Last Update : 03-May-2012, Thursday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 2 - 05 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૧૧,૮૧૨.૨૦,૭૯૬.૮૫,૮૦૧.૮૫
એસીસી ૧૨૪૫,૧૨૪૯,૧૨૦૩.૦૫,૧૨૧૧.૩૦
અદાણી એન્ટર ૨૮૩,૨૮૫,૨૭૮,૨૭૯.૫૦
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૮,૧૨૯,૧૨૫.૮૦,૧૨૬.૫૫
અદાણી પાવર ૬૪.૨૦,૬૫.૨૦,૬૩,૬૩.૩૫
આદિ. બિરલા નુવો ૯૩૦,૯૫૦,૯૨૮.૦૫,૯૩૧.૧૦
અલ્હાબાદ ૧૬૭.૫૦,૧૭૧.૯૦,૧૬૭,૧૭૦.૨૫
અરેવા ૧૬૧.૩૦,૧૬૩.૪૦,૧૫૬.૧૦,૧૫૭.૭૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૫૦.૭૦,૧૫૨.૬૦,૧૪૭.૩૫,૧૪૮.૪૫
આંધ્ર બેંક ૧૧૭.૬૫,૧૧૯.૫૦,૧૧૭.૨૦,૧૧૮.૯૦
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૩૫.૮૫,૬૩૭.૫૫,૬૦૯,૬૧૬.૩૦
એપોલો ટાયર ૯૦.૮૫,૯૧.૧૫,૮૭.૪૦,૮૭.૮૫
અશોક લેલેન્ડ ૩૨.૫૦,૩૨.૯૦,૩૦.૩૦,૩૦.૫૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૫૦૬.૪૫,૩૫૫૨,૩૪૮૨,૩૫૩૩.૪૫
એસ્ટ્રાઝેન ૨૧૦૦,૨૧૧૦,૨૦૨૦.૧૦,૨૦૨૯
એક્સીસ બેન્ક ૧૧૧૧.૫૫,૧૧૨૭,૧૦૯૪,૧૧૦૨.૨૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૪૦.૦૫,૮૫૦,૮૨૮,૮૩૪.૮૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૭૫.૯૦,૮૮૭.૨૫,૮૭૧.૦૫,૮૭૭.૫૦
ભારત ઈલે. ૧૪૭૦,૧૪૮૭.૩૫,૧૪૫૬.૫૦,૧૪૬૧.૩૫
ભારત ફોર્જ ૩૨૨.૬૫,૩૩૨,૩૨૧.૮૦,૩૨૫.૯૦
ભારત પેટ્રો ૬૭૧.૯૦,૬૭૩.૫૦,૬૫૬.૫૫,૬૫૮.૯૦
ભારતી એરટેલ ૩૧૩.૩૦,૩૧૯.૯૦,૩૦૬.૮૦,૩૧૭.૯૫
ભેલ ૨૨૪.૫૦,૨૨૭.૨૫,૨૨૩,૨૨૩.૮૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૫૯.૭૦,૪૫૯.૭૦,૪૨૯.૩૫,૪૩૪.૩૦
બાયોકોન ૨૪૦.૬૦,૨૪૩,૨૩૬.૪૫,૨૩૭.૬૫
બેંક ઓફ બરોડા ૭૭૨.૮૦,૭૭૪,૭૫૪.૫૫,૭૫૭.૪૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૫૧,૩૫૮.૪૫,૩૪૬.૮૫,૩૪૭.૮૦
બોશ લિ. ૮૭૪૦,૮૯૦૦,૮૬૫૧,૮૭૯૯.૫૦
બ્રિટાનીયા ૫૫૭.૧૦,૫૬૬.૯૫,૫૫૭.૧૦,૫૫૮.૫૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૧,૭૪૦,૭૧૫.૨૫,૭૨૩.૧૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૪૫.૧૦,૩૫૦.૪૫,૩૪૩,૩૪૪.૭૦
કેનેરા બેંક ૪૪૦,૪૪૨.૪૫,૪૩૧.૫૫,૪૩૫.૩૫
કેસ્ટ્રોલ ૫૦૨.૫૫,૫૦૮.૯૦,૪૯૯.૯૫,૫૦૨.૭૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૮.૮૦,૯૯.૩૫,૯૭.૩૦,૯૮.૦૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૨૯,૩૩૩.૬૦,૩૧૪,૩૧૬.૩૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૬,૭૬.૮૦,૭૪.૪૦,૭૪.૮૦
સિપ્લા ૩૧૨.૪૦,૩૧૮.૬૫,૩૧૦.૬૦,૩૧૭.૪૫
કોલગેટ ૧૧૨૫.૭૦,૧૧૩૦,૧૧૧૬.૪૦,૧૧૧૭.૫૫
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૫,૮૯૪.૮૦,૮૮૫,૮૯૦
કોર્પોરેશન બેંક ૪૧૬.૨૦,૪૧૬.૨૦,૪૦૭.૨૫,૪૦૮.૨૦
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૪૩,૧૦૪૮.૯૫,૧૦૩૨,૧૦૩૩.૬૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૧.૫૦,૧૩૩.૧૦,૧૨૯.૪૫,૧૩૧.૧૫
ક્યુમીન્સ ૪૯૪,૪૯૫,૪૮૭,૪૯૦.૬૦


ડી

ડાબર ૧૧૨.૨૫,૧૧૩,૧૦૯.૫૫,૧૦૯.૯૫
ડિશ ટીવી ૫૯.૮૦,૬૧.૪૫,૫૮.૯૫,૫૯.૪૦
ડિવિઝ લેબ. ૮૬૧.૭૦,૮૭૭.૯૫,૮૬૧,૮૬૬.૭૫
ડિએલએફ ૧૮૮,૧૯૩.૧૦,૧૮૮,૧૯૨
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૭૮,૧૭૮૦,૧૭૫૦.૫૦,૧૭૬૦.૭૫


ઈઆઈએચ લિ. ૮૩.૯૦,૮૪.૨૦,૮૩.૧૦,૮૩.૬૫
ઈમામી લિ. ૪૬૦,૪૬૩.૫૦,૪૫૫.૦૫,૪૫૮.૭૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૫૪,૨૫૭.૬૦,૨૪૭.૨૫,૨૪૮.૨૦
એસાર ઓઈલ ૫૫,૫૫.૨૦,૫૨.૯૦,૫૩.૩૫
એક્સાઈડ ૧૩૦,૧૩૦,૧૨૫.૨૫,૧૨૫.૫૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૨૧,૪૨૫,૪૧૮,૪૧૯.૨૫
ફાય. ટેકનો ૬૯૦.૨૦,૬૯૪.૭૦,૬૬૯.૯૫,૬૭૨.૮૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૭.૭૫,૧૦૯.૭૫,૧૦૭.૦૫,૧૦૮.૦૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૩૧.૪૦,૩૩૧.૪૦,૩૨૫,૩૨૮.૫૦
ગીતાંજલિ ૩૨૭,૩૨૭.૯૦,૩૨૫,૩૨૫.૪૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૪૯.૯૫,૨૧૮૨,૨૧૩૦,૨૧૭૧.૩૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૦૬,૨૮૩૫,૨૭૦૧,૨૭૭૮.૨૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૨૫,૩૩૨.૮૫,૩૨૩.૩૫,૩૨૯.૭૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૭,૨૭.૭૫,૨૬.૯૦,૨૭.૧૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૪૫,૫૫૮.૪૦,૫૪૦.૯૦,૫૪૮
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૮,૨૬૯.૯૫,૨૬૩.૭૫,૨૬૫.૧૦
ગ્રાસીમ ૨૫૬૭.૮૦,૨૫૯૫.૫૫,૨૫૦૦.૧૦,૨૫૧૦.૩૦
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૭૬૦,૨૭૭૬,૨૬૦૦,૨૬૦૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૬.૮૦,૬૭.૪૦,૬૬.૫૫,૬૬.૮૫
ગુજ. ફ્લોરો ૪૬૧.૭૦,૪૬૯.૯૫,૪૫૯,૪૬૧.૫૦
ગુજ. ગેસ ૩૨૯.૭૦,૩૨૯.૭૦,૩૧૮.૨૦,૩૧૯.૮૫
ગુજ. મીનરલ ૧૮૬.૦૫,૧૮૭.૬૦,૧૮૩.૧૦,૧૮૫.૦૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૯.૧૫,૫૭૦.૨૫,૫૫૪.૫૦,૫૫૭.૯૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૨૦,૫૨૩.૫૦,૫૧૨.૩૫,૫૧૭.૯૫
એચડીએફસી ૬૭૦.૨૫,૬૮૪,૬૬૯.૬૦,૬૭૧.૮૦
એચડીએફસી બેંક ૫૪૨,૫૫૧.૪૫,૫૪૨,૫૪૯.૮૦
હિરો હોન્ડા ૨૨૫૪.૯૦,૨૨૭૮.૫૦,૨૨૦૧,૨૨૪૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૨૯.૮૦,૪૩૩.૯૦,૪૨૩.૫૫,૪૨૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૦૧,૩૦૪,૨૯૫.૯૦,૨૯૭.૩૦
હિન્દાલ્કો ૧૨૦.૬૦,૧૨૧.૯૫,૧૧૯.૬૦,૧૨૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૮,૧૨૮.૭૫,૧૨૬.૦૫,૧૨૬.૬૫
એચડીઆઈએલ ૮૧.૯૦,૮૪.૨૫,૭૮.૭૦,૭૯.૫૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૮૪.૫૫,૮૯૫,૮૭૭,૮૮૧.૭૦
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૨.૪૦,૧૦૩.૧૫,૧૦૧,૧૦૧.૩૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧,૮૨.૩૦,૭૯.૦૫,૮૦.૪૫
આઈએફસીઆઈ ૪૧.૫૦,૪૧.૮૫,૪૦.૬૦,૪૦.૮૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૩,૬૩.૮૦,૬૨.૦૫,૬૨.૪૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૪૪.૭૫,૨૪૬.૭૦,૨૩૭,૨૩૯.૧૦
ઈન્ડીયન બેંક ૨૨૦,૨૨૩.૯૫,૨૧૮.૦૫,૨૨૦.૫૦
ઈન્ડી. હોટલ ૬૨.૩૦,૬૩.૭૫,૬૨.૧૦,૬૩.૨૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૫.૧૦,૨૬૫.૪૦,૨૫૮.૫૦,૨૫૯.૪૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૭.૭૫,૮૯.૯૦,૮૭.૪૦,૮૯.૨૫
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૨૨,૨૨૫.૫૦,૨૨૦,૨૨૩.૩૫
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૩૫,૩૩૫,૩૨૧.૧૦,૩૨૪.૧૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૪૬૬,૨૪૮૮.૩૫,૨૪૬૨.૬૦,૨૪૭૧.૨૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૨૧.૫૦,૧૨૩,૧૨૦.૧૦,૧૨૦.૯૫
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૫,૩૭૮,૩૬૪,૩૭૧
ઈપ્કા લેબ. ૩૬૪.૯૦,૩૬૮.૫૫,૩૫૯.૭૦,૩૬૧.૩૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૭૨.૯૫,૧૭૩.૭૦,૧૬૬.૬૫,૧૬૭.૯૫
આઈટીસી ૨૪૬.૪૦,૨૪૭.૮૫,૨૪૩.૫૫,૨૪૪.૫૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૮.૯૫,૮૯,૮૫,૮૫.૨૦
જયપ્રા ૭૪.૯૦,૭૫.૪૦,૭૩.૨૦,૭૩.૮૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૫૦૬,૫૧૪.૫૫,૫૦૧.૨૫,૫૦૪.૩૦
જેપી હાયડ્રો ૪૦.૬૦,૪૧.૨૦,૪૦.૦૫,૪૦.૩૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૩,૫૩,૪૯.૯૦,૫૦.૪૫
જેએસડબલ્યુ ૬૯૬.૯૦,૭૧૦.૮૦,૬૯૪.૧૦,૬૯૬.૫૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૬,૧૨૦૭.૪૦,૧૧૭૬,૧૧૮૩.૭૫


કે

કોટક બેંક ૫૮૩.૧૫,૫૯૩.૫૦,૫૮૨.૦૫,૫૮૪.૬૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૪.૨૦,૧૪.૨૯,૧૩.૫૮,૧૩.૬૮
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૩૦.૧૦,૧૨૩૭,૧૨૧૨.૧૦,૧૨૧૫.૦૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૬૦.૦૫,૨૬૧.૯૦,૨૫૬.૭૫,૨૫૮.૪૫
લ્યુપીન લિ. ૫૫૨.૧૦,૫૫૬.૧૦,૫૪૪,૫૪૬.૨૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૧૩.૮૦,૭૨૧,૭૧૧,૭૧૪.૯૫
મન્નાપુરમ ૩૦.૨૫,૩૦.૬૦,૨૮,૨૮.૯૦
મારૃતિ ૧૩૭૫,૧૩૮૦.૦૫,૧૩૨૪.૦૫,૧૩૩૨.૧૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૯.૭૫,૧૯૯.૭૫,૧૯૨.૨૫,૧૯૩.૩૦
એમએમટીસી ૭૮૪,૮૨૬,૭૬૯.૮૦,૮૦૪.૯૦
મધરસન ૧૭૮.૭૫,૧૮૨.૫૦,૧૭૫.૧૦,૧૭૭.૧૫
એમ્ફેસીસ ૩૬૯.૧૦,૩૮૨.૭૫,૩૬૯.૧૦,૩૭૬.૭૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૫૪૮.૯૫,૧૧૫૪૮.૯૫,૧૧૨૪૦,૧૧૨૬૩.૭૦
એમઆરપીએલ ૬૨.૧૫,૬૩.૨૦,૬૧.૨૦,૬૧.૫૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૯.૮૦,૬૩.૮૦,૫૮.૫૦,૬૦.૭૦
નેસ્લે ૪૬૮૫,૪૭૨૭.૯૫,૪૫૮૪,૪૬૦૫.૮૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૪,૮૪,૮૨.૧૦,૮૨.૩૫
એનએચપીસી લિ. ૧૯.૨૫,૧૯.૩૫,૧૮.૭૫,૧૮.૮૦
એનએમડીસી લિ. ૧૭૭.૭૦,૧૭૮.૬૦,૧૭૫,૧૭૬.૪૦
એનટીપીસી ૧૬૨.૫૦,૧૬૩.૧૫,૧૫૯.૧૦,૧૫૯.૭૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૬,૪૬૧,૪૫૪,૪૫૫.૩૦
ઓએનજીસી ૨૭૧,૨૭૧,૨૬૫.૨૫,૨૬૬.૯૫
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૬.૧૦,૧૮૭.૭૫,૧૮૪.૧૫,૧૮૪.૩૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૬૨૫,૨૬૪૨.૬૦,૨૫૬૦,૨૫૯૫.૭૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૦,૨૩૫.૮૫,૨૨૬.૮૦,૨૩૩.૩૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૮૮.૫૫,૧૯૧.૬૫,૧૭૮.૪૦,૧૮૩
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૩૯.૬૫,૧૩૯.૯૫,૧૩૪,૧૩૪.૭૦
પીડીલાઇટ ૧૮૪,૧૮૭.૭૫,૧૭૯.૧૫,૧૮૦.૩૦
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૪.૦૫,૮૪.૯૫,૭૬.૨૫,૭૯.૯૦
નિકોલસ પિરામલ ૪૩૩,૪૪૨.૮૦,૪૩૩,૪૪૦.૨૦
પાવર ફાય. ૧૭૦.૫૦,૧૭૧.૦૫,૧૬૩.૧૦,૧૬૪.૪૦
પાવર ગ્રીડ ૧૧૨,૧૧૨,૧૦૮.૮૦,૧૦૯.૨૦
પીએનબી એસએલ ૮૬૦,૮૭૪,૮૫૨.૫૦,૮૬૫.૭૦


આર

રૈનબક્સી ૫૦૬,૫૧૦.૩૫,૪૯૭.૬૫,૪૯૯.૬૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૬૦.૮૦,૬૧.૭૦,૫૮.૬૫,૫૯
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૮.૭૫,૨૧૧,૨૦૪,૨૦૫.૬૦
રિલા. કોમ્યુ. ૭૬.૨૫,૭૭,૭૫.૦૫,૭૫.૯૫
રિલા. એનર્જી ૫૩૨.૯૦,૫૩૭.૬૦,૫૨૧.૯૫,૫૨૪.૧૫
રિલા. કેપી. ૩૩૩,૩૩૬.૪૦,૩૨૭.૫૦,૩૨૯.૨૫
રિલાયન્સ ૭૪૯,૭૫૦.૯૦,૭૪૦.૧૫,૭૪૩.૩૫
આર. પાવર ૧૦૭.૩૫,૧૦૮.૧૦,૧૦૩.૩૦,૧૦૩.૯૦
રૃચી સોયા ૮૯.૭૦,૮૯.૯૦,૮૮.૦૫,૮૮.૭૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૯.૯૫,૧૯૦.૯૫,૧૮૬.૮૫,૧૮૮.૨૦
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૬૦,૨૮૬૦,૨૮૨૫,૨૮૨૫
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૭૬.૨૫,૫૭૯.૮૦,૫૬૫,૫૬૯.૯૫
સીમેન્સ ૭૭૧.૯૦,૭૭૫.૬૫,૭૬૨,૭૬૬.૪૦
સ્ટેટ બેંક ૨૧૪૬,૨૧૬૭.૪૦,૨૧૨૧,૨૧૩૯.૪૫
સેઈલ ૯૫.૯૦,૯૭.૪૦,૯૫.૫૦,૯૬.૨૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૭.૪૫,૧૦૭.૫૦,૧૦૪.૪૦,૧૦૫.૦૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૭૭,૬૮૯.૯૦,૬૭૫.૪૫,૬૮૧.૮૦
સન ફાર્મા ૬૧૦,૬૧૦,૫૯૫.૭૫,૫૯૭.૮૫
સન ટીવી નેટ. ૨૮૯.૦૫,૩૦૩.૮૫,૨૮૭.૭૦,૩૦૧
સુઝલોન ૨૩.૧૦,૨૩.૨૦,૨૨.૩૦,૨૨.૪૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૪.૫૦,૧૦૬.૨૫,૧૦૪.૪૦,૧૦૫.૭૦


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૮,૩૪૦.૮૫,૩૩૫,૩૩૬.૦૫
ટાટા કોર્મ. ૨૪૦,૨૪૦.૩૫,૨૩૩.૪૦,૨૩૫.૩૫
ટાટા મોટર્સ ૩૧૨.૯૫,૩૧૩,૩૦૩.૬૫,૩૦૪.૬૫
ટાટા પાવર ૧૦૬,૧૦૬.૪૫,૧૦૨.૫૫,૧૦૩.૧૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૬૫,૪૬૯.૭૦,૪૬૦,૪૬૨.૧૫
ટાટા ટી ૧૧૮,૧૨૦.૬૫,૧૧૬.૬૦,૧૧૯.૩૫
ટીસીએસ ૧૨૪૫,૧૨૭૫.૩૦,૧૨૪૪.૯૦,૧૨૬૭.૭૦
ટેક મહિન્દ્રા ૭૦૧.૯૫,૭૦૭.૯૦,૬૮૭.૨૦,૬૯૩.૦૫
થર્મેક્સ ૪૪૭.૯૦,૪૪૭.૯૫,૪૪૦.૬૫,૪૪૧.૫૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૮.૫૦,૨૪૫.૨૦,૨૩૬,૨૪૨.૮૫
ટોરન્ટ પાવર ૨૦૨.૫૫,૨૦૬,૨૦૦.૩૦,૨૦૧
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૯૩,૩૬૧૮,૩૪૯૩,૩૫૮૬.૭૫


યુ

યુકો બેંક ૭૮,૭૮.૮૫,૭૭.૯૦,૭૮.૩૦
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૨૭,૧૪૩૩,૧૪૦૦,૧૪૧૪.૪૫
યુનીયન બેંક ૨૨૬.૩૫,૨૨૭.૯૦,૨૨૪.૮૦,૨૨૬.૭૫
યુના. સ્પીરીટ ૭૮૫,૭૯૬.૮૦,૭૭૮,૭૮૪.૨૫
યુનીટેક ૨૭.૦૫,૨૭.૧૦,૨૫.૬૦,૨૫.૮૦
યુના. બૂ્રવરી ૫૩૮.૮૦,૫૬૫.૭૦,૫૩૨.૨૫,૫૫૮.૧૫
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૧૮,૧૨૧.૮૦,૧૧૭.૫૫,૧૧૯.૭૫


વી

વોલ્ટાઝ ૧૧૧,૧૧૨.૬૫,૧૧૦.૧૫,૧૧૦.૯૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૮.૫૦,૪૦૯.૯૦,૪૦૩,૪૦૪.૫૦
વૉકહાર્ડ ૭૩૦,૭૪૧,૭૧૯,૭૨૨.૦૫


વાય

યસ બેંક ૩૫૨,૩૫૨.૯૫,૩૪૭.૧૫,૩૪૮.૩૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૭,૧૨૮.૨૦,૧૨૫.૬૦,૧૨૬.૦૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

મતભેદ તો ઘણાં થયા પણ મનભેદ ક્યારેય નહીં
શહેરની ગર્લ્સ પણ બોલે છે ગંદી ગાળો યુ બ્લડી એ...હો...
જીટીયુનો પેટન્ટ એપ્લીકેશન પ્રોગ્રામ
એકસ સ્ટુડન્ટસનો કોલેજના જુનિયર્સને હેલ્પ કરવાંનો ફંડા
ચાઇલ્ડ એક્ટિવીટીમાં માર્શલઆર્ટની બોલબાલા
 

Gujarat Samachar glamour

ડર્ટી પિક્ચરને આપેલો નેશનલ એવોર્ડ પાછો ખેંચાશે?
જોયાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં કેટરીના
મેગન ફોક્સ હાસ્ય-ભૂમિકા કરીને ખુશ
કરીના ઓછી ફિલ્મો સાઈન કરવા માંડી!
પ્રતિક બબ્બરે નાનીની ગંગામાં ન્હાવાની ઈચ્છા પૂરી કરી
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

BAPS વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved