Last Update : 01-May-2012, Tuesday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 30 - 4 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૧૦,૮૧૯.૫૦,૭૯૭,૮૧૩.૪૦
એસીસી ૧૨૧૨,૧૨૪૪,૧૧૯૯,૧૨૩૪.૬૫
અદાણી એન્ટર ૨૭૩,૨૮૨.૯૦,૨૭૧.૨૫,૨૮૦.૪૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૬,૧૨૮.૫૦,૧૨૩.૨૦,૧૨૭.૪૫
અદાણી પાવર ૬૩.૮૦,૬૫.૦૫,૬૩.૫૫,૬૪.૧૫
આદિ. બિરલા નુવો ૯૩૨,૯૩૯.૯૫,૯૨૫.૬૦,૯૨૭.૨૦
અલ્હાબાદ ૧૬૫,૧૬૮.૨૫,૧૬૪.૨૫,૧૬૬.૧૫
અરેવા ૧૬૫,૧૬૫,૧૫૮.૨૫,૧૫૯.૮૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૪૯,૧૫૨.૪૦,૧૪૮.૧૦,૧૫૦.૯૦
આંધ્ર બેંક ૧૧૫.૬૦,૧૧૭.૧૫,૧૧૫.૧૫,૧૧૬.૫૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૦,૬૩૪.૬૦,૬૦૩,૬૨૮.૧૫
એપોલો ટાયર ૯૨.૮૫,૯૩.૩૫,૮૯.૫૦,૯૦.૩૫
અશોક લેલેન્ડ ૩૧.૮૦,૩૨.૪૦,૩૧.૩૫,૩૨.૨૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૫૧૦.૨૦,૩૫૩૭.૯૦,૩૫૦૧,૩૫૨૩.૦૫
એસ્ટ્રાઝેન ૨૦૬૦,૨૧૮૫,૨૦૨૨.૨૦,૨૦૭૯.૨૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૧૨૭.૯૦,૧૧૨૯.૮૦,૧૦૯૮.૨૫,૧૧૦૬.૬૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૩૬.૧૦,૮૪૯,૮૨૫.૧૦,૮૩૭.૦૫
બાટા ઈન્ડિયા ૮૫૫.૧૦,૮૮૦.૮૫,૮૪૭,૮૭૫.૯૦
ભારત ઈલે. ૧૪૬૦.૭૦,૧૪૭૧.૩૦,૧૪૫૬.૧૦,૧૪૬૪.૦૫
ભારત ફોર્જ ૩૧૫.૭૫,૩૨૨.૪૫,૩૧૫,૩૨૦.૪૦
ભારત પેટ્રો ૬૭૫,૬૭૯,૬૬૬.૮૦,૬૭૧.૪૦
ભારતી એરટેલ ૩૦૯.૨૦,૩૧૨.૩૫,૩૦૮.૨૦,૩૧૦.૩૦
ભેલ ૨૨૬.૪૦,૨૨૭.૪૦,૨૨૨,૨૨૪.૯૦
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૨૦,૪૩૩.૪૦,૪૧૭,૪૩૧.૭૫
બાયોકોન ૨૪૦,૨૪૦,૨૩૪.૧૦,૨૩૭.૯૦
બેંક ઓફ બરોડા ૭૬૧,૭૭૦.૬૫,૭૫૫,૭૬૬.૯૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૩૮,૩૬૦.૬૦,૩૩૭.૪૦,૩૫૨.૮૫
બોશ લિ. ૮૭૦૦,૮૭૮૪.૯૫,૮૬૬૦,૮૬૮૯.૬૫
બ્રિટાનીયા ૫૫૭.૫૫,૫૬૧.૭૫,૫૫૬.૨૦,૫૬૦.૩૫


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૨૯,૭૩૯.૯૫,૭૨૧.૫૦,૭૨૮.૩૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૯,૩૪૫.૬૦,૩૩૬,૩૪૪.૫૦
કેનેરા બેંક ૪૩૭.૭૦,૪૪૧.૨૫,૪૩૦.૨૦,૪૩૬.૮૫
કેસ્ટ્રોલ ૪૯૩.૨૫,૫૧૧,૪૯૧.૧૦,૪૯૮.૯૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૬,૯૮.૪૦,૯૫.૫૦,૯૭.૫૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૩૮,૩૩૯.૬૫,૩૨૫.૨૦,૩૨૮
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૮.૧૦,૭૮.૪૫,૭૫.૧૦,૭૫.૯૫
સિપ્લા ૩૧૦,૩૧૪.૫૦,૩૧૦,૩૧૧.૮૫
કોલગેટ ૧૧૨૪.૯૫,૧૧૨૪.૯૫,૧૧૧૦,૧૧૧૨.૩૦
કન્ટેનર કોર્પ ૮૭૫.૧૦,૯૦૫,૮૭૫.૧૦,૮૯૫.૩૦
કોર્પોરેશન બેંક ૪૧૦.૮૦,૪૧૭.૪૦,૪૦૭.૧૦,૪૦૭.૮૦
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૪૮.૯૫,૧૦૪૯,૧૦૪૦,૧૦૪૫.૫૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૨૯.૫૦,૧૩૨.૮૦,૧૨૯,૧૩૧.૫૫
ક્યુમીન્સ ૪૮૦,૪૮૫,૪૭૬.૨૫,૪૮૨.૩૦


ડી

ડાબર ૧૧૧,૧૧૩.૩૦,૧૧૦.૮૦,૧૧૧.૬૦
ડિશ ટીવી ૬૦.૭૫,૬૧.૩૦,૫૯.૨૫,૫૯.૮૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૩૯,૮૬૧.૭૦,૮૨૫.૧૦,૮૫૬.૧૫
ડિએલએફ ૧૮૧.૪૫,૧૮૯.૨૦,૧૮૧.૩૦,૧૮૬.૯૦
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૮૪,૧૭૮૭.૮૦,૧૭૩૬.૦૫,૧૭૬૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૨.૯૫,૮૪.૭૫,૮૨.૯૫,૮૩.૭૫
ઈમામી લિ. ૪૫૧.૦૫,૪૫૯,૪૪૦,૪૫૬.૭૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૬૧.૭૫,૨૬૧.૮૦,૨૫૧.૨૦,૨૫૧.૯૫
એસાર ઓઈલ ૫૩,૫૪.૯૦,૫૨.૦૫,૫૪.૪૦
એક્સાઈડ ૧૨૯,૧૩૦.૩૫,૧૨૫.૩૫,૧૨૯.૦૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૮,૪૨૧,૪૧૨.૦૫,૪૧૯.૮૦
ફાય. ટેકનો ૭૦૯,૭૦૯,૬૮૩.૨૫,૬૮૫.૩૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૪.૭૫,૧૦૭.૪૫,૧૦૪.૭૫,૧૦૭


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૩૧,૩૩૪.૫૦,૩૨૯.૫૫,૩૩૦.૪૦
ગીતાંજલિ ૩૨૪.૫૦,૩૨૮.૫૦,૩૨૪.૫૦,૩૨૫.૪૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૮૫,૨૧૮૭,૨૧૩૪.૭૦,૨૧૫૨.૩૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૨૦.૦૫,૨૮૭૭.૯૫,૨૭૭૦,૨૮૦૮
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૨૪,૩૨૫.૬૦,૩૨૧,૩૨૪.૧૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૮,૨૮.૨૫,૨૬.૬૦,૨૬.૭૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૩૦,૫૪૪.૨૫,૫૨૯.૯૦,૫૩૯.૭૫
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૯,૨૭૦.૧૦,૨૬૪.૫૦,૨૬૬.૩૫
ગ્રાસીમ ૨૫૧૩,૨૫૮૩.૩૦,૨૫૧૩,૨૫૬૭.૮૦
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૬.૫૦,૬૭.૬૦,૬૫.૭૦,૬૫.૯૫
ગુજ. ફ્લોરો ૪૫૮.૫૦,૪૬૫,૪૫૫.૭૦,૪૫૮
ગુજ. ગેસ ૩૨૫,૩૨૭,૩૨૩,૩૨૩.૭૫
ગુજ. મીનરલ ૧૮૮.૯૦,૧૮૯.૩૦,૧૮૫,૧૮૫.૯૦


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૧.૧૦,૫૫૮,૫૪૫,૫૫૪.૭૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૧૦.૨૫,૫૧૪.૨૫,૪૯૭.૩૫,૫૧૨
એચડીએફસી ૬૭૮.૩૦,૬૮૧.૧૫,૬૬૮.૩૫,૬૭૩.૮૫
એચડીએફસી બેંક ૫૪૯.૭૦,૫૪૯.૭૦,૫૪૦.૧૦,૫૪૨.૨૦
હિરો હોન્ડા ૨૧૭૬,૨૨૪૫,૨૧૭૫,૨૨૩૪.૯૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૧૬,૪૨૧,૪૧૪,૪૧૬.૩૫
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૦,૩૦૨,૨૯૦,૩૦૦.૯૦
હિન્દાલ્કો ૧૧૯.૮૦,૧૨૧.૯૦,૧૧૯.૨૫,૧૨૦.૬૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૭.૪૫,૧૨૮.૪૦,૧૨૬.૧૦,૧૨૭.૪૦
એચડીઆઈએલ ૮૦,૮૨.૦૫,૭૯,૮૦.૬૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૭૩.૭૦,૮૯૮,૮૭૨.૦૫,૮૮૧.૪૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૨,૧૦૪.૦૫,૧૦૦.૫૦,૧૦૧.૮૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧.૯૫,૮૧.૯૫,૭૭.૯૫,૭૮.૫૦
આઈએફસીઆઈ ૪૧.૩૫,૪૧.૯૦,૪૦.૫૫,૪૧.૧૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૩.૫૦,૬૪.૨૦,૬૨.૧૦,૬૩.૧૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૩૫,૨૪૮.૬૫,૨૩૪,૨૪૨.૩૫
ઈન્ડીયન બેંક ૨૧૫.૭૫,૨૨૬,૨૧૨.૦૫,૨૧૯.૭૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧.૫૦,૬૨.૨૫,૬૦.૮૫,૬૧.૮૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૧.૧૦,૨૬૬,૨૫૭,૨૬૪.૬૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૭.૪૦,૮૮,૮૬.૬૫,૮૭.૪૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૧૫,૨૨૦.૯૫,૨૧૩,૨૧૮.૬૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૨,૩૩૬.૭૦,૩૨૨,૩૩૨.૩૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૩૯૦,૨૪૬૭,૨૩૮૬,૨૪૬૨.૬૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૧૮,૧૨૧.૮૫,૧૧૭.૮૦,૧૨૦.૬૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૧.૧૫,૩૬૭.૭૦,૩૬૧.૧૦,૩૬૫.૮૦
ઈપ્કા લેબ. ૩૪૮,૩૬૫,૩૪૮,૩૫૯.૭૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૭૦.૮૦,૧૭૪.૧૫,૧૭૦.૮૦,૧૭૧.૬૦
આઈટીસી ૨૪૫.૩૫,૨૪૯.૪૦,૨૪૫.૧૫,૨૪૫.૫૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૩.૫૦,૮૮.૫૦,૮૩.૫૦,૮૭.૯૦
જયપ્રા ૭૨.૭૦,૭૪.૯૫,૭૨.૭૦,૭૪.૬૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૮૭.૪૦,૫૦૭.૩૫,૪૮૦.૧૫,૫૦૨.૭૦
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૮૫,૪૦.૫૫,૩૯.૪૦,૪૦.૩૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૯.૬૦,૫૦.૪૫,૪૮.૬૫,૪૯.૧૫
જેએસડબલ્યુ ૬૮૩,૬૯૮.૬૦,૬૮૧,૬૯૧.૯૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૪.૪૫,૧૧૯૧.૬૦,૧૧૬૪.૬૦,૧૧૮૨.૯૫


કે

કોટક બેંક ૫૮૦,૫૮૯.૯૦,૫૭૯.૭૦,૫૮૩.૦૫


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૪.૨૫,૧૪.૪૦,૧૩.૪૫,૧૩.૯૫
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૧૯.૯૦,૧૨૩૮,૧૨૧૭.૧૦,૧૨૨૬.૩૦
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૪.૫૦,૨૬૧.૫૦,૨૫૪.૨૦,૨૫૯.૬૫
લ્યુપીન લિ. ૫૩૯,૫૫૭.૪૦,૫૩૨.૧૫,૫૫૧.૮૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૧૮,૭૨૦.૫૦,૭૦૨.૨૫,૭૧૦.૧૫
મન્નાપુરમ ૩૦.૭૦,૩૦.૭૦,૨૯.૮૫,૩૦
મારૃતિ ૧૩૯૮.૧૦,૧૪૦૦,૧૩૫૮.૧૦,૧૩૬૯.૯૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૯.૭૫,૧૯૯.૯૦,૧૯૭.૦૫,૧૯૭.૯૫
એમએમટીસી ૭૧૦,૭૯૯,૭૦૯.૬૫,૭૭૬.૯૫
મધરસન ૧૭૮.૫૦,૧૮૧,૧૭૬.૫૫,૧૭૮.૮૫
એમ્ફેસીસ ૩૬૮,૩૭૦.૫૦,૩૬૩.૦૫,૩૬૭.૯૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૩૦૦,૧૧૫૦૦,૧૧૨૬૦.૫૫,૧૧૪૫૯.૫૦
એમઆરપીએલ ૬૨.૧૦,૬૨.૫૦,૬૧.૪૫,૬૨


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૯.૩૫,૬૦,૫૮.૭૦,૫૯.૭૦
નેસ્લે ૪૭૧૪.૯૫,૪૭૧૪.૯૫,૪૬૫૬,૪૬૭૧.૬૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૫,૮૬.૨૫,૮૨.૨૫,૮૨.૯૫
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૯૫,૧૯.૦૫,૧૮.૮૦,૧૮.૯૦
એનએમડીસી લિ. ૧૭૬.૯૦,૧૮૬.૧૦,૧૭૪.૦૫,૧૭૪.૮૦
એનટીપીસી ૧૬૨.૯૦,૧૬૪.૨૫,૧૬૨.૧૦,૧૬૨.૪૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૪.૬૦,૪૫૮.૪૫,૪૫૩,૪૫૬.૬૦
ઓએનજીસી ૨૬૪,૨૭૧.૩૦,૨૬૪,૨૬૯.૭૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૫.૫૫,૧૮૭.૯૫,૧૭૯,૧૮૫.૭૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૮૦,૨૬૩૪.૯૫,૨૫૫૯.૭૦,૨૬૧૯.૬૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૯.૬૦,૨૪૮.૮૦,૨૨૫,૨૩૦.૨૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૭૩,૧૮૯.૪૦,૧૭૧.૧૦,૧૮૭.૭૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૦.૪૫,૧૪૧.૪૫,૧૩૭.૩૦,૧૩૮.૪૫
પીડીલાઇટ ૧૭૨.૧૫,૧૮૫,૧૭૧.૩૫,૧૮૦.૯૦
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૩.૪૫,૮૩.૯૦,૮૨.૯૫,૮૩.૪૦
નિકોલસ પિરામલ ૪૩૯.૯૦,૪૪૧,૪૩૦.૨૫,૪૩૬.૪૦
પાવર ફાય. ૧૭૦.૯૦,૧૭૩.૫૦,૧૬૮.૦૫,૧૭૦.૦૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૯,૧૧૧.૯૦,૧૦૮.૪૦,૧૧૧.૨૦
પીએનબી એસએલ ૮૫૦,૮૬૧.૯૦,૮૪૧.૦૫,૮૫૧.૬૫


આર

રૈનબક્સી ૫૦૯,૫૧૧.૭૦,૪૯૬.૪૦,૫૦૪.૧૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૬૧.૭૫,૬૨.૧૫,૬૦,૬૦.૪૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૮.૯૦,૨૧૨.૮૦,૨૦૫.૮૫,૨૦૮.૭૫
રિલા. કોમ્યુ. ૭૫.૧૦,૭૬.૬૦,૭૪.૨૦,૭૫.૧૫
રિલા. એનર્જી ૫૧૭,૫૩૩.૪૫,૫૧૫,૫૨૭.૨૦
રિલા. કેપી. ૩૨૪.૯૦,૩૩૩.૮૫,૩૨૩.૮૫,૩૨૯.૨૦
રિલાયન્સ ૭૩૯,૭૪૮,૭૩૮.૫૫,૭૪૫.૨૦
આર. પાવર ૧૦૨.૭૦,૧૦૭.૮૦,૧૦૨.૫૫,૧૦૬.૮૫
રૃચી સોયા ૮૪.૯૫,૮૯.૪૦,૮૪.૯૫,૮૮.૭૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૭,૧૮૯.૮૦,૧૮૫.૧૦,૧૮૮.૫૫
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૦૦,૨૮૪૬,૨૭૭૧.૦૫,૨૮૧૨.૫૫
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૮૦,૫૮૨.૫૦,૫૭૧.૩૦,૫૭૩.૬૫
સીમેન્સ ૭૭૯.૧૦,૭૮૪,૭૭૧.૯૫,૭૭૪.૭૫
સ્ટેટ બેંક ૨૧૪૬.૯૦,૨૧૬૯.૯૦,૨૧૨૬.૮૦,૨૧૩૭.૯૫
સેઈલ ૯૫.૮૦,૯૭.૪૦,૯૩.૯૦,૯૪.૮૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૬.૩૫,૧૦૭.૫૦,૧૦૪.૫૫,૧૦૬.૧૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૭૨.૮૦,૬૮૪.૯૦,૬૬૩.૨૦,૬૭૩.૯૦
સન ફાર્મા ૫૯૯.૮૦,૬૦૬.૩૦,૫૮૯.૩૦,૬૦૨.૩૫
સન ટીવી નેટ. ૨૮૨.૫૦,૨૮૯,૨૮૨,૨૮૬.૩૫
સુઝલોન ૨૨,૨૩.૧૫,૨૧.૯૦,૨૨.૮૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૧.૭૦,૧૦૪.૮૦,૧૦૦.૭૫,૧૦૩.૧૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૫.૫૫,૩૩૮.૪૫,૩૩૨.૭૫,૩૩૫.૫૦
ટાટા કોર્મ. ૨૩૧.૭૦,૨૩૯.૧૫,૨૩૧.૨૫,૨૩૭.૩૫
ટાટા મોટર્સ ૩૧૦.૮૦,૩૧૭.૫૦,૩૧૦.૭૦,૩૧૬.૭૫
ટાટા પાવર ૧૦૩.૫૦,૧૦૬,૧૦૩.૫૦,૧૦૫.૫૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૬૩,૪૬૯.૩૦,૪૬૦.૪૦,૪૬૩.૬૫
ટાટા ટી ૧૧૬.૭૦,૧૧૭.૭૦,૧૧૫.૬૦,૧૧૭
ટીસીએસ ૧૨૦૪,૧૨૫૦,૧૨૦૪,૧૨૪૪.૯૦
ટેક મહિન્દ્રા ૬૯૨.૧૫,૭૦૩.૮૫,૬૯૨.૧૫,૭૦૦.૨૦
થર્મેક્સ ૪૫૪.૮૦,૪૫૪.૮૫,૪૪૩,૪૪૫.૯૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૮.૪૦,૨૪૦.૩૦,૨૨૯.૬૫,૨૩૨.૯૫
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૮.૫૦,૨૦૪,૧૯૭.૧૦,૨૦૩.૨૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૩૦,૩૫૧૦,૩૪૧૩.૫૫,૩૪૭૮.૬૦


યુ

યુકો બેંક ૭૬.૪૦,૭૮.૧૦,૭૬.૩૦,૭૭.૨૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૧૫,૧૪૩૦.૮૦,૧૪૧૨.૫૫,૧૪૨૩.૧૦
યુનીયન બેંક ૨૨૧.૪૦,૨૨૭.૮૫,૨૨૧.૪૦,૨૨૪.૧૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૮૦,૮૦૪.૪૦,૭૬૬,૭૮૧.૧૫
યુનીટેક ૨૬.૮૦,૨૭.૩૫,૨૫.૫૫,૨૬.૫૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૨૭.૭૫,૫૪૦.૨૫,૫૨૧.૫૦,૫૩૫.૯૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૧૫,૧૧૬.૬૫,૧૧૨.૬૫,૧૧૬.૦૫


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૮,૧૧૦.૪૦,૧૦૬.૯૦,૧૦૯.૩૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૯.૮૫,૪૦૯.૮૫,૪૦૨.૩૫,૪૦૫.૧૦
વૉકહાર્ડ ૭૧૮.૨૦,૭૩૨.૪૦,૭૦૯,૭૨૯.૧૦


વાય

યસ બેંક ૩૫૨,૩૫૩.૭૦,૩૪૭.૮૦,૩૫૦.૩૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૫.૯૫,૧૨૬.૭૦,૧૨૪.૩૫,૧૨૬.૨૦

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

મતભેદ તો ઘણાં થયા પણ મનભેદ ક્યારેય નહીં
શહેરની ગર્લ્સ પણ બોલે છે ગંદી ગાળો યુ બ્લડી એ...હો...
જીટીયુનો પેટન્ટ એપ્લીકેશન પ્રોગ્રામ
એકસ સ્ટુડન્ટસનો કોલેજના જુનિયર્સને હેલ્પ કરવાંનો ફંડા
ચાઇલ્ડ એક્ટિવીટીમાં માર્શલઆર્ટની બોલબાલા
 

Gujarat Samachar glamour

ડર્ટી પિક્ચરને આપેલો નેશનલ એવોર્ડ પાછો ખેંચાશે?
જોયાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં કેટરીના
મેગન ફોક્સ હાસ્ય-ભૂમિકા કરીને ખુશ
કરીના ઓછી ફિલ્મો સાઈન કરવા માંડી!
પ્રતિક બબ્બરે નાનીની ગંગામાં ન્હાવાની ઈચ્છા પૂરી કરી
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

BAPS વિશ્વશાંતિ મહાયજ્ઞ

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved