Last Update : 28-April-2012, Saturday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 27 - 4 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૦૮.૮૫,૮૧૩.૫૦,૮૦૪.૧૦,૮૦૮.૭૫
એસીસી ૧૨૧૯.૯૦,૧૨૩૭,૧૧૯૦,૧૧૯૬.૫૦
અદાણી એન્ટર ૨૭૩,૨૭૬.૮૦,૨૭૦.૧૦,૨૭૪.૯૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૨૩,૧૨૬.૯૫,૧૨૩,૧૨૫.૬૫
અદાણી પાવર ૬૩.૩૫,૬૪.૪૦,૬૨.૩૦,૬૨.૮૫
આદિ. બિરલા નુવો ૯૩૫,૯૪૯.૯૫,૯૨૧.૨૫,૯૨૮.૬૫
અલ્હાબાદ ૧૬૬.૮૦,૧૬૭.૮૦,૧૫૯,૧૬૦.૫૦
અરેવા ૧૬૩.૯૦,૧૬૪.૮૦,૧૫૮,૧૬૧.૨૫
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૫૨.૩૦,૧૫૨.૬૦,૧૪૭.૯૦,૧૪૮.૬૫
આંધ્ર બેંક ૧૧૬,૧૧૭.૩૫,૧૧૧.૪૫,૧૧૨.૯૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૧૪,૬૧૬,૬૦૩,૬૦૭.૪૫
એપોલો ટાયર ૯૧.૩૦,૯૪.૪૫,૯૧.૩૦,૯૩.૮૦
અશોક લેલેન્ડ ૩૧.૮૦,૩૨.૪૦,૩૧.૨૫,૩૧.૪૫
એશિયન પેઈન્ટ ૩૪૭૪.૩૦,૩૫૫૦,૩૪૩૦.૦૫,૩૫૧૬.૪૦
એસ્ટ્રાઝેન ૨૨૦૦.૫૦,૨૨૦૦.૫૦,૨૦૨૮.૧૦,૨૦૪૭.૪૦
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૯૧,૧૧૧૫.૨૦,૧૦૭૭.૨૦,૧૧૦૩.૨૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૬૦,૮૬૦,૮૩૫,૮૩૮.૬૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૪૧,૮૬૪,૮૩૭.૯૦,૮૫૮.૪૫
ભારત ઈલે. ૧૪૫૨,૧૪૬૯,૧૪૪૩,૧૪૬૨.૬૦
ભારત ફોર્જ ૩૧૬.૯૦,૩૧૮.૫૦,૩૦૯.૫૦,૩૧૫.૧૫
ભારત પેટ્રો ૬૭૪,૬૭૪,૬૫૮.૨૫,૬૬૨.૩૦
ભારતી એરટેલ ૩૧૦,૩૧૩,૩૦૩.૩૦,૩૦૭.૬૦
ભેલ ૨૩૧,૨૩૫.૫૦,૨૨૭,૨૨૮
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૨૬,૪૨૯,૪૧૭.૫૦,૪૨૦.૪૫
બાયોકોન ૨૨૯,૨૪૦.૪૦,૨૨૫.૭૫,૨૩૯.૧૫
બેંક ઓફ બરોડા ૭૬૫.૭૫,૭૭૪.૯૦,૭૫૫.૫૦,૭૬૧.૨૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૩૧.૬૦,૩૩૬.૩૦,૩૨૩,૩૩૧.૨૦
બોશ લિ. ૮૬૨૮.૪૫,૮૬૮૩.૯૫,૮૬૦૬,૮૬૩૪.૭૦
બ્રિટાનીયા ૫૬૦.૨૦,૫૬૬.૯૫,૫૪૩.૨૦,૫૫૮.૮૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૬.૭૦,૭૩૭,૭૨૫.૧૫,૭૩૧.૫૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૩૯,૩૪૩,૩૩૫.૦૫,૩૩૬.૭૦
કેનેરા બેંક ૪૪૦.૫૦,૪૪૨,૪૨૦.૪૫,૪૨૫.૨૫
કેસ્ટ્રોલ ૪૯૫.૫૫,૪૯૮,૪૮૬,૪૮૯.૭૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૬,૯૮.૮૦,૯૪.૧૦,૯૪.૪૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૩૬.૭૦,૩૪૦.૯૦,૩૨૬.૨૫,૩૩૨.૪૫
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૬,૭૬.૬૫,૭૩.૨૫,૭૪.૧૫
સિપ્લા ૩૦૮.૯૫,૩૧૧.૮૫,૩૦૭,૩૧૦
કોલગેટ ૧૧૨૮.૯૫,૧૧૩૬.૯૫,૧૧૦૬.૮૫,૧૧૧૦.૪૫
કન્ટેનર કોર્પ ૮૭૦,૮૯૨.૫૦,૮૭૦,૮૭૯.૦૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૦.૬૦,૪૦૪.૪૫,૩૯૬.૩૫,૩૯૯.૧૫
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૬૭.૦૫,૧૦૬૯.૯૫,૧૦૪૦,૧૦૪૫.૧૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૦.૫૦,૧૩૨.૨૦,૧૨૭.૧૫,૧૩૦.૮૦
ક્યુમીન્સ ૪૮૩.૨૦,૪૮૩.૨૦,૪૭૨,૪૮૧.૬૫


ડી

ડાબર ૧૧૧.૦૫,૧૧૨.૧૦,૧૦૯.૨૦,૧૦૯.૭૫
ડિશ ટીવી ૬૧,૬૧.૮૫,૫૯.૩૦,૫૯.૮૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૩૫,૮૩૭,૮૨૮,૮૩૦.૨૫
ડિએલએફ ૧૮૨,૧૮૪.૮૦,૧૭૫.૧૫,૧૮૧.૩૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૭૫,૧૭૮૮,૧૭૬૪,૧૭૮૦.૯૦


ઈઆઈએચ લિ. ૮૪.૬૫,૮૪.૬૫,૮૨,૮૨.૯૫
ઈમામી લિ. ૪૫૨.૯૦,૪૫૬,૪૪૭.૫૦,૪૪૯.૧૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૫૨.૭૫,૨૫૫,૨૫૦.૨૦,૨૫૧.૩૦
એસાર ઓઈલ ૫૦.૫૫,૫૩.૩૦,૪૮,૫૨.૫૦
એક્સાઈડ ૧૨૪.૫૦,૧૨૮.૨૫,૧૨૪.૩૫,૧૨૫.૬૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૨,૪૧૮,૪૧૦.૯૦,૪૧૫.૬૫
ફાય. ટેકનો ૬૮૨,૭૦૬,૬૮૨,૬૯૫
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૫.૦૫,૧૦૬.૭૫,૧૦૩.૯૫,૧૦૪.૯૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૨૫.૦૫,૩૩૦.૯૫,૩૨૪.૪૦,૩૨૯.૩૫
ગીતાંજલિ ૩૨૦.૧૦,૩૨૨.૮૦,૩૨૦,૩૨૦.૫૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૧૬૬.૬૫,૨૧૯૨.૩૦,૨૧૦૬.૬૦,૨૧૭૫.૮૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૯૩૪.૨૦,૨૯૩૪.૨૦,૨૮૨૫,૨૮૩૫.૩૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૩૨.૩૦,૩૩૨.૩૦,૩૨૭,૩૨૮.૬૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૭.૨૦,૨૭.૬૦,૨૬.૪૦,૨૭.૩૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૧૮.૦૫,૫૨૯.૭૦,૫૧૭.૩૦,૫૨૫.૫૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૫.૯૫,૨૭૨.૫૦,૨૬૩.૫૦,૨૬૭.૦૫
ગ્રાસીમ ૨૫૦૧,૨૫૪૧,૨૪૯૨,૨૫૨૯.૮૫
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૬૮૫,૨૬૮૫,૨૬૮૫,૨૬૮૫
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૬.૬૦,૬૬.૭૫,૬૫.૦૫,૬૫.૯૫
ગુજ. ફ્લોરો ૪૫૪,૪૬૧.૭૦,૪૫૧,૪૫૩.૭૫
ગુજ. ગેસ ૩૨૯.૭૦,૩૩૧,૩૨૧,૩૨૩
ગુજ. મીનરલ ૧૭૯,૧૮૫.૦૫,૧૭૯,૧૮૪.૨૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૫૯,૫૬૧.૪૫,૫૪૬.૫૦,૫૫૪.૪૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૦૨.૫૦,૫૧૩.૫૦,૫૦૧.૪૦,૫૧૦.૭૦
એચડીએફસી ૬૭૫.૦૫,૬૭૯.૫૦,૬૭૦,૬૭૪.૬૦
એચડીએફસી બેંક ૫૪૩.૯૦,૫૪૬,૫૩૪.૫૦,૫૪૦.૫૫
હિરો હોન્ડા ૨૧૭૪.૪૦,૨૨૦૫,૨૧૫૫,૨૧૭૪.૪૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૧૪.૯૦,૪૧૭.૭૦,૪૧૨.૬૦,૪૧૬
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૪,૨૯૯.૫૦,૨૯૩.૧૦,૨૯૬.૩૦
હિન્દાલ્કો ૧૧૭.૭૦,૧૧૯.૫૫,૧૧૬.૨૫,૧૧૮.૮૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૬.૯૫,૧૨૭.૩૫,૧૨૨.૧૦,૧૨૪.૮૦
એચડીઆઈએલ ૮૧.૩૦,૮૨.૮૦,૭૭.૫૦,૭૮.૭૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૪૬,૮૭૪.૫૦,૮૪૧,૮૬૦.૭૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૩.૯૦,૧૦૩.૯૦,૯૯.૮૫,૧૦૦.૭૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૨.૯૫,૮૫.૩૦,૮૦.૯૦,૮૧.૪૫
આઈએફસીઆઈ ૪૨,૪૨.૧૦,૪૦,૪૦.૮૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૨.૪૦,૬૨.૮૫,૬૦,૬૧.૧૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૨૪.૨૦,૨૩૮.૨૦,૨૨૩.૨૫,૨૩૪
ઈન્ડીયન બેંક ૨૦૪.૨૫,૨૧૫,૨૦૪.૨૫,૨૧૦.૮૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧.૦૫,૬૧.૮૫,૬૦.૩૦,૬૦.૫૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૫૪.૫૦,૨૫૯.૯૫,૨૫૪.૧૦,૨૫૮.૬૦
ઈ. ઓવરસીઝ ૮૭.૦૫,૮૮.૪૫,૮૪.૫૫,૮૫.૪૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૧૩,૨૧૪.૫૦,૨૧૦.૫૫,૨૧૧.૮૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૩૩.૫૦,૩૩૫.૯૫,૩૨૦,૩૨૧.૦૫
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૩૫૬,૨૩૯૯,૨૩૫૬,૨૩૯૦.૨૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૨૦.૮૦,૧૨૧.૭૦,૧૧૪.૯૦,૧૧૭.૩૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૫,૩૭૩,૩૬૧,૩૬૬.૨૫
ઈપ્કા લેબ. ૩૪૭.૧૦,૩૫૦.૪૦,૩૪૩.૫૦,૩૪૬.૧૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૬૮.૯૦,૧૭૨.૭૫,૧૬૫.૬૦,૧૬૮.૪૦
આઈટીસી ૨૪૯,૨૫૨.૮૦,૨૪૪.૫૦,૨૪૫.૭૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૩.૬૦,૮૫.૩૫,૮૨.૧૦,૮૨.૭૫
જયપ્રા ૭૧.૯૦,૭૩.૬૦,૭૦.૮૫,૭૨.૪૦
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૯૪,૪૯૮.૩૦,૪૭૬.૧૦,૪૮૧.૬૫
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૬૫,૪૦.૨૦,૩૯.૩૦,૩૯.૫૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૯.૭૫,૫૦.૪૫,૪૮.૨૫,૪૮.૯૫
જેએસડબલ્યુ ૬૮૦.૦૫,૬૯૯,૬૬૫,૬૮૦.૪૦
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૧,૧૧૯૧.૯૦,૧૧૬૭,૧૧૮૧.૪૦


કે

કોટક બેંક ૫૮૫,૫૯૦.૬૦,૫૭૪.૩૫,૫૮૧.૯૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૩.૮૦,૧૪.૨૦,૧૨.૪૫,૧૨.૮૫
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૩૦,૧૨૩૯,૧૨૦૫,૧૨૨૧.૪૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૭.૯૫,૨૫૮.૯૦,૨૫૧.૬૦,૨૫૪.૭૦
લ્યુપીન લિ. ૫૪૨.૨૫,૫૪૭.૬૫,૫૩૨,૫૩૮.૮૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૦૫.૧૦,૭૨૧.૫૦,૭૦૫,૭૧૨.૫૦
મન્નાપુરમ ૩૦.૪૫,૩૧.૧૦,૩૦.૦૫,૩૦.૩૦
મારૃતિ ૧૩૮૦.૮૫,૧૩૮૮.૬૫,૧૩૭૩.૩૦,૧૩૭૯.૩૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૨૦૩.૭૫,૨૦૩.૭૫,૧૯૫.૭૦,૧૯૮.૩૫
એમએમટીસી ૬૭૫,૬૯૪.૫૦,૬૭૧,૬૭૫.૯૫
મધરસન ૧૮૨.૫૦,૧૮૨.૫૦,૧૭૭.૧૦,૧૮૦.૫૦
એમ્ફેસીસ ૩૬૩.૪૫,૩૭૦,૩૬૩.૪૫,૩૬૬.૪૫
એમઆરએફ લિ. ૧૧૨૭૦,૧૧૪૩૬,૧૧૨૧૯,૧૧૨૬૪.૩૫
એમઆરપીએલ ૬૨,૬૨.૭૫,૬૦.૪૦,૬૧.૫૦


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૮.૯૦,૫૯.૩૦,૫૭.૮૦,૫૮.૬૦
નેસ્લે ૪૭૩૧,૪૭૭૨,૪૬૫૦.૦૫,૪૬૯૭.૩૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૨.૨૫,૮૨.૪૦,૮૦.૬૦,૮૧.૧૫
એનએચપીસી લિ. ૧૮.૭૫,૧૮.૯૫,૧૮.૫૫,૧૮.૭૦
એનએમડીસી લિ. ૧૭૦.૨૫,૧૭૧.૫૦,૧૬૯.૧૦,૧૭૧.૨૫
એનટીપીસી ૧૬૧.૬૦,૧૬૩.૩૫,૧૬૧.૧૦,૧૬૧.૮૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૬૨,૪૬૪,૪૫૫.૧૦,૪૫૫.૮૫
ઓએનજીસી ૨૬૫,૨૬૬.૯૦,૨૬૧.૧૦,૨૬૨.૬૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૩,૧૮૫.૬૦,૧૮૨.૪૦,૧૮૪.૦૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૫૪,૨૫૯૮,૨૫૪૨,૨૫૭૫.૩૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૩૫,૨૪૦.૨૫,૨૩૧,૨૩૭.૮૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૬૮.૬૦,૧૭૦.૯૦,૧૬૪.૧૦,૧૬૬.૮૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૩૮.૫૦,૧૪૦.૫૦,૧૩૭,૧૩૯.૩૦
પીડીલાઇટ ૧૭૩,૧૭૩.૮૦,૧૭૧.૭૫,૧૭૨.૮૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૦.૯૦,૮૧.૪૦,૮૦.૫૫,૮૧
નિકોલસ પિરામલ ૪૩૪,૪૩૭.૮૦,૪૩૨,૪૩૪.૯૦
પાવર ફાય. ૧૭૪,૧૭૭.૭૦,૧૬૭.૯૫,૧૬૮.૬૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૮.૮૦,૧૦૯.૮૦,૧૦૭.૨૫,૧૦૮.૦૫
પીએનબી એસએલ ૮૫૧.૬૦,૮૫૯.૬૦,૮૨૭.૧૫,૮૩૪.૫૦


આર

રૈનબક્સી ૫૦૦.૧૦,૫૦૩.૮૦,૪૯૩.૦૫,૫૦૦.૩૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૭.૪૫,૫૭.૬૦,૫૫.૫૫,૫૫.૮૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૧૩.૭૦,૨૧૬.૩૦,૨૦૪.૫૦,૨૦૬
રિલા. કોમ્યુ. ૭૬.૫૫,૭૭.૮૦,૭૩.૫૦,૭૪.૩૦
રિલા. એનર્જી ૫૧૫,૫૨૪.૯૦,૫૦૪.૩૫,૫૧૧.૬૦
રિલા. કેપી. ૩૨૯.૫૦,૩૩૪.૫૦,૩૧૮.૫૦,૩૨૨.૪૫
રિલાયન્સ ૭૪૪,૭૪૫.૭૦,૭૩૭,૭૪૨.૧૦
આર. પાવર ૧૦૨.૨૫,૧૦૩.૯૫,૯૯.૩૫,૧૦૦.૮૫
રૃચી સોયા ૮૭.૪૦,૮૮.૬૦,૮૪.૨૫,૮૭.૭૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૬.૯૫,૧૮૮.૯૦,૧૮૧.૭૦,૧૮૩.૭૫
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૪૫,૨૮૪૫,૨૭૪૮.૮૦,૨૭૯૮.૮૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૮૦,૫૯૦,૫૭૭,૫૭૮.૮૫
સીમેન્સ ૭૭૭,૭૯૯.૪૫,૭૭૩.૦૫,૭૯૦.૨૦
સ્ટેટ બેંક ૨૧૫૫,૨૧૬૯,૨૧૦૫,૨૧૨૫.૭૦
સેઈલ ૯૮.૯૦,૯૮.૯૦,૯૩.૮૫,૯૪.૮૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૬.૪૦,૧૦૭.૪૦,૧૦૩.૧૫,૧૦૪.૦૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૫૦,૬૬૯,૬૪૫.૫૦,૬૫૮.૮૫
સન ફાર્મા ૫૯૫.૧૫,૫૯૯.૯૦,૫૮૭.૧૫,૫૯૭.૫૫
સન ટીવી નેટ. ૨૭૮.૨૦,૨૮૮.૮૫,૨૭૮.૨૦,૨૮૧.૯૦
સુઝલોન ૨૨.૧૦,૨૨.૪૦,૨૧.૧૫,૨૧.૩૫
સીન્ડીકેટ બેંક ૯૮,૯૯.૬૫,૯૭,૯૮.૮૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૦,૩૩૪.૮૫,૩૩૦,૩૩૨.૦૫
ટાટા કોર્મ. ૨૩૮,૨૪૦,૨૩૦.૨૦,૨૩૨.૪૦
ટાટા મોટર્સ ૩૧૨.૬૦,૩૧૩.૭૫,૩૦૮,૩૧૨.૪૦
ટાટા પાવર ૧૦૩,૧૦૩.૯૫,૧૦૨.૪૦,૧૦૩.૫૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૬૬.૫૦,૪૬૮.૯૦,૪૫૫.૩૦,૪૬૧.૮૫
ટાટા ટી ૧૧૬.૧૫,૧૧૭.૭૦,૧૧૪.૬૦,૧૧૫.૮૦
ટીસીએસ ૧૧૯૩,૧૨૧૦,૧૧૯૦.૯૫,૧૨૦૫.૪૫
ટેક મહિન્દ્રા ૭૦૩,૭૦૪.૭૦,૬૯૦,૬૯૬.૨૫
થર્મેક્સ ૪૪૬.૯૫,૪૫૫.૫૦,૪૪૨,૪૫૦.૧૦
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૦,૨૩૭,૨૨૮.૫૦,૨૩૫.૧૫
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૯,૨૦૧,૧૯૭,૧૯૮.૨૫
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૧૧,૩૪૫૦,૩૩૯૦,૩૪૧૯.૧૦


યુ

યુકો બેંક ૭૬.૨૫,૭૭.૦૫,૭૩.૭૦,૭૪.૯૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૧૪.૬૫,૧૪૩૮.૮૫,૧૪૧૦,૧૪૧૬.૮૦
યુનીયન બેંક ૨૧૮.૦૫,૨૨૩.૯૦,૨૧૬,૨૧૯.૯૫
યુના. સ્પીરીટ ૭૮૫,૭૯૦.૧૦,૭૫૪.૪૦,૭૭૨.૭૦
યુનીટેક ૨૬.૫૫,૨૬.૯૦,૨૫.૨૫,૨૫.૯૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૨૫,૫૪૦,૫૧૮.૨૫,૫૨૭.૮૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૧૨.૫૦,૧૧૬.૩૫,૧૦૮.૧૦,૧૦૯.૬૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૧૨.૭૫,૧૧૪,૧૦૭.૫૦,૧૦૮.૮૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૪.૨૫,૪૦૮.૯૦,૪૦૩,૪૦૫.૮૦
વૉકહાર્ડ ૭૦૯,૭૨૦,૭૦૭,૭૧૩.૩૫


વાય

યસ બેંક ૩૫૮.૫૦,૩૬૦.૯૦,૩૪૫.૫૫,૩૪૭.૮૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૫,૧૨૬.૪૦,૧૨૩.૦૫,૧૨૩.૭૫

 

 

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

મતભેદ તો ઘણાં થયા પણ મનભેદ ક્યારેય નહીં
શહેરની ગર્લ્સ પણ બોલે છે ગંદી ગાળો યુ બ્લડી એ...હો...
જીટીયુનો પેટન્ટ એપ્લીકેશન પ્રોગ્રામ
એકસ સ્ટુડન્ટસનો કોલેજના જુનિયર્સને હેલ્પ કરવાંનો ફંડા
ચાઇલ્ડ એક્ટિવીટીમાં માર્શલઆર્ટની બોલબાલા
 

Gujarat Samachar glamour

ડર્ટી પિક્ચરને આપેલો નેશનલ એવોર્ડ પાછો ખેંચાશે?
જોયાની ડોક્યુમેન્ટરીમાં કેટરીના
મેગન ફોક્સ હાસ્ય-ભૂમિકા કરીને ખુશ
કરીના ઓછી ફિલ્મો સાઈન કરવા માંડી!
પ્રતિક બબ્બરે નાનીની ગંગામાં ન્હાવાની ઈચ્છા પૂરી કરી
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

એન.આર.ઈન્સીટ્યુટ ડાન્સ પાર્ટી

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved