Last Update : 04-May-2012, Friday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 03 - 05 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૯૮,૮૦૩.૯૦,૭૯૦.૧૦,૭૯૩.૬૫
એસીસી ૧૧૯૨,૧૨૩૭.૯૫,૧૧૯૨,૧૨૦૫.૪૦
અદાણી એન્ટર ૨૭૭.૨૫,૨૭૮.૪૦,૨૭૦.૪૫,૨૭૧.૮૦
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૬.૦૫,૧૨૭.૩૫,૧૨૪.૭૦,૧૨૫
અદાણી પાવર ૬૩.૫૦,૬૩.૮૦,૬૨.૦૫,૬૨.૩૦
આદિ. બિરલા નુવો ૯૩૦.૧૫,૯૩૫,૮૭૬.૧૦,૮૮૪.૪૦
અલ્હાબાદ ૧૭૦.૫૦,૧૭૩.૫૦,૧૬૮,૧૭૧.૩૫
અરેવા ૧૫૮,૧૫૮,૧૫૫,૧૫૫.૨૫
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૪૭.૦૫,૧૪૯.૪૫,૧૪૫.૬૫,૧૪૬.૩૦
આંધ્ર બેંક ૧૧૮.૫૫,૧૧૯.૩૦,૧૧૫,૧૧૫.૯૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૬.૩૦,૬૨૧.૪૫,૬૧૨.૨૫,૬૧૫.૧૫
એપોલો ટાયર ૮૭,૮૮,૮૪.૫૦,૮૪.૮૦
અશોક લેલેન્ડ ૩૦.૭૦,૩૦.૯૫,૨૯.૬૦,૨૯.૭૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૫૧૫.૦૫,૩૬૨૦,૩૪૭૯.૭૦,૩૬૦૦.૯૦
એસ્ટ્રાઝેન ૨૦૫૭,૨૦૯૮,૨૦૩૫,૨૦૪૬.૯૦
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૯૧.૧૦,૧૦૯૩,૧૦૫૪.૩૦,૧૦૫૮.૪૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૩૩,૮૩૩,૮૦૯.૫૦,૮૧૫.૮૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૭૩.૧૦,૮૭૬.૭૦,૮૬૦.૧૫,૮૬૫.૪૫
ભારત ઈલે. ૧૪૬૨,૧૪૬૩.૫૫,૧૪૩૨.૭૦,૧૪૪૧.૧૦
ભારત ફોર્જ ૩૨૭,૩૩૨,૩૨૧,૩૨૨.૩૫
ભારત પેટ્રો ૬૫૮.૫૦,૬૬૪.૪૫,૬૪૮.૧૦,૬૬૦.૯૫
ભારતી એરટેલ ૩૧૫,૩૧૭.૪૦,૩૧૩.૧૦,૩૧૫.૦૫
ભેલ ૨૨૪.૯૦,૨૨૮.૪૫,૨૨૩,૨૨૫.૨૦
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૨૬.૧૦,૪૩૬.૯૦,૪૧૪.૯૦,૪૩૨.૩૦
બાયોકોન ૨૩૭.૬૫,૨૪૦,૨૩૬.૫૦,૨૩૭.૭૫
બેંક ઓફ બરોડા ૭૬૨,૭૬૪,૭૨૭,૭૩૦.૯૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૪૫,૩૪૬,૩૩૨.૩૦,૩૩૩.૬૦
બોશ લિ. ૮૫૯૫.૫૫,૮૭૨૯,૮૫૯૫.૫૦,૮૬૩૯.૧૦
બ્રિટાનીયા ૫૬૩,૫૬૪.૭૦,૫૫૫,૫૫૬.૮૫


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૦,૭૩૭,૭૨૩,૭૩૪
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૪૪.૭૦,૩૪૭.૫૦,૩૪૧.૭૦,૩૪૩.૮૦
કેનેરા બેંક ૪૩૫,૪૩૫,૪૨૭.૨૦,૪૨૯.૪૦
કેસ્ટ્રોલ ૫૦૫,૫૦૫,૪૯૯,૫૦૦.૧૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૪.૪૦,૯૭.૬૦,૯૪.૪૦,૯૫.૩૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૧૪,૩૧૫.૨૦,૩૦૫.૫૫,૩૧૧.૮૦
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૫,૭૬,૭૨.૬૫,૭૩.૦૫
સિપ્લા ૩૧૯,૩૨૨.૮૫,૩૧૬.૩૫,૩૧૭.૪૦
કોલગેટ ૧૧૧૦,૧૧૨૯.૫૦,૧૧૧૦,૧૧૨૭.૨૦
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૧,૮૮૯,૮૭૮,૮૮૭.૭૦
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૯.૨૫,૪૧૦,૩૯૯.૩૦,૪૦૦.૧૦
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૩૨,૧૦૩૮,૧૦૨૫.૬૫,૧૦૨૭.૭૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૦.૩૫,૧૩૧.૧૫,૧૨૭.૨૫,૧૨૮.૩૫
ક્યુમીન્સ ૪૯૪.૩૫,૪૯૪.૩૫,૪૮૭.૧૦,૪૮૯.૦૫


ડી

ડાબર ૧૧૦,૧૧૦,૧૦૫.૬૦,૧૦૬.૦૫
ડિશ ટીવી ૫૯.૨૫,૬૦.૬૫,૫૮.૬૫,૫૯.૭૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૫૫,૮૭૧.૮૫,૮૫૧,૮૬૫.૩૫
ડિએલએફ ૧૯૧.૧૦,૧૯૧.૫૫,૧૮૬.૧૦,૧૮૭.૪૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૭૦.૭૦,૧૭૭૦.૭૦,૧૭૪૦,૧૭૪૪.૪૫


ઈઆઈએચ લિ. ૮૩.૫૦,૮૩.૭૦,૮૩.૦૫,૮૩.૩૫
ઈમામી લિ. ૪૫૭,૪૫૮,૪૫૦.૧૫,૪૫૨.૩૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૪૯,૨૪૯.૫૦,૨૪૫,૨૪૫.૩૫
એસાર ઓઈલ ૫૨.૫૦,૫૩.૭૫,૫૧.૨૦,૫૧.૬૦
એક્સાઈડ ૧૨૫.૩૦,૧૨૭,૧૨૦.૨૫,૧૨૧.૮૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૯.૭૫,૪૧૯.૭૫,૪૧૩.૬૦,૪૧૪.૫૦
ફાય. ટેકનો ૬૭૨,૬૮૦.૮૫,૬૫૨.૬૫,૬૫૭.૩૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૮,૧૦૮.૫૦,૧૦૬.૧૦,૧૦૬.૬૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૨૭,૩૨૮.૬૫,૩૨૩.૫૫,૩૨૪.૯૦
ગીતાંજલિ ૩૨૬.૮૦,૩૨૬.૮૦,૩૧૮,૩૧૯
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૭૨,૨૧૭૪.૯૦,૨૧૫૦.૦૫,૨૧૭૩.૨૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૭૬૨,૨૭૮૫,૨૭૫૦,૨૭૬૭.૨૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૨૭.૩૫,૩૪૪.૪૦,૩૨૬,૩૩૭.૧૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૬.૯૫,૨૭.૦૫,૨૬.૩૦,૨૬.૭૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૪૬.૯૦,૫૬૯,૫૪૨,૫૬૬.૭૫
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૩.૫૦,૨૬૬.૬૦,૨૫૯,૨૬૧.૪૫
ગ્રાસીમ ૨૫૦૩,૨૫૧૮.૧૦,૨૪૬૮.૨૦,૨૪૭૫.૩૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૬૮૫,૨૬૮૫,૨૫૯૦,૨૬૨૯.૫૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૭.૪૦,૬૭.૬૦,૬૬.૫૦,૬૭.૦૫
ગુજ. ફ્લોરો ૪૬૬,૪૬૬.૩૦,૪૫૨.૯૦,૪૫૫.૭૫
ગુજ. ગેસ ૩૨૩.૨૫,૩૨૬.૨૫,૩૧૮.૦૫,૩૧૯.૦૫
ગુજ. મીનરલ ૧૮૫,૧૮૭,૧૭૮.૧૦,૧૭૯.૩૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૯,૫૫૯,૫૫૦.૧૦,૫૫૫.૦૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૧૮,૫૨૦.૫૦,૫૧૨,૫૧૪.૧૦
એચડીએફસી ૬૬૯,૬૭૦.૧૦,૬૬૫,૬૬૬.૬૦
એચડીએફસી બેંક ૫૫૦,૫૫૬.૯૫,૫૪૫.૯૦,૫૫૨.૫૫
હિરો હોન્ડા ૨૧૭૫,૨૧૭૫,૨૦૫૨.૨૦,૨૦૭૨.૩૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૨૪.૨૦,૪૩૪.૭૦,૪૧૦,૪૩૩.૬૦
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૮,૨૯૮.૬૦,૨૯૫,૨૯૫.૯૫
હિન્દાલ્કો ૧૧૯.૨૦,૧૨૦.૨૫,૧૧૭.૭૦,૧૧૮.૮૫
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૬.૫૦,૧૨૭.૧૫,૧૨૫.૮૦,૧૨૬.૫૫
એચડીઆઈએલ ૭૯.૫૦,૭૯.૬૦,૭૭.૨૫,૭૮


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૭૬,૮૭૯.૨૦,૮૫૧.૫૦,૮૫૭.૫૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૧,૧૦૧.૨૦,૯૭.૬૫,૯૮.૩૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧,૮૧.૨૫,૭૯.૬૦,૮૦.૧૫
આઈએફસીઆઈ ૪૦.૮૦,૪૧.૧૦,૪૦.૨૫,૪૦.૪૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૨,૬૨.૫૫,૬૦.૪૫,૬૧.૦૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૪૧.૯૫,૨૪૧.૯૫,૨૩૦.૨૫,૨૩૨.૯૦
ઈન્ડીયન બેંક ૨૨૦.૧૦,૨૨૦.૧૦,૨૧૫.૬૫,૨૧૬.૫૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૩.૨૫,૬૩.૫૦,૬૦.૭૫,૬૧.૩૫
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૮.૩૦,૨૬૧.૫૦,૨૫૭.૨૫,૨૫૮.૩૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૯.૯૦,૮૯.૯૦,૮૪.૨૦,૮૫.૭૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૨૫.૨૦,૨૩૧,૨૧૨.૦૫,૨૧૯.૨૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૪.૯૫,૩૨૫.૭૫,૩૧૬,૩૨૨.૫૫
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૪૫૦,૨૪૯૫.૯૦,૨૪૫૦,૨૪૮૪.૩૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૨૦.૩૦,૧૨૦.૮૦,૧૧૫.૮૦,૧૧૭.૧૫
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૯.૯૫,૩૬૯.૯૫,૩૬૩.૧૫,૩૬૫.૪૦
ઈપ્કા લેબ. ૩૫૯,૩૬૪.૯૦,૩૫૫.૨૦,૩૬૧.૯૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૬૭.૫૦,૧૬૭.૫૦,૧૩૮.૪૦,૧૪૯.૬૫
આઈટીસી ૨૪૬.૮૦,૨૪૬.૮૦,૨૪૧.૧૫,૨૪૨.૦૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૪.૫૦,૮૪.૬૫,૮૨.૭૫,૮૩.૬૫
જયપ્રા ૭૩.૨૦,૭૩.૪૫,૭૧.૬૦,૭૩
જિંદાલ સ્ટીલ ૫૦૫.૭૦,૫૦૮.૦૫,૪૯૧.૭૦,૪૯૪.૦૫
જેપી હાયડ્રો ૪૦,૪૦.૩૦,૩૯.૬૫,૩૯.૭૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૦.૧૦,૫૦.૫૦,૪૮.૬૫,૪૮.૯૦
જેએસડબલ્યુ ૭૦૫,૭૦૫,૬૭૬,૬૮૦.૦૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૦.૧૦,૧૧૮૦.૧૦,૧૧૨૧.૧૫,૧૧૨૮.૨૦


કે

કોટક બેંક ૫૮૩.૮૫,૫૯૧.૭૫,૫૭૮,૫૮૧.૪૫


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩.૬૦,૧૩.૬૦,૧૩.૧૦,૧૩.૧૯
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૦૫.૯૦,૧૨૧૩.૭૫,૧૧૯૫,૧૧૯૯.૫૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૮,૨૫૯.૪૦,૨૫૩.૬૦,૨૫૫.૪૫
લ્યુપીન લિ. ૫૪૪.૨૫,૫૪૮.૪૦,૫૩૬.૧૦,૫૩૯.૪૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૧૫,૭૧૫,૭૦૨.૧૦,૭૦૫.૩૦
મન્નાપુરમ ૨૯,૨૯.૩૦,૨૭.૭૫,૨૭.૮૫
મારૃતિ ૧૩૨૮,૧૩૨૮.૮૦,૧૨૮૪.૧૦,૧૨૯૧.૪૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૩.૫૦,૧૯૩.૫૦,૧૮૫.૫૫,૧૮૭.૨૫
એમએમટીસી ૮૦૪.૯૦,૮૨૪.૮૫,૭૮૭,૮૦૫.૫૦
મધરસન ૧૭૭.૩૦,૧૭૯.૧૫,૧૭૧.૦૫,૧૭૨.૫૫
એમ્ફેસીસ ૩૮૦,૩૮૩,૩૭૮,૩૭૯.૨૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૨૪૯.૭૦,૧૧૩૪૫,૧૧૧૮૫.૧૫,૧૧૨૧૩.૧૦
એમઆરપીએલ ૬૧.૩૫,૬૧.૮૫,૬૦.૩૦,૬૦.૮૦


એન

નેશ. એલ્યુ. ૬૦.૯૦,૬૧.૪૦,૫૯.૩૫,૬૦.૧૫
નેસ્લે ૪૬૧૯.૭૦,૪૬૫૭,૪૫૮૯.૪૦,૪૬૧૧.૩૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨.૧૦,૮૨.૯૦,૮૧.૩૦,૮૧.૪૫
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૮૦,૧૮.૮૫,૧૮.૬૦,૧૮.૬૫
એનએમડીસી લિ. ૧૭૫.૧૫,૧૭૬.૯૫,૧૭૨.૩૦,૧૭૪.૧૦
એનટીપીસી ૧૫૯.૪૫,૧૫૯.૮૦,૧૫૬.૨૦,૧૫૬.૯૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૨.૫૦,૪૫૮.૬૦,૪૫૧.૧૫,૪૫૩.૭૦
ઓએનજીસી ૨૬૭,૨૬૯,૨૬૨.૭૫,૨૬૪.૭૫
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૪.૫૦,૧૯૦,૧૮૦.૪૫,૧૮૩
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૯૦,૨૬૧૧.૩૫,૨૫૩૯.૪૫,૨૫૫૭.૨૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૨.૩૫,૨૩૪,૨૨૯.૩૦,૨૩૧.૭૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૮૬,૧૮૮,૧૮૧.૪૫,૧૮૪.૮૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૩૪.૭૦,૧૩૬.૮૦,૧૨૯.૯૦,૧૩૧.૦૫
પીડીલાઇટ ૧૭૮.૫૦,૧૮૦.૭૫,૧૭૩.૩૦,૧૭૪.૧૦
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૧.૧૦,૮૭.૩૫,૮૦.૮૦,૮૬.૭૦
નિકોલસ પિરામલ ૪૪૨,૪૪૩.૯૫,૪૩૨.૧૫,૪૩૫.૩૫
પાવર ફાય. ૧૬૭,૧૬૭,૧૫૯.૦૫,૧૫૯.૮૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૯.૯૦,૧૦૯.૯૦,૧૦૮.૧૦,૧૦૮.૩૫
પીએનબી એસએલ ૮૬૫,૮૬૫,૮૪૧.૨૦,૮૪૪.૨૦


આર

રૈનબક્સી ૫૦૦,૫૦૯.૫૦,૪૯૫.૬૦,૪૯૮.૯૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૯.૪૫,૫૯.૬૫,૫૭.૭૦,૫૮.૧૦
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૬,૨૦૬,૧૯૮.૮૫,૨૦૦.૧૦
રિલા. કોમ્યુ. ૭૬.૧૦,૭૭.૮૦,૭૫.૮૦,૭૬.૪૫
રિલા. એનર્જી ૫૨૨.૯૦,૫૨૨.૯૦,૫૧૧.૧૫,૫૧૪.૪૦
રિલા. કેપી. ૩૨૭,૩૨૭,૩૧૮.૦૫,૩૧૯.૨૫
રિલાયન્સ ૭૪૧,૭૪૩.૯૦,૭૩૫.૧૦,૭૩૮.૮૫
આર. પાવર ૧૦૩.૭૦,૧૦૪.૫૫,૧૦૧.૫૦,૧૦૧.૭૫
રૃચી સોયા ૮૮,૮૮.૯૦,૮૭.૦૫,૮૮.૨૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૭,૧૯૧.૫૦,૧૮૬.૬૦,૧૮૮.૦૫
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૧૦,૨૮૨૪.૯૫,૨૭૫૦,૨૮૦૭.૬૫
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૬૯,૫૬૯,૫૫૬,૫૫૭.૫૫
સીમેન્સ ૭૬૧.૨૫,૭૭૪,૭૫૫,૭૬૪.૮૫
સ્ટેટ બેંક ૨૧૩૧,૨૧૩૧,૨૦૭૬.૬૦,૨૦૮૫.૨૦
સેઈલ ૯૬,૯૭.૫૫,૯૪.૮૦,૯૫.૪૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૪.૮૦,૧૦૬.૩૫,૧૦૪,૧૦૪.૪૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૮૨,૬૯૦,૬૮૧.૭૦,૬૮૮.૩૫
સન ફાર્મા ૬૦૬,૬૦૬,૫૯૨,૫૯૯.૮૫
સન ટીવી નેટ. ૩૦૨.૮૦,૩૧૦,૨૯૨.૩૦,૨૯૩.૦૫
સુઝલોન ૨૨.૦૫,૨૨.૩૦,૨૧.૪૦,૨૧.૬૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૪.૨૦,૧૦૪.૨૫,૧૦૨.૫૫,૧૦૩.૩૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૬,૩૩૬,૩૩૧.૧૦,૩૩૧.૯૦
ટાટા કોર્મ. ૨૩૧.૮૫,૨૩૭.૫૦,૨૩૧,૨૩૨.૧૫
ટાટા મોટર્સ ૩૦૩.૮૫,૩૦૫.૦૫,૨૯૯.૪૦,૩૦૧.૩૫
ટાટા પાવર ૧૦૨.૭૫,૧૦૩,૧૦૦,૧૦૦.૭૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૫૮,૪૫૯.૮૫,૪૪૬.૪૫,૪૪૮.૩૦
ટાટા ટી ૧૧૯,૧૨૦.૩૫,૧૧૭.૦૫,૧૧૭.૬૦
ટીસીએસ ૧૨૬૦,૧૨૮૪.૬૦,૧૨૫૯.૧૦,૧૨૮૦.૩૫
ટેક મહિન્દ્રા ૬૯૪,૬૯૬,૬૮૩.૫૫,૬૮૯.૪૦
થર્મેક્સ ૪૪૧.૫૦,૪૪૧.૫૦,૪૨૫,૪૩૦.૨૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૪૨.૯૫,૨૪૭.૨૦,૨૪૧.૭૦,૨૪૫.૬૫
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૯.૮૦,૨૦૦,૧૯૭.૫૦,૧૯૮
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૫૮૫,૩૬૨૪.૮૫,૩૫૪૫.૯૦,૩૬૦૩.૨૫


યુ

યુકો બેંક ૭૭.૨૦,૭૮,૭૫.૫૦,૭૬.૧૦
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૧૫,૧૪૨૮,૧૪૦૪,૧૪૧૨.૮૦
યુનીયન બેંક ૨૨૪,૨૨૬,૨૨૦.૧૫,૨૨૨.૧૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૭૮,૭૭૮.૫૦,૭૫૬.૬૫,૭૬૦.૮૦
યુનીટેક ૨૫.૭૦,૨૬.૧૫,૨૫.૦૫,૨૫.૫૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૫૯,૫૬૫.૧૦,૫૪૪,૫૬૩
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૧૯.૭૫,૧૨૮.૧૫,૧૧૯.૭૫,૧૨૬.૮૫


વી

વોલ્ટાઝ ૧૧૦.૬૦,૧૧૧,૧૦૮.૨૫,૧૦૯.૪૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૪,૪૧૩.૪૦,૪૦૨.૪૫,૪૧૨.૩૦
વૉકહાર્ડ ૭૨૩.૧૦,૭૩૭.૯૦,૭૧૩.૧૦,૭૩૪.૨૫


વાય

યસ બેંક ૩૪૬.૯૦,૩૪૬.૯૫,૩૩૬,૩૩૭.૮૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૬,૧૨૭.૫૦,૧૨૪.૨૫,૧૨૫.૫૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

મતભેદ તો ઘણાં થયા પણ મનભેદ ક્યારેય નહીં
શહેરની ગર્લ્સ પણ બોલે છે ગંદી ગાળો યુ બ્લડી એ...હો...
જીટીયુનો પેટન્ટ એપ્લીકેશન પ્રોગ્રામ
એકસ સ્ટુડન્ટસનો કોલેજના જુનિયર્સને હેલ્પ કરવાંનો ફંડા
ચાઇલ્ડ એક્ટિવીટીમાં માર્શલઆર્ટની બોલબાલા
 

Gujarat Samachar glamour

ડર્ટી પિક્ચરને આપેલો નેશનલ એવોર્ડ પાછો ખેંચાશે?
જોયાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં કેટરીના
મેગન ફોક્સ હાસ્ય-ભૂમિકા કરીને ખુશ
કરીના ઓછી ફિલ્મો સાઈન કરવા માંડી!
પ્રતિક બબ્બરે નાનીની ગંગામાં ન્હાવાની ઈચ્છા પૂરી કરી
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

BAPS વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved