦,૪૯૪.૩૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૧.૪૦,૫૨.૬૦,૫૦.૭૫,૫૨.૩૦
આરઈસીએલ લિ. ૧૮૬,૧૮૯.૧૦,૧૮૩.૭૫,૧૮૮.૭૦
રિલા. કોમ્યુ. ૫૪.૫૫,૫૬.૯૦,૫૩.૮૦,૫૬.૧૫
રિલા. એનર્જી ૪૭૭.૯૦,૫૦૦.૬૫,૪૭૭.૭૫,૪૯૭.૭૦
રિલા. કેપી. ૩૨૬,૩૩૭.૯૦,૩૨૩.૧૫,૩૩૫.૭૦
રિલાયન્સ ૭૨૨.૦૫,૭૩૧.૬૫,૭૨૨,૭૨૯.૨૫
આર. પાવર ૮૮,૯૨.૧૫,૮૮,૯૧.૯૦
રૃચી સોયા ૮૪.૭૦,૮૬.૩૫,૮૩.૩૦,૮૪.૮૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૩.૪૦,૧૮૭.૭૫,૧૮૩.૪૦,૧૮૭.૨૦
શ્રી સીમેન્ટ ૩૦૬૮.૯૫,૩૧૨૦,૩૦૩૬,૩૦૬૩.૬૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૧.૮૫,૫૮૦,૫૫૩.૮૫,૫૭૬
સીમેન્સ ૬૫૨.૫૦,૬૭૭.૬૫,૬૫૨.૫૦,૬૭૩.૬૫
સ્ટેટ બેંક ૧૯૬૦,૨૦૩૮.૯૫,૧૯૪૧.૨૫,૨૦૩૧.૦૫
સેઈલ ૮૪,૮૬.૩૫,૮૩.૬૫,૮૬
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૧.૭૦,૧૦૪.૫૦,૧૦૧.૫૦,૧૦૪.૨૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૭૦૮.૯૦,૭૨૫,૬૯૫.૨૫,૭૧૭.૧૫
સન ફાર્મા ૬૩૧.૯૦,૬૪૮.૪૦,૬૨૫.૭૦,૬૪૪.૯૦
સન ટીવી નેટ. ૨૬૨.૮૦,૨૬૭.૩૫,૨૫૫,૨૫૮.૯૦
સુઝલોન ૧૭.૪૦,૧૯.૨૦,૧૭.૨૫,૧૯.૧૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૩.૪૫,૯૯,૯૩.૧૦,૯૭.૫૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૦૮.૮૦,૩૧૧.૩૦,૩૦૬.૧૫,૩૦૯.૭૦
ટાટા કોર્મ. ૨૪૯,૨૫૧.૯૫,૨૪૪.૫૦,૨૪૯.૨૫
ટાટા મોટર્સ ૨૧૫.૫૦,૨૨૨.૬૦,૨૧૫.૨૦,૨૨૧.૬૫
ટાટા પાવર ૯૪.૨૦,૯૯.૧૦,૯૪.૨૦,૯૮.૫૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૦૪.૧૦,૪૧૧.૮૦,૪૦૨.૩૦,૪૧૦.૨૦
ટાટા ટી ૧૨૧.૧૫,૧૨૩.૪૦,૧૧૯.૩૦,૧૨૨.૬૦
ટીસીએસ ૧૨૩૦.૫૫,૧૨૪૨.૮૦,૧૨૧૪.૬૦,૧૨૩૧.૭૦
ટેક મહિન્દ્રા ૭૧૮,૭૨૫.૫૦,૭૧૧.૧૦,૭૧૪.૫૦
થર્મેક્સ ૪૬૯.૩૦,૪૯૩,૪૬૯.૩૦,૪૮૮.૧૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૨૭,૨૩૨.૯૦,૨૨૬.૮૫,૨૩૨.૧૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૫૩.૧૦,૧૫૮,૧૫૩.૧૦,૧૫૪.૮૦
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૨૬૦.૦૫,૩૪૨૪.૯૫,૩૨૪૦.૬૫,૩૪૦૩.૩૦


યુ

યુકો બેંક ૬૮.૨૦,૭૦.૧૦,૬૭.૮૦,૬૯.૯૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૬૨૭.૮૦,૧૬૪૭,૧૬૨૦,૧૬૩૪.૮૫
યુનીયન બેંક ૧૬૫,૧૭૧,૧૬૪.૫૦,૧૬૯.૫૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૩૦,૭૭૮.૯૫,૬૯૭.૪૫,૭૭૧.૦૫
યુનીટેક ૨૦.૯૦,૨૧.૫૦,૨૦.૭૦,૨૧.૩૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૫૧.૮૦,૫૫૯.૨૫,૫૪૫,૫૫૧.૧૫
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૨.૨૫,૧૨૨.૨૫,૧૧૯.૩૦,૧૨૦.૩૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૧.૦૫,૧૦૫,૧૦૦.૨૫,૧૦૪.૭૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૩૩૫.૧૫,૩૩૭.૨૫,૩૨૫.૬૦,૩૩૪.૨૦
વૉકહાર્ડ ૯૨૯.૯૦,૯૬૩,૯૨૨.૮૫,૯૫૭.૯૦


વાય

યસ બેંક ૩૫૩.૧૦,૩૬૧.૨૦,૩૫૩.૧૦,૩૫૯.૬૦


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૬૦.૦૫,૧૬૫.૪૫,૧૫૮.૯૫,૧૬૧.૯૦

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

શ્રાવણના મીની વેકેશનનું છોટું પ્લાનીંગ
ફ્રેશર્સ પાર્ટીને બદલે ગુજરાતી ભાષા સપ્તાહ મનાવ્યો
ભાઈને વૃઘ્ઘાશ્રમમાંથી પોતાના ઘરે લઈ આવતી બહેન
નિફ્‌ટના અઢી લાખના ફોરકાસ્ટ મેગેઝીનમાં ફેશનની આગાહી
ટ્રાન્સપરન્ટ સાડીમાં સેક્સી લૂક
મોન્સૂનમાં ઓઇલી નાસ્તો હેલ્થને નુકસાન કરે છે
ફેશન ઓફ આર્મી એસેસરીઝ
 

Gujarat Samachar glamour

સોનાક્ષી સલમાનના પુત્રની માતા બનશે
સલમાન અને શાહરૂખ એક સાથે જોવા મળશે
‘આરાધના’ ને ન્યુ બોટલ ‘ટોપગન’માં પિરસાશે
પ્રીટી ‘ભૈયાજી સુપરહિટ’માં આક્રમક પત્નિ બનશે
નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં ડિફરન્ટ રોલમાં હોઈશ
નરગિસ ટુંકા હીરો સાથે જોડી બનાવવા તૈયારી છે
ઝેબથી કંટાળેલા અદનાનને છૂટાછેડા મળતા નથી
 
   
   
   
 

Gujarat Samachar POLL

 

Olympics 2012 Photos

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
• હવામાં ગોળીબાર • ઓનલાઇન
• ઇંટ અને ઇમારત • સિનેમેજિક
• મેરા ભારત મહાન • વિચાર વિહાર
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved