Last Update : 06-May-2012, Sunday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 04 - 05 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૯૩,૭૯૩,૭૬૨.૬૦,૭૭૦.૭૫
એસીસી ૧૨૦૦,૧૨૨૧,૧૧૯૭.૩૫,૧૨૦૬.૧૫
અદાણી એન્ટર ૨૭૦.૮૦,૨૭૩.૫૦,૨૬૩.૩૦,૨૬૮.૯૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૪.૬૫,૧૨૫.૫૫,૧૨૨.૫૦,૧૨૩.૮૦
અદાણી પાવર ૬૨,૬૨.૮૫,૫૯.૫૫,૬૦.૩૦
આદિ. બિરલા નુવો ૮૮૫,૮૮૮.૪૫,૮૬૭,૮૭૫.૧૦
અલ્હાબાદ ૧૭૧,૧૭૨.૧૦,૧૬૮.૧૦,૧૬૯.૯૫
અરેવા ૧૫૫.૩૦,૧૫૮,૧૪૭.૨૦,૧૫૪.૩૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૪૬,૧૪૬.૧૦,૧૪૧.૧૦,૧૪૨.૩૫
આંધ્ર બેંક ૧૧૫.૨૫,૧૧૫.૩૫,૧૧૨.૮૦,૧૧૪.૦૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૯.૮૦,૬૨૨.૮૦,૬૧૩.૩૦,૬૧૪.૭૦
એપોલો ટાયર ૮૪.૧૫,૮૪.૩૦,૮૦,૮૦.૫૫
અશોક લેલેન્ડ ૩૦,૩૦,૨૮.૨૦,૨૮.૪૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૬૦૦,૩૬૪૯.૮૫,૩૫૮૧.૫૦,૩૬૧૭.૩૫
એસ્ટ્રાઝેન ૨૦૫૮,૨૦૬૮,૧૯૧૦,૧૯૨૦.૭૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૫૧,૧૦૫૧,૯૯૯.૧૫,૧૦૦૯.૮૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૧૧,૮૧૧,૭૯૭.૩૦,૮૦૫.૫૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૬૫.૪૫,૮૬૫.૪૫,૮૪૩.૧૫,૮૪૪.૬૫
ભારત ઈલે. ૧૪૩૫.૧૦,૧૪૪૫,૧૪૧૮.૧૦,૧૪૨૧.૯૦
ભારત ફોર્જ ૩૨૦.૯૦,૩૩૧.૬૦,૩૧૯,૩૧૯.૮૫
ભારત પેટ્રો ૬૫૫.૫૫,૬૬૭.૬૦,૬૪૯,૬૫૨
ભારતી એરટેલ ૩૧૧,૩૧૫,૩૧૦,૩૧૨.૩૫
ભેલ ૨૨૪,૨૨૫.૨૦,૨૧૧.૫૦,૨૧૪.૧૦
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૩૫.૪૫,૪૩૫.૪૫,૪૨૮,૪૩૧.૨૫
બાયોકોન ૨૩૮,૨૩૮.૭૦,૨૩૧.૦૫,૨૩૩.૨૦
બેંક ઓફ બરોડા ૭૩૨.૦૫,૭૪૦.૭૦,૬૮૨.૭૫,૬૮૭.૦૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૩૨,૩૩૯.૮૫,૩૨૩.૪૦,૩૨૮.૨૦
બોશ લિ. ૮૭૩૩.૯૦,૮૭૩૫,૮૫૦૦,૮૫૭૩.૬૦
બ્રિટાનીયા ૫૬૨,૫૬૨,૫૪૦,૫૫૧.૪૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૦.૦૫,૭૩૫.૨૦,૭૩૦,૭૩૩.૯૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૪૪,૩૪૬.૭૫,૩૩૦.૭૦,૩૩૩
કેનેરા બેંક ૪૨૯,૪૩૩,૪૨૧,૪૨૬
કેસ્ટ્રોલ ૫૦૪,૫૦૪,૪૯૫,૪૯૭.૭૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૫,૯૫.૪૫,૯૨,૯૨.૫૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૧૧.૮૦,૩૧૭,૩૦૦.૪૦,૩૦૩.૦૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૨.૫૦,૭૨.૯૫,૬૯.૯૦,૭૦.૪૦
સિપ્લા ૩૧૯,૩૨૯,૩૧૮.૮૦,૩૨૫.૨૦
કોલગેટ ૧૧૩૨.૧૦,૧૧૪૦,૧૧૨૪,૧૧૨૯
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૨,૮૮૪.૯૫,૮૬૨.૫૦,૮૬૫
કોર્પોરેશન બેંક ૩૯૬.૯૫,૪૦૬.૯૫,૩૭૮.૪૦,૩૮૫.૩૦
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૨૨,૧૦૨૨,૯૭૧.૬૫,૧૦૦૬.૧૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૨૮.૮૦,૧૨૮.૮૦,૧૨૩.૦૫,૧૨૪.૪૫
ક્યુમીન્સ ૪૯૦,૪૯૪.૯૫,૪૭૩,૪૭૬.૫૫


ડી

ડાબર ૧૦૬.૧૫,૧૦૮.૭૫,૧૦૪.૬૫,૧૦૬.૯૦
ડિશ ટીવી ૫૯.૫૦,૫૯.૬૫,૫૮,૫૮.૫૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૬૫.૬૦,૮૭૪.૮૦,૮૫૫.૦૫,૮૬૦.૨૫
ડિએલએફ ૧૮૫.૯૫,૧૮૫.૯૫,૧૭૮.૭૦,૧૮૧.૮૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૫૫,૧૭૬૧.૮૦,૧૭૩૪.૭૦,૧૭૪૮.૩૫


ઈઆઈએચ લિ. ૮૩.૦૫,૮૩.૫૦,૮૧.૪૫,૮૧.૯૦
ઈમામી લિ. ૪૬૧,૪૬૧.૯૫,૪૪૮.૫૦,૪૫૧.૧૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૪૫.૫૦,૨૪૮,૨૩૭,૨૩૯.૧૦
એસાર ઓઈલ ૫૧.૬૫,૫૪,૫૧.૧૦,૫૩.૪૫
એક્સાઈડ ૧૨૧,૧૨૪.૮૦,૧૨૦.૦૫,૧૨૩.૯૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૧.૩૫,૪૧૬,૪૦૮.૦૫,૪૧૩.૦૫
ફાય. ટેકનો ૬૫૦.૬૫,૬૫૫.૫૫,૬૧૨.૨૦,૬૧૫.૫૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૫.૩૫,૧૦૬.૩૫,૧૦૧.૨૦,૧૦૧.૮૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૨૩.૫૦,૩૨૫.૬૦,૩૧૫.૪૦,૩૨૦.૬૦
ગીતાંજલિ ૩૧૮.૯૦,૩૧૯.૯૫,૩૦૫.૪૫,૩૦૭.૮૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૬૫.૪૦,૨૧૭૯.૯૫,૨૧૧૦,૨૧૩૪.૪૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૧૫,૨૮૨૪.૯૫,૨૭૧૬.૧૫,૨૭૪૭.૬૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૩૮,૩૪૪,૩૩૫,૩૪૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૬.૬૫,૨૬.૬૫,૨૫.૫૦,૨૫.૬૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૭૧.૩૦,૫૮૩.૪૦,૫૬૨.૨૫,૫૬૫.૨૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૦,૨૬૩.૮૦,૨૫૨,૨૫૫.૪૦
ગ્રાસીમ ૨૪૬૫,૨૪૭૯.૯૫,૨૪૦૧,૨૪૨૨.૮૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૬૦૦.૦૫,૨૬૦૦.૦૫,૨૬૦૦,૨૬૦૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૭.૦૫,૬૭.૦૫,૬૫.૪૦,૬૫.૬૦
ગુજ. ફ્લોરો ૪૫૨.૨૫,૪૫૨.૨૫,૪૨૪,૪૨૭.૬૫
ગુજ. ગેસ ૩૧૯.૮૦,૩૨૧,૩૧૭.૩૦,૩૧૮.૪૦
ગુજ. મીનરલ ૧૭૮.૦૫,૧૭૯.૩૦,૧૭૫.૩૫,૧૭૭.૪૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૪૨.૬૫,૫૫૫,૫૩૮.૧૦,૫૪૦.૭૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૧૮,૫૨૧.૯૫,૫૦૦,૫૧૨.૮૫
એચડીએફસી ૬૬૫,૬૭૦.૯૦,૬૫૮.૧૦,૬૫૯.૮૦
એચડીએફસી બેંક ૫૫૨,૫૫૩.૩૦,૫૩૪.૫૦,૫૩૬.૭૫
હિરો હોન્ડા ૨૦૫૮,૨૦૫૮,૧૯૭૦.૦૫,૧૯૮૦.૮૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૩૩.૫૦,૪૩૭.૪૦,૪૩૦.૩૦,૪૩૪.૯૦
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૪.૯૫,૩૦૧.૯૫,૨૯૪,૨૯૮.૫૦
હિન્દાલ્કો ૧૧૮,૧૧૮.૮૦,૧૧૪.૨૫,૧૧૬
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૬.૫૦,૧૨૬.૫૫,૧૨૩.૩૦,૧૨૩.૯૫
એચડીઆઈએલ ૭૮,૭૮,૭૨.૯૦,૭૩.૫૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૫૧.૫૦,૮૫૩,૮૧૫.૧૦,૮૩૩.૯૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૯૮.૨૫,૯૮.૪૦,૯૫,૯૫.૭૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૦.૨૦,૮૦.૫૫,૭૮.૦૫,૭૮.૯૫
આઈએફસીઆઈ ૪૦.૪૦,૪૦.૪૦,૩૮,૩૮.૬૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૧,૬૧,૫૮,૫૮.૫૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૩૦.૧૦,૨૩૩.૫૦,૨૧૮,૨૨૦.૩૦
ઈન્ડીયન બેંક ૨૧૫,૨૧૬,૨૦૮,૨૦૯
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧.૫૦,૬૧.૫૦,૬૦.૩૫,૬૧
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૭,૨૬૦.૪૫,૨૫૬,૨૫૭.૭૦
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૫.૮૦,૮૫.૯૦,૮૩,૮૩.૫૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૧૯,૨૨૨,૨૧૫.૫૫,૨૨૦.૩૫
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૧,૩૨૬,૩૧૭.૧૦,૩૨૦.૪૫
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૪૭૨.૨૫,૨૪૯૮,૨૪૨૪.૮૦,૨૪૪૧.૧૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૧૬.૫૦,૧૧૬.૮૦,૧૧૨.૧૦,૧૧૪.૧૫
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૫.૪૦,૩૬૫.૪૦,૩૫૩,૩૫૬.૪૫
ઈપ્કા લેબ. ૩૬૨,૩૬૮,૩૫૧.૪૦,૩૬૫.૩૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૪૮,૧૪૯.૫૦,૧૨૬.૫૦,૧૨૮.૭૫
આઈટીસી ૨૪૦.૮૫,૨૪૪.૫૦,૨૩૭.૧૫,૨૩૮.૧૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૪.૯૦,૮૪.૯૦,૭૯,૭૯.૩૦
જયપ્રા ૭૨,૭૨.૫૦,૭૦.૫૦,૭૧.૦૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૯૩,૪૯૮.૯૫,૪૭૬.૨૦,૪૮૪.૦૫
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૬૦,૩૯.૮૫,૩૯,૩૯.૧૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૮.૫૦,૪૮.૮૦,૪૬.૮૦,૪૭
જેએસડબલ્યુ ૬૮૦,૬૮૦.૫૦,૬૫૪.૩૫,૬૬૮.૨૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૨૩.૭૦,૧૧૨૩.૭૦,૧૦૮૩,૧૦૯૬.૯૦


કે

કોટક બેંક ૫૭૫.૬૫,૫૭૭,૫૬૦,૫૬૨.૭૫


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩,૧૩.૪૦,૧૨.૫૮,૧૨.૯૦
લાર્સન ટુબ્રો ૧૧૯૨,૧૧૯૩.૯૦,૧૧૩૫.૬૦,૧૧૪૭.૯૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૫,૨૫૬.૫૦,૨૫૧.૧૦,૨૫૪.૩૫
લ્યુપીન લિ. ૫૪૦.૮૫,૫૫૯,૫૪૦.૮૫,૫૫૦.૪૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૬૯૬.૭૫,૭૦૨,૬૮૩.૩૦,૬૮૭.૮૫
મન્નાપુરમ ૨૭.૯૫,૨૮.૧૫,૨૬,૨૬.૨૫
મારૃતિ ૧૨૮૫,૧૨૯૧.૩૫,૧૨૬૩,૧૨૮૩.૧૫
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૮૫,૧૯૦.૮૦,૧૮૨.૩૫,૧૮૪.૫૫
એમએમટીસી ૮૦૫,૮૧૪.૭૦,૭૩૧.૧૦,૭૬૭.૮૫
મધરસન ૧૭૨.૪૫,૧૭૨.૫૦,૧૬૮.૨૫,૧૬૯.૮૫
એમ્ફેસીસ ૩૭૯,૩૮૩.૪૫,૩૭૪.૨૦,૩૮૧.૪૫
એમઆરએફ લિ. ૧૧૨૪૮,૧૧૨૫૦,૧૦૨૨૫,૧૦૩૨૭.૯૫
એમઆરપીએલ ૬૦,૬૦.૬૦,૫૮.૭૦,૫૯.૧૦


એન

નેશ. એલ્યુ. ૬૦.૨૦,૬૦.૪૦,૫૭.૬૦,૫૯.૦૫
નેસ્લે ૪૫૭૫.૦૫,૪૬૯૦,૪૫૪૬.૧૦,૪૫૫૬.૩૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૧.૨૫,૮૧.૭૫,૭૭.૯૦,૭૮.૬૦
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૭૦,૧૮.૭૫,૧૮.૨૦,૧૮.૩૦
એનએમડીસી લિ. ૧૭૨.૮૦,૧૭૫.૭૦,૧૭૧,૧૭૨
એનટીપીસી ૧૫૬.૫૦,૧૫૮.૩૦,૧૫૪.૧૫,૧૫૪.૯૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૪.૨૦,૪૫૫.૮૦,૪૪૮,૪૫૦.૦૫
ઓએનજીસી ૨૬૫.૨૦,૨૬૮,૨૫૮.૧૫,૨૫૯.૫૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૧.૨૦,૧૮૧.૨૦,૧૭૪.૪૦,૧૭૬.૨૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૫૬.૭૦,૨૫૭૮,૨૫૦૫,૨૫૧૧.૮૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૧,૨૩૨,૨૨૬,૨૨૮.૧૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૮૭.૫૫,૧૮૮.૮૫,૧૫૮.૮૦,૧૬૧
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૩૧,૧૩૩.૬૫,૧૨૬.૬૫,૧૩૨.૯૦
પીડીલાઇટ ૧૭૪.૨૦,૧૭૫,૧૭૨,૧૭૪.૧૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૫.૭૦,૮૬.૭૫,૮૩.૨૫,૮૩.૮૫
નિકોલસ પિરામલ ૪૨૧.૦૫,૪૪૨.૮૫,૪૧૬.૫૦,૪૪૦.૪૦
પાવર ફાય. ૧૫૮.૫૦,૧૬૧.૪૫,૧૫૩.૪૦,૧૫૪.૭૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૮.૧૦,૧૦૮.૬૦,૧૦૬.૫૦,૧૦૬.૯૫
પીએનબી એસએલ ૮૫૧,૮૫૧,૭૯૫,૮૦૩.૭૦


આર

રૈનબક્સી ૪૯૫,૫૦૫.૫૫,૪૯૫,૪૯૯.૮૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૮,૫૮.૧૦,૫૫.૩૫,૫૫.૬૫
આરઈસીએલ લિ. ૧૯૯.૧૦,૨૦૦.૧૦,૧૯૦.૧૦,૧૯૧.૨૦
રિલા. કોમ્યુ. ૭૬.૪૦,૭૭.૨૦,૭૨.૩૫,૭૨.૮૦
રિલા. એનર્જી ૫૦૯.૧૦,૫૧૩.૭૦,૪૯૧.૩૦,૪૯૩.૯૦
રિલા. કેપી. ૩૧૫.૩૫,૩૧૭.૯૫,૩૦૬.૫૦,૩૦૮.૩૫
રિલાયન્સ ૭૩૧.૮૦,૭૩૯.૯૦,૭૨૨.૧૦,૭૨૬.૪૫
આર. પાવર ૧૦૧.૧૦,૧૦૧.૬૫,૯૫.૯૦,૯૬.૫૫
રૃચી સોયા ૮૮.૨૦,૯૨.૪૦,૭૯,૯૧.૪૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૫,૧૮૬.૯૦,૧૭૮.૬૦,૧૮૦.૮૦
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૩૯.૮૫,૨૮૩૯.૮૫,૨૭૨૭.૫૦,૨૭૨૭.૫૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૫૬,૫૫૮.૮૫,૫૪૪.૪૦,૫૫૦.૩૫
સીમેન્સ ૭૬૫.૦૫,૭૬૯.૫૦,૭૪૬,૭૫૦.૭૦
સ્ટેટ બેંક ૨૦૬૪.૧૦,૨૦૬૯.૪૫,૧૯૮૫,૧૯૯૩.૬૦
સેઈલ ૯૫,૯૬.૪૫,૯૨.૬૫,૯૩.૮૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૪,૧૦૪,૧૦૦.૬૦,૧૦૧.૧૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૮૪,૬૮૬.૮૫,૬૭૨.૨૫,૬૮૨.૯૦
સન ફાર્મા ૫૯૮.૧૦,૬૦૭.૪૦,૫૯૬.૯૦,૬૦૦.૭૫
સન ટીવી નેટ. ૨૯૨.૫૦,૨૯૫,૨૮૬.૦૫,૨૮૮.૬૦
સુઝલોન ૨૧.૫૦,૨૨.૪૫,૨૧.૨૦,૨૨
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૨.૭૫,૧૦૩,૯૬.૫૦,૯૭.૩૦


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૨,૩૩૪.૭૦,૩૨૫.૨૫,૩૩૧.૯૫
ટાટા કોર્મ. ૨૩૦.૮૦,૨૩૧.૬૦,૨૨૪.૧૫,૨૨૫
ટાટા મોટર્સ ૨૯૮.૬૫,૩૦૩.૪૦,૨૯૫.૬૦,૩૦૧.૪૦
ટાટા પાવર ૧૦૦.૪૫,૧૦૨.૧૦,૯૯.૨૫,૧૦૦.૨૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૪૪.૩૦,૪૪૫.૮૦,૪૩૦.૪૦,૪૩૩.૫૫
ટાટા ટી ૧૧૯.૨૦,૧૧૯.૨૦,૧૧૩.૩૫,૧૧૪.૪૫
ટીસીએસ ૧૨૬૯,૧૨૯૪.૮૦,૧૨૬૩,૧૨૭૮.૧૦
ટેક મહિન્દ્રા ૬૮૮,૬૯૧,૬૭૦,૬૭૯.૬૫
થર્મેક્સ ૪૩૬.૯૫,૪૩૭,૪૨૦,૪૨૩.૧૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૪૪.૮૦,૨૪૬,૨૩૫.૫૫,૨૪૦.૬૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૮.૫૫,૧૯૯.૭૦,૧૯૦.૧૦,૧૯૦.૯૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૬૫૦,૩૬૫૫,૩૪૭૫,૩૫૦૮.૪૦


યુ

યુકો બેંક ૭૫.૭૫,૭૫.૭૫,૭૧.૫૦,૭૨.૩૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૩૫૨.૫૦,૧૪૨૯,૧૨૫૪.૯૦,૧૩૭૦.૦૫
યુનીયન બેંક ૨૨૦.૨૦,૨૨૩.૯૫,૨૧૩,૨૧૬.૯૫
યુના. સ્પીરીટ ૭૬૦,૭૮૪.૯૦,૭૨૧.૧૦,૭૩૯.૪૫
યુનીટેક ૨૫.૫૦,૨૫.૬૦,૨૪.૧૫,૨૪.૩૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૬૩,૫૮૪.૬૦,૫૪૧.૫૦,૫૫૩.૩૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૭,૧૩૦.૫૦,૧૧૬.૨૦,૧૧૯.૯૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૮.૯૫,૧૦૮.૯૫,૧૦૬,૧૦૬.૬૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૧૧.૯૦,૪૧૯.૭૦,૪૧૧,૪૧૪.૯૦
વૉકહાર્ડ ૭૩૪,૭૩૭,૭૦૨,૭૧૩.૮૫


વાય

યસ બેંક ૩૩૮,૩૩૮,૩૩૧.૬૫,૩૩૩.૩૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૫,૧૨૭.૩૦,૧૨૪.૭૫,૧૨૫.૪૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

કઠપૂતળીના માઘ્યમથી વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોની કાર્યશાળા
પીત્ઝા બાદ હવે બુકની પણ હોમ ડિલિવરી
વેકેશનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અમદાવાદ આવીને સ્ટુડન્ટ્‌સનું કરિયર માટે પ્રિ-પ્લાનંિગ
ગર્લ્સ પ્રોસ્ટીટ્યૂટ બાદ હવે બોય્‌ઝ....
અમદાવાદના આંગણે હાર્ટ કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ
 

Gujarat Samachar glamour

અનુષ્કા સાથે સુરેશ રૈના લગ્ન નહીં કરે
સન્ની લિયોન બુરખો પહેરીને મળવા જાય છે
માઘુરી ‘સ્પેશ્યલ મજુરો’ કરી મીના કુમારીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે
ૠત્વિક ‘સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ટાઈલ આઈકોન’ બન્યો
કેટરીના આમિરખાનને ‘કીક’ મારશે
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

BAPS વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved