Last Update : 29-April-2012, Sunday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 28 - 4 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૧૦,૮૧૦.૧૦,૮૦૬,૮૦૭.૮૫
એસીસી ૧૧૯૬,૧૨૦૬.૯૫,૧૧૯૬,૧૨૦૪.૮૫
અદાણી એન્ટર ૨૭૭.૫૦,૨૭૭.૭૦,૨૭૪.૭૫,૨૭૬.૨૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૬.૧૦,૧૨૬.૧૦,૧૨૪.૭૦,૧૨૫.૫૦
અદાણી પાવર ૬૩.૧૦,૬૩.૮૦,૬૨.૫૫,૬૩.૬૦
આદિ. બિરલા નુવો ૯૪૩.૯૫,૯૪૩.૯૫,૯૨૬.૫૦,૯૩૦.૫૫
અલ્હાબાદ ૧૬૨.૫૦,૧૬૫.૬૫,૧૬૧.૦૫,૧૬૪.૫૦
અરેવા ૧૬૧.૫૫,૧૬૧.૫૫,૧૫૮,૧૫૮.૪૦
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૪૯.૯૦,૧૪૯.૯૦,૧૪૭.૮૦,૧૪૮.૮૦
આંધ્ર બેંક ૧૧૩.૬૦,૧૧૫.૬૦,૧૧૩.૬૦,૧૧૫.૦૫
એપોલો ટાયર ૯૩,૯૩.૮૦,૯૧.૭૫,૯૨.૩૦
અશોક લેલેન્ડ ૩૧.૪૫,૩૧.૭૫,૩૧.૧૦,૩૧.૬૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૫૧૮,૩૫૪૮.૯૦,૩૫૧૮,૩૫૩૯.૮૦
એસ્ટ્રાઝેન ૨૦૩૨,૨૦૫૪,૨૦૩૧,૨૦૪૭.૧૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૧૨૭,૧૧૩૫,૧૧૧૩,૧૧૨૦.૬૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૩૫,૮૪૪,૮૩૫,૮૪૩.૮૫
બાટા ઈન્ડિયા ૮૫૫,૮૫૯.૭૦,૮૫૦.૫૦,૮૫૭.૯૫
ભારત ઈલે. ૧૪૫૭,૧૪૬૯,૧૪૫૬.૫૦,૧૪૫૮.૮૦
ભારત ફોર્જ ૩૧૨,૩૧૮,૩૧૨,૩૧૬.૨૦
ભારત પેટ્રો ૬૫૯.૧૦,૬૬૭.૮૦,૬૫૯.૧૦,૬૬૭
ભારતી એરટેલ ૩૦૮,૩૦૯.૭૦,૩૦૫.૩૫,૩૦૭.૫૫
ભેલ ૨૩૦,૨૩૦.૨૦,૨૨૮.૫૦,૨૨૯.૩૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૨૫,૪૨૫,૪૧૭.૧૦,૪૨૦.૮૦
બાયોકોન ૨૪૧,૨૪૧,૨૩૭.૧૦,૨૩૯.૨૦
બેંક ઓફ બરોડા ૭૬૧,૭૭૮.૯૫,૭૫૩,૭૬૪.૩૦
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૩૧,૩૩૮.૯૦,૩૨૭,૩૩૭.૩૫
બોશ લિ. ૮૭૦૮.૯૦,૮૭૦૯,૮૬૬૫,૮૬૬૯.૮૫
બ્રિટાનીયા ૫૬૧,૫૬૧.૯૦,૫૫૫.૩૦,૫૬૧.૪૫


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૯.૯૦,૭૩૯.૯૫,૭૩૯.૯૦,૭૩૯.૯૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૫.૯૫,૩૩૯,૩૩૫.૮૦,૩૩૮
કેનેરા બેંક ૪૨૮.૫૦,૪૩૪.૫૦,૪૨૬.૫૫,૪૩૦.૨૦
કેસ્ટ્રોલ ૪૮૫.૧૫,૪૯૪.૮૫,૪૮૫.૧૫,૪૯૨.૮૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૫,૯૫.૫૦,૯૪.૨૦,૯૪.૮૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૩૩.૨૦,૩૩૭.૫૦,૩૩૨.૫૫,૩૩૬
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૪.૮૦,૭૮.૬૫,૭૪.૨૫,૭૭.૯૫
સિપ્લા ૩૧૨,૩૧૨.૭૦,૩૦૯.૨૦,૩૧૦.૬૫
કોલગેટ ૧૧૨૪.૯૫,૧૧૨૪.૯૫,૧૧૧૭,૧૧૨૦.૧૫
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૯.૮૦,૮૮૯.૮૦,૮૮૮.૮૦,૮૮૮.૮૦
કોર્પોરેશન બેંક ૩૯૭.૫૦,૪૧૧.૫૦,૩૯૭.૫૦,૪૦૯.૮૫
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૪૨,૧૦૪૨,૧૦૨૬,૧૦૩૪.૪૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૦.૭૦,૧૩૧,૧૩૦,૧૩૦.૫૫
ક્યુમીન્સ ૪૭૪.૨૫,૪૭૯.૯૦,૪૭૪.૨૫,૪૭૮.૮૦


ડી

ડાબર ૧૦૯.૫૫,૧૧૧,૧૦૯.૩૫,૧૧૦.૫૦
ડિશ ટીવી ૫૯.૮૫,૬૧.૧૫,૫૯.૮૦,૬૦.૮૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૩૭.૨૫,૮૩૭.૩૦,૮૨૮,૮૩૬.૫૦
ડિએલએફ ૧૮૨,૧૮૨.૯૦,૧૮૦.૬૦,૧૮૨.૧૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૯૦,૧૭૯૧.૯૦,૧૭૮૦,૧૭૮૧.૩૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૩.૬૦,૮૩.૬૦,૮૨.૯૦,૮૩.૦૫
ઈમામી લિ. ૪૫૩.૯૫,૪૫૩.૯૫,૪૫૧,૪૫૧
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૫૩.૯૫,૨૬૫.૩૫,૨૫૩.૯૫,૨૬૦.૩૦
એસાર ઓઈલ ૫૩,૫૩.૩૫,૫૨.૫૫,૫૨.૮૫
એક્સાઈડ ૧૨૬.૭૦,૧૨૭.૯૫,૧૨૬.૧૫,૧૨૭.૬૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૪.૩૫,૪૧૮.૪૦,૪૧૪.૦૫,૪૧૬.૭૫
ફાય. ટેકનો ૬૯૫.૨૫,૭૦૭,૬૯૨.૧૦,૭૦૦.૩૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૫.૧૫,૧૦૫.૧૫,૧૦૩.૯૦,૧૦૪.૪૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૩૧.૨૫,૩૩૧.૨૫,૩૨૮.૪૫,૩૩૦.૨૦
ગીતાંજલિ ૩૨૨.૫૦,૩૨૬.૯૦,૩૨૦.૦૫,૩૨૪.૧૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૨૦૯,૨૨૦૯,૨૨૦૯,૨૨૦૯
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૦૧,૨૮૭૪,૨૮૦૧,૨૮૭૨
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૨૯.૯૫,૩૨૯.૯૫,૩૨૦.૦૫,૩૨૫.૫૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૭.૬૦,૨૭.૯૦,૨૭.૩૫,૨૭.૭૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૨૭.૯૫,૫૨૮,૫૨૩.૨૫,૫૨૬.૬૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૫.૫૫,૨૭૦,૨૬૫.૦૫,૨૬૭.૭૦
ગ્રાસીમ ૨૫૨૦.૧૫,૨૫૨૯,૨૫૦૨.૨૦,૨૫૧૪.૩૫
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૫.૩૦,૬૬.૪૦,૬૫.૨૦,૬૬.૨૦
ગુજ. ફ્લોરો ૪૫૭,૪૫૭.૭૦,૪૫૪.૩૦,૪૫૫.૩૦
ગુજ. ગેસ ૩૨૯.૭૦,૩૨૯.૭૦,૩૨૩.૧૦,૩૨૪.૭૦
ગુજ. મીનરલ ૧૮૩.૬૫,૧૮૭,૧૮૩,૧૮૬.૩૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૦.૪૫,૫૫૨.૪૫,૫૪૦.૧૦,૫૫૧.૩૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૧૦.૭૦,૫૧૧.૨૫,૫૦૮.૦૫,૫૦૯.૭૦
એચડીએફસી ૬૬૪,૬૮૬,૬૬૪,૬૭૭.૪૦
એચડીએફસી બેંક ૫૪૨.૬૦,૫૪૪.૯૫,૫૪૨,૫૪૩.૧૫
હિરો હોન્ડા ૨૧૭૪,૨૧૯૦,૨૧૭૪,૨૧૮૩.૫૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૧૭.૬૦,૪૧૭.૭૦,૪૧૫.૭૫,૪૧૬.૮૦
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૮.૯૫,૩૦૧.૩૦,૨૯૫.૭૦,૨૯૯.૮૫
હિન્દાલ્કો ૧૧૯.૬૫,૧૨૦.૨૦,૧૧૯.૨૦,૧૧૯.૮૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૫.૯૫,૧૨૭,૧૨૫.૮૫,૧૨૬.૪૦
એચડીઆઈએલ ૭૯.૨૦,૭૯.૯૫,૭૮.૨૦,૭૯.૪૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૬૫,૮૭૨,૮૬૫,૮૬૮.૯૦
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૩,૧૦૩,૧૦૦.૭૦,૧૦૧.૪૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧.૫૦,૮૨.૧૫,૮૦.૨૫,૮૦.૭૦
આઈએફસીઆઈ ૪૧,૪૧.૩૫,૪૦.૭૦,૪૧.૧૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૧.૨૦,૬૩.૭૫,૬૧.૨૦,૬૩.૩૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૩૭,૨૩૭,૨૩૨,૨૩૩.૧૦
ઈન્ડીયન બેંક ૨૧૧.૪૦,૨૧૩.૧૫,૨૧૧.૪૦,૨૧૩.૧૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧.૪૫,૬૧.૪૫,૬૦.૫૫,૬૦.૯૫
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૮,૨૬૧.૯૫,૨૫૬.૩૦,૨૫૯.૫૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૫.૬૫,૮૮,૮૫.૨૦,૮૬.૯૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૧૦,૨૧૬.૫૦,૨૧૦,૨૧૪.૨૫
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૨૨.૮૦,૩૨૪.૧૦,૩૧૮.૩૦,૩૨૩.૩૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૩૯૯.૨૫,૨૩૯૯.૨૫,૨૩૮૩.૨૦,૨૩૯૬.૮૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૧૭.૩૦,૧૧૮.૭૫,૧૧૬.૮૫,૧૧૮
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૨.૩૫,૩૬૪,૩૬૧,૩૬૧.૮૦
ઈપ્કા લેબ. ૩૫૭.૯૦,૩૫૭.૯૦,૩૪૩.૩૫,૩૪૬.૮૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૬૯.૨૦,૧૭૦.૭૫,૧૬૮.૫૫,૧૬૯.૮૦
આઈટીસી ૨૪૫.૦૫,૨૪૭.૯૦,૨૪૫,૨૪૬.૭૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૩.૫૦,૮૩.૫૦,૮૧.૭૦,૮૨.૮૫
જયપ્રા ૭૨.૫૦,૭૩.૨૦,૭૨.૩૦,૭૨.૯૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૮૯.૯૦,૪૯૩,૪૮૩.૯૫,૪૮૬.૧૦
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૧૫,૩૯.૮૦,૩૯,૩૯.૫૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૯,૪૯.૬૦,૪૮.૬૦,૪૯.૪૦
જેએસડબલ્યુ ૬૮૩,૬૮૫,૬૭૮.૧૦,૬૮૦.૪૦
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૨,૧૧૮૬,૧૧૭૫.૦૫,૧૧૭૯.૩૦


કે

કોટક બેંક ૫૮૩,૫૮૩,૫૭૮.૬૫,૫૮૧.૬૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩,૧૪.૨૫,૧૨.૯૦,૧૩.૯૦
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૨૧,૧૨૨૭,૧૨૧૭,૧૨૨૦.૦૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૬,૨૫૬,૨૫૩.૨૫,૨૫૪.૮૦
લ્યુપીન લિ. ૫૪૩.૯૫,૫૪૩.૯૫,૫૩૫.૫૫,૫૩૯.૯૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૧૧,૭૧૭,૭૧૧,૭૧૪.૭૫
મન્નાપુરમ ૩૦.૪૦,૩૦.૫૦,૩૦.૧૦,૩૦.૩૦
મારૃતિ ૧૩૮૫,૧૪૦૧,૧૩૮૫,૧૩૯૭.૧૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૮.૭૦,૧૯૯.૮૦,૧૯૭.૮૦,૧૯૮.૫૫
એમએમટીસી ૬૮૪.૯૦,૭૪૩.૫૦,૬૮૦,૭૪૩.૫૦
મધરસન ૧૮૦,૧૮૨,૧૮૦,૧૮૦.૩૫
એમ્ફેસીસ ૩૭૪.૭૫,૩૭૪.૭૫,૩૬૩.૨૦,૩૬૬.૬૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૩૩૦,૧૧૩૩૯,૧૧૨૨૦.૨૦,૧૧૨૫૪
એમઆરપીએલ ૬૧.૮૦,૬૧.૮૦,૬૧,૬૧.૪૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૮.૧૦,૫૯.૧૦,૫૮.૧૦,૫૮.૭૦
નેસ્લે ૪૭૫૦,૪૭૫૦,૪૭૦૦,૪૭૧૦.૩૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨,૮૭.૨૦,૮૨,૮૪.૮૦
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૮૫,૧૮.૯૦,૧૮.૬૫,૧૮.૮૫
એનએમડીસી લિ. ૧૬૯.૫૫,૧૭૬.૯૦,૧૬૮.૭૫,૧૭૫.૬૫
એનટીપીસી ૧૬૨.૭૦,૧૬૩.૨૫,૧૬૧.૫૦,૧૬૨.૪૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૫,૪૫૭.૯૫,૪૫૧.૨૦,૪૫૩.૮૫
ઓએનજીસી ૨૬૪.૯૦,૨૬૪.૯૦,૨૬૨.૭૫,૨૬૩.૮૫
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૫.૦૫,૧૮૫.૦૫,૧૮૪.૧૫,૧૮૪.૫૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૬૫,૨૫૮૮.૯૦,૨૫૬૦.૫૫,૨૫૭૫.૧૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૪૦,૨૪૨.૫૦,૨૩૮.૧૦,૨૪૧.૬૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૬૭.૯૦,૧૭૨.૯૦,૧૬૭,૧૭૧.૮૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૪૦,૧૪૧,૧૩૮.૯૦,૧૪૦.૪૫
પીડીલાઇટ ૧૭૨.૭૦,૧૭૪.૪૦,૧૭૨,૧૭૨.૫૦
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૧.૭૫,૮૩,૮૧.૬૫,૮૨.૭૫
નિકોલસ પિરામલ ૪૩૮,૪૩૮,૪૩૨,૪૩૩.૮૫
પાવર ફાય. ૧૬૯.૩૫,૧૭૨,૧૬૭.૯૦,૧૭૦.૯૦
પાવર ગ્રીડ ૧૦૮,૧૦૮.૯૦,૧૦૭.૯૫,૧૦૮.૫૦
પીએનબી એસએલ ૮૪૦,૮૪૮.૯૦,૮૩૦.૦૫,૮૩૯.૨૦


આર

રૈનબક્સી ૫૦૩.૫૦,૫૦૯.૫૦,૫૦૧.૫૦,૫૦૭.૪૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૬.૨૦,૬૩.૪૦,૫૬,૬૧.૧૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૦૬.૬૦,૨૦૯.૩૦,૨૦૪.૧૦,૨૦૮.૨૦
રિલા. કોમ્યુ. ૭૪.૬૦,૭૪.૭૫,૭૩.૬૦,૭૪.૪૦
રિલા. એનર્જી ૫૧૪,૫૧૭,૫૦૯,૫૧૩.૮૦
રિલા. કેપી. ૩૨૪.૬૦,૩૨૫,૩૨૧.૧૦,૩૨૩.૭૦
રિલાયન્સ ૭૩૯.૭૦,૭૪૧.૭૦,૭૩૮,૭૩૯.૯૦
આર. પાવર ૧૦૦.૨૫,૧૦૧.૭૦,૯૯.૫૦,૧૦૦.૬૦
રૃચી સોયા ૮૭.૭૦,૮૭.૭૦,૮૫.૫૫,૮૬.૭૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૪.૪૫,૧૮૬.૩૦,૧૮૩.૫૦,૧૮૫.૪૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૮૧.૯૫,૫૮૧.૯૫,૫૭૭.૬૦,૫૭૯.૦૫
સીમેન્સ ૭૯૫.૯૦,૭૯૫.૯૦,૭૭૮,૭૭૯.૬૦
સ્ટેટ બેંક ૨૧૩૨,૨૧૪૦,૨૧૧૫,૨૧૩૧.૦૫
સેઈલ ૯૫.૪૫,૯૬,૯૪.૮૦,૯૫.૭૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૪.૨૫,૧૦૬.૩૦,૧૦૪.૨૫,૧૦૫.૭૦
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૬૬,૬૬૬,૬૫૩.૫૫,૬૬૦.૯૦
સન ફાર્મા ૬૧૦,૬૧૦,૫૯૭.૧૦,૫૯૯.૨૫
સન ટીવી નેટ. ૨૮૩,૨૮૩.૭૦,૨૮૦.૬૫,૨૮૧.૬૦
સુઝલોન ૨૧.૪૦,૨૨,૨૧.૩૫,૨૧.૮૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૯.૧૦,૧૦૧.૭૦,૯૬.૦૫,૧૦૦.૭૦


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૬.૮૫,૩૩૭.૯૦,૩૩૩.૦૫,૩૩૫.૭૦
ટાટા કોર્મ. ૨૩૦,૨૩૫.૩૫,૨૩૦,૨૩૧.૮૦
ટાટા મોટર્સ ૩૧૨,૩૧૪,૩૧૧,૩૧૩.૦૫
ટાટા પાવર ૧૦૩.૭૫,૧૦૪.૨૦,૧૦૨.૭૫,૧૦૩.૬૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૬૨.૧૦,૪૬૪.૪૫,૪૬૧.૦૫,૪૬૩.૧૫
ટાટા ટી ૧૧૫.૮૦,૧૧૭,૧૧૫.૩૦,૧૧૬.૪૦
ટીસીએસ ૧૧૯૯,૧૨૦૮,૧૧૯૬.૩૫,૧૨૦૨.૯૫
ટેક મહિન્દ્રા ૬૯૮.૫૦,૬૯૮.૫૦,૬૯૧,૬૯૨.૬૫
થર્મેક્સ ૪૪૪.૨૫,૪૪૯.૮૦,૪૪૪.૦૫,૪૪૪.૯૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૭.૭૦,૨૩૭.૯૫,૨૩૩.૮૫,૨૩૬.૨૫
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૭,૧૯૯.૯૫,૧૯૭,૧૯૮.૦૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૨૫,૩૪૨૫,૩૪૦૯.૭૫,૩૪૧૫.૯૫


યુ

યુકો બેંક ૭૫.૫૫,૭૬.૬૫,૭૪,૭૫.૭૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૧૧,૧૪૨૦,૧૪૧૧,૧૪૧૭.૩૫
યુનીયન બેંક ૨૧૬.૧૦,૨૨૦.૬૦,૨૧૬.૧૦,૨૧૯.૧૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૭૭,૭૯૨,૭૭૪,૭૮૪.૭૫
યુનીટેક ૨૬,૨૬.૯૦,૨૬,૨૬.૫૦
યુના. બૂ્રવરી ૫૨૮,૫૨૮,૫૨૩.૪૫,૫૨૪.૨૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૧૦.૬૦,૧૧૪.૪૦,૧૦૯.૫૫,૧૧૩.૭૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૦૯.૩૦,૧૧૦.૪૦,૧૦૭.૬૦,૧૦૯.૧૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૫,૪૦૭.૯૦,૪૦૪,૪૦૬.૪૦
વૉકહાર્ડ ૭૧૮,૭૨૦,૭૦૬.૫૦,૭૧૬.૫૦


વાય

યસ બેંક ૩૪૭.૮૦,૩૫૪.૧૫,૩૪૭.૦૫,૩૪૯.૭૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૪.૯૫,૧૨૫.૭૦,૧૨૩.૬૦,૧૨૪.૭૦

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

મતભેદ તો ઘણાં થયા પણ મનભેદ ક્યારેય નહીં
શહેરની ગર્લ્સ પણ બોલે છે ગંદી ગાળો યુ બ્લડી એ...હો...
જીટીયુનો પેટન્ટ એપ્લીકેશન પ્રોગ્રામ
એકસ સ્ટુડન્ટસનો કોલેજના જુનિયર્સને હેલ્પ કરવાંનો ફંડા
ચાઇલ્ડ એક્ટિવીટીમાં માર્શલઆર્ટની બોલબાલા
 

Gujarat Samachar glamour

ડર્ટી પિક્ચરને આપેલો નેશનલ એવોર્ડ પાછો ખેંચાશે?
જોયાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં કેટરીના
મેગન ફોક્સ હાસ્ય-ભૂમિકા કરીને ખુશ
કરીના ઓછી ફિલ્મો સાઈન કરવા માંડી!
પ્રતિક બબ્બરે નાનીની ગંગામાં ન્હાવાની ઈચ્છા પૂરી કરી
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

એન.આર.ઈન્સીટ્યુટ ડાન્સ પાર્ટી

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved