Last Update : 27-April-2012, Friday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 26 - 4 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૭૮૩.૩૦,૮૨૨.૯૦,૭૬૭,૮૦૮.૨૫
એસીસી ૧૨૦૮,૧૨૨૪.૦૫,૧૧૯૧,૧૨૧૫.૮૦
અદાણી એન્ટર ૨૮૦,૨૮૪.૭૦,૨૬૯,૨૭૩
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૩૦,૧૩૧.૨૦,૧૨૪.૫૫,૧૨૫.૦૫
અદાણી પાવર ૬૬.૧૫,૬૬.૨૫,૬૨.૪૦,૬૩.૩૫
આદિ. બિરલા નુવો ૯૩૮,૯૪૮.૯૦,૯૨૦,૯૩૪.૦૫
અલ્હાબાદ ૧૭૫,૧૭૫.૧૦,૧૬૪.૨૦,૧૬૪.૯૦
અરેવા ૧૫૦,૧૬૧.૨૦,૧૪૬,૧૫૯.૭૫
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૫૧.૬૦,૧૫૨.૯૦,૧૪૯.૫૦,૧૫૦.૫૫
આંધ્ર બેંક ૧૧૭.૦૫,૧૧૭.૩૦,૧૧૪.૮૦,૧૧૫.૩૫
એપોલો હોસ્પિટલ ૫૯૮.૮૦,૬૧૬.૭૦,૫૯૮.૮૦,૬૧૦.૪૦
એપોલો ટાયર ૯૧.૪૫,૯૨.૧૫,૯૦.૨૫,૯૧.૪૫
અશોક લેલેન્ડ ૩૦.૯૦,૩૨.૪૦,૩૦.૭૦,૩૨
એશિયન પેઈન્ટ ૩૪૬૬.૫૦,૩૫૧૨,૩૪૫૧.૬૦,૩૪૮૨.૭૫
એસ્ટ્રાઝેન ૨૩૧૮.૭૫,૨૩૩૩.૮૫,૨૧૭૫,૨૨૧૨.૪૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૯૫,૧૦૯૮.૫૦,૧૦૭૫.૯૦,૧૦૮૬.૨૦


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૩૧.૩૦,૮૬૦,૮૧૩.૨૫,૮૪૪
બાટા ઈન્ડિયા ૭૭૫,૮૬૩.૨૫,૭૭૫,૮૪૦.૪૦
ભારત ઈલે. ૧૪૫૦,૧૪૭૭.૯૫,૧૪૦૫,૧૪૬૫.૯૫
ભારત ફોર્જ ૩૧૫.૯૫,૩૨૧.૭૫,૩૧૦.૭૫,૩૧૮.૭૦
ભારત પેટ્રો ૬૮૨.૦૫,૬૮૭.૯૫,૬૫૫.૫૦,૬૬૧.૫૫
ભારતી એરટેલ ૩૧૫,૩૧૭,૩૦૬.૪૦,૩૦૯.૧૦
ભેલ ૨૩૧.૮૦,૨૩૩,૨૨૭.૬૦,૨૩૧.૪૦
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૧૦,૪૨૮.૮૦,૪૧૦,૪૨૪.૮૦
બાયોકોન ૨૩૩.૫૦,૨૩૪.૯૫,૨૨૬,૨૨૯.૯૫
બેંક ઓફ બરોડા ૭૬૩.૧૦,૭૭૫,૭૫૬,૭૬૬.૭૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૪૦,૩૪૦,૩૨૭,૩૩૧.૨૦
બોશ લિ. ૮૭૫૦,૮૮૨૩,૮૫૦૧.૦૫,૮૫૩૨.૭૫
બ્રિટાનીયા ૫૬૬,૫૬૯.૭૦,૫૫૬.૧૦,૫૫૯.૩૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૩૦,૭૩૩.૮૦,૭૨૭.૮૫,૭૩૨.૩૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૪૮,૩૪૮.૧૦,૩૩૩.૩૫,૩૩૭.૬૦
કેનેરા બેંક ૪૬૧,૪૬૨.૭૦,૪૩૮.૫૦,૪૪૦.૫૫
કેસ્ટ્રોલ ૪૯૩.૫૦,૪૯૮,૪૯૧,૪૯૪.૨૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૭,૯૮.૨૫,૯૩.૭૫,૯૫.૮૦
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૩૯.૮૦,૩૪૩.૯૦,૩૩૩,૩૩૫.૪૦
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૫.૫૦,૭૬.૬૦,૭૪.૭૫,૭૫.૮૫
સિપ્લા ૩૧૩.૭૦,૩૧૬,૩૦૬.૧૫,૩૦૯.૧૫
કોલગેટ ૧૧૫૫,૧૧૫૯,૧૧૧૧.૨૫,૧૧૨૦.૬૦
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૬.૩૫,૮૯૨,૮૭૨.૪૦,૮૮૬.૮૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૦૫,૪૦૫.૫૫,૩૯૮.૩૦,૪૦૦.૬૦
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૪૫,૧૦૭૬,૧૦૪૫,૧૦૬૩.૩૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૩.૫૦,૧૩૩.૬૦,૧૨૮.૫૦,૧૨૯.૫૫
ક્યુમીન્સ ૪૭૮,૪૮૫.૧૦,૪૭૧,૪૮૧.૧૦


ડી

ડાબર ૧૧૨.૨૦,૧૧૪.૧૫,૧૧૦,૧૧૧.૦૫
ડિશ ટીવી ૬૧,૬૧.૩૦,૫૯.૯૦,૬૦.૯૦
ડિવિઝ લેબ. ૮૨૩.૨૦,૮૩૧.૯૦,૮૧૮.૧૫,૮૨૯.૪૦
ડિએલએફ ૧૮૮,૧૮૮.૫૦,૧૮૧,૧૮૧.૬૦
ડૉ. રેડ્ડી ૧૭૬૩,૧૭૯૦,૧૭૬૧.૯૦,૧૭૭૧.૭૫


ઈઆઈએચ લિ. ૮૪.૦૫,૮૪.૦૫,૮૩.૨૫,૮૩.૬૦
ઈમામી લિ. ૪૫૦,૪૫૮.૯૫,૪૪૯.૨૦,૪૫૨.૯૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૫૪.૪૦,૨૫૭,૨૪૭.૫૦,૨૫૩.૧૦
એસાર ઓઈલ ૫૧.૨૦,૫૧.૨૦,૪૯.૫૦,૫૦
એક્સાઈડ ૧૨૩.૫૦,૧૨૪.૪૫,૧૨૧.૭૦,૧૨૩.૭૦


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૧૧,૪૧૩.૬૦,૪૦૫.૦૫,૪૦૭.૬૫
ફાય. ટેકનો ૭૦૭.૧૦,૭૧૨.૧૦,૬૭૯,૬૮૫.૫૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૪.૭૫,૧૦૫.૩૫,૧૦૨.૨૫,૧૦૪.૯૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૩૬.૬૦,૩૩૮,૩૨૩.૧૦,૩૨૪.૪૦
ગીતાંજલિ ૩૨૬,૩૩૧.૬૦,૩૨૦,૩૨૦.૦૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૨૦૦,૨૨૦૦,૨૧૭૦,૨૧૭૪.૬૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૩૫,૨૯૩૯.૮૫,૨૮૨૦,૨૮૭૦.૮૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૨૭,૩૩૦.૫૦,૩૨૨.૫૦,૩૨૯.૯૦
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૮.૬૫,૨૮.૯૫,૨૬.૪૦,૨૬.૬૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૨૦.૫૦,૫૨૭,૫૧૭,૫૨૨.૬૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૬૭.૭૫,૨૬૯.૪૫,૨૬૨.૭૦,૨૬૫
ગ્રાસીમ ૨૫૪૮.૮૫,૨૬૧૨.૧૫,૨૪૯૦.૪૦,૨૫૧૯.૧૦
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૭૩૫,૨૭૩૫,૨૭૩૩,૨૭૩૩
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૬૬.૪૦,૬૭.૬૦,૬૫.૫૦,૬૬.૫૦
ગુજ. ફ્લોરો ૪૬૩.૭૦,૪૬૪,૪૪૮.૪૦,૪૫૪.૧૦
ગુજ. ગેસ ૩૨૪.૮૦,૩૨૯,૩૨૧,૩૨૫.૪૫
ગુજ. મીનરલ ૧૭૯.૭૫,૧૮૨,૧૭૮.૫૦,૧૮૦.૯૦


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૬૯.૮૦,૫૭૨.૬૦,૫૫૮,૫૬૦.૦૫
એચસીએલ ટેકનો. ૫૦૮,૫૦૮.૦૫,૪૯૫,૫૦૧.૨૦
એચડીએફસી ૬૭૭.૫૫,૬૮૦.૫૦,૬૭૨.૫૦,૬૭૪.૨૫
એચડીએફસી બેંક ૫૪૫,૫૪૯.૯૫,૫૩૮.૧૦,૫૪૦.૫૫
હિરો હોન્ડા ૨૨૩૭.૨૫,૨૨૫૩.૭૦,૨૧૫૦.૧૦,૨૧૬૬.૯૦
હિંદ યુનીલીવર ૪૧૭.૯૦,૪૧૯.૩૫,૪૧૨,૪૧૪.૮૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૦૬.૮૦,૩૦૭,૨૯૧.૫૦,૨૯૪.૩૦
હિન્દાલ્કો ૧૨૦.૭૫,૧૨૧.૧૫,૧૧૫.૫૦,૧૧૬.૩૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૬.૯૫,૧૨૮,૧૨૫.૫૦,૧૨૬.૨૦
એચડીઆઈએલ ૮૨,૮૨.૫૦,૮૦,૮૦.૯૦


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૪૧,૮૪૫,૮૩૫.૪૦,૮૪૧.૫૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૩.૦૫,૧૦૫.૨૫,૧૦૧.૫૦,૧૦૩.૬૦
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૧,૮૩.૯૦,૮૦.૭૦,૮૩.૩૦
આઈએફસીઆઈ ૪૧.૧૦,૪૧.૩૫,૪૦.૪૦,૪૦.૭૫
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૦.૮૦,૬૩.૬૦,૬૦.૮૦,૬૨.૪૦
ઈ. બૂલ્સ ૨૨૨,૨૨૬.૩૦,૨૨૨,૨૨૪.૧૫
ઈન્ડીયન બેંક ૨૧૧.૭૫,૨૧૩.૯૫,૨૦૬.૪૫,૨૧૨.૧૦
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧.૫૦,૬૧.૮૦,૬૦.૫૦,૬૧.૩૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૧,૨૬૧.૯૦,૨૫૩.૫૫,૨૫૬.૨૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૯૦.૧૫,૯૦.૧૫,૮૬.૨૫,૮૭
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૧૫,૨૧૭,૨૧૦.૧૦,૨૧૧.૧૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૩૧.૭૦,૩૩૮.૨૦,૩૩૦.૨૫,૩૩૨.૪૫
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૩૪૮.૧૦,૨૩૭૮,૨૩૪૧.૨૦,૨૩૫૮.૨૦
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૨૩.૦૫,૧૨૪,૧૧૯.૨૫,૧૧૯.૬૫
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૦,૩૬૬,૩૫૮.૦૫,૩૬૪.૪૫
ઈપ્કા લેબ. ૩૪૬.૫૦,૩૫૫,૩૪૪.૬૦,૩૫૧.૩૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૭૩,૧૭૩,૧૬૫,૧૬૭.૬૦
આઈટીસી ૨૪૬,૨૪૯.૯૫,૨૪૪.૪૦,૨૪૯.૧૦

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૫.૮૦,૮૫.૮૦,૮૩.૨૦,૮૩.૪૫
જયપ્રા ૭૪.૧૫,૭૪.૪૫,૭૧.૩૦,૭૧.૭૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૪૮૦.૨૦,૪૯૯.૮૦,૪૭૮.૦૫,૪૮૮.૫૫
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૯૦,૪૦.૧૦,૩૯.૧૦,૩૯.૪૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૦.૮૦,૫૧.૫૦,૪૯.૨૫,૪૯.૫૫
જેએસડબલ્યુ ૬૯૧,૭૦૩.૪૫,૬૭૬.૧૦,૬૭૯.૮૦
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૮૦,૧૧૯૫.૮૫,૧૧૪૯,૧૧૭૫.૧૦


કે

કોટક બેંક ૫૭૫,૫૮૪.૮૫,૫૬૧.૮૦,૫૮૧.૫૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૪.૬૫,૧૪.૭૦,૧૩.૬૫,૧૩.૮૦
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૩૯.૯૦,૧૨૩૯.૯૦,૧૨૧૬,૧૨૨૫.૨૦
એલઆઈસી હાઉ. ૨૫૯.૪૫,૨૫૯.૪૫,૨૫૧.૧૦,૨૫૨.૭૫
લ્યુપીન લિ. ૫૫૧,૫૫૫.૯૫,૫૩૯.૬૫,૫૪૨.૬૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૦૫.૧૦,૭૧૩.૬૦,૭૦૦.૨૦,૭૦૩.૯૫
મન્નાપુરમ ૨૯.૯૦,૩૦.૪૦,૨૯.૭૫,૩૦.૨૦
મારૃતિ ૧૩૮૨.૬૫,૧૩૯૯,૧૩૬૬.૧૦,૧૩૮૦.૮૫
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૭.૨૫,૨૦૮.૫૦,૧૯૬.૭૫,૨૦૧.૦૫
એમએમટીસી ૬૯૭.૦૫,૭૦૦,૬૮૧.૪૫,૬૮૬.૪૫
મધરસન ૧૮૩.૫૦,૧૮૪.૭૫,૧૮૦,૧૮૧.૭૦
એમ્ફેસીસ ૩૬૫.૯૦,૩૬૫.૯૦,૩૫૮.૧૦,૩૬૨.૫૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૪૯૦,૧૧૫૭૦,૧૧૧૭૨.૭૫,૧૧૨૩૪.૨૦
એમઆરપીએલ ૬૧.૩૦,૬૨.૯૦,૬૧.૦૫,૬૧.૬૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૮.૫૫,૬૦.૨૦,૫૭.૫૫,૫૮.૧૫
નેસ્લે ૪૯૪૦,૪૯૪૨.૩૫,૪૭૧૮.૧૫,૪૭૩૧.૩૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૧.૩૦,૮૨.૩૫,૮૧.૩૦,૮૧.૯૦
એનએચપીસી લિ. ૧૯.૪૦,૧૯.૪૦,૧૮.૫૫,૧૮.૭૫
એનએમડીસી લિ. ૧૬૮.૨૫,૧૭૧.૧૦,૧૬૬,૧૬૯.૩૦
એનટીપીસી ૧૬૪.૮૦,૧૬૫.૮૫,૧૬૦.૧૦,૧૬૧.૧૦


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૫૭.૬૦,૪૬૪,૪૫૧.૨૫,૪૬૦.૬૫
ઓએનજીસી ૨૬૭,૨૬૭,૨૬૨.૧૫,૨૬૩.૮૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૭૯.૯૦,૧૮૩.૯૦,૧૭૬,૧૮૧.૯૫
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૫૮૦,૨૬૨૬,૨૫૧૦,૨૫૩૫.૭૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૪૩.૫૦,૨૪૪.૩૫,૨૩૨,૨૩૪.૮૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૭૩,૧૭૩,૧૬૭.૭૦,૧૬૯.૩૦
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૩૯.૫૦,૧૪૧.૫૦,૧૩૫.૨૦,૧૩૮.૫૦
પીડીલાઇટ ૧૭૨.૫૫,૧૭૪.૨૫,૧૭૨.૫૦,૧૭૨.૬૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૦.૩૦,૮૦.૯૫,૮૦.૧૦,૮૦.૮૦
નિકોલસ પિરામલ ૪૩૯.૩૦,૪૫૦,૪૨૫,૪૩૬.૦૫
પાવર ફાય. ૧૭૬.૦૫,૧૭૯.૭૦,૧૭૩.૮૦,૧૭૪.૮૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૯.૫૦,૧૦૯.૯૦,૧૦૭.૫૦,૧૦૮.૦૫
પીએનબી એસએલ ૮૭૯.૪૫,૮૮૧.૮૦,૮૪૦.૧૦,૮૪૮.૭૫


આર

રૈનબક્સી ૫૧૨.૧૫,૫૧૬.૫૦,૫૦૧.૬૦,૫૦૫.૬૦
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૭.૪૫,૫૭.૮૦,૫૬.૪૦,૫૬.૭૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૧૬,૨૧૭,૨૦૯.૫૫,૨૧૧.૭૦
રિલા. કોમ્યુ. ૭૯,૭૯.૨૫,૭૬.૨૫,૭૬.૫૦
રિલા. એનર્જી ૫૨૮,૫૩૨,૫૧૪.૩૫,૫૧૭.૧૦
રિલા. કેપી. ૩૨૪.૪૦,૩૨૯.૫૦,૩૨૧.૨૦,૩૨૪.૫૫
રિલાયન્સ ૭૩૮.૪૦,૭૪૯.૭૫,૭૩૪.૨૫,૭૪૫.૪૫
આર. પાવર ૧૦૫,૧૦૫.૪૫,૧૦૧.૨૫,૧૦૨.૧૫
રૃચી સોયા ૮૪.૬૦,૮૯.૯૦,૮૦.૩૦,૮૫.૫૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૭.૬૦,૧૮૮.૨૫,૧૮૩.૧૦,૧૮૪.૯૫
શ્રી સીમેન્ટ ૨૭૭૯.૯૫,૨૭૯૯.૯૦,૨૭૨૫,૨૭૪૮.૯૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૯૫.૫૫,૫૯૮.૬૦,૫૭૬.૧૦,૫૭૮.૯૫
સીમેન્સ ૭૭૨.૭૦,૭૮૦,૭૬૬,૭૭૩.૦૫
સ્ટેટ બેંક ૨૧૮૫,૨૧૮૭.૭૦,૨૧૩૭.૫૫,૨૧૫૯.૨૦
સેઈલ ૯૮.૭૫,૧૦૦.૨૦,૯૭,૯૭.૯૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૯.૬૦,૧૦૯.૮૫,૧૦૪.૫૫,૧૦૫.૩૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૬૪.૮૫,૬૬૬.૯૦,૬૩૦,૬૪૫.૩૦
સન ફાર્મા ૫૮૬.૯૦,૫૯૯,૫૮૬.૯૦,૫૯૬.૯૫
સન ટીવી નેટ. ૨૮૦,૨૮૪.૭૫,૨૭૫.૫૦,૨૭૭.૪૦
સુઝલોન ૨૨.૨૫,૨૨.૪૫,૨૧.૮૫,૨૨.૨૫
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૨,૧૦૨,૯૭.૮૦,૯૮.૩૦


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૩૮,૩૩૯.૬૫,૩૨૬.૫૦,૩૨૯.૧૫
ટાટા કોર્મ. ૨૨૮,૨૩૭.૪૦,૨૨૬.૫૦,૨૩૫.૩૦
ટાટા મોટર્સ ૩૧૬,૩૧૬,૩૧૦.૧૦,૩૧૧.૯૫
ટાટા પાવર ૧૦૬.૨૫,૧૦૬.૯૦,૧૦૨.૨૫,૧૦૨.૮૫
ટાટા સ્ટીલ ૪૬૭,૪૭૩.૫૦,૪૬૩.૪૦,૪૬૫.૯૦
ટાટા ટી ૧૧૬.૭૫,૧૧૭.૫૫,૧૧૪.૫૫,૧૧૫.૪૫
ટીસીએસ ૧૧૭૪,૧૧૯૯,૧૧૬૪.૨૦,૧૧૯૨
ટેક મહિન્દ્રા ૬૯૨,૭૧૬,૬૮૫,૭૦૯.૨૦
થર્મેક્સ ૪૩૫.૧૫,૪૪૪,૪૩૫.૦૫,૪૩૮.૫૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૧.૭૦,૨૩૫.૩૫,૨૨૮.૬૦,૨૨૯.૯૦
ટોરન્ટ પાવર ૧૯૯,૧૯૯.૫૦,૧૯૫.૧૫,૧૯૮.૩૦
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૭૪.૮૦,૩૪૭૪.૮૦,૩૩૯૦,૩૪૦૮.૮૫


યુ

યુકો બેંક ૭૬,૭૬.૬૦,૭૫,૭૫.૫૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૨૦.૯૫,૧૪૪૨,૧૩૯૭.૩૦,૧૪૩૧.૧૫
યુનીયન બેંક ૨૧૪.૮૦,૨૨૩.૪૦,૨૦૮.૧૦,૨૧૯.૪૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૫૫,૮૦૨.૬૫,૭૩૪.૦૫,૭૮૨.૪૦
યુનીટેક ૨૭.૪૫,૨૭.૬૦,૨૬.૨૦,૨૬.૫૫
યુના. બૂ્રવરી ૫૩૫.૭૫,૫૪૩,૫૧૮,૫૨૨.૨૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૦.૬૦,૧૨૦.૮૫,૧૧૨.૫૦,૧૧૩.૩૦


વી

વોલ્ટાઝ ૧૧૪.૨૫,૧૧૪.૨૫,૧૧૧.૧૦,૧૧૧.૭૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૧૧.૫૦,૪૧૨.૬૦,૪૦૦,૪૦૩.૭૫
વૉકહાર્ડ ૭૨૦,૭૨૩.૭૦,૭૦૧.૫૦,૭૦૬.૨૦


વાય

યસ બેંક ૩૬૦.૩૦,૩૬૪.૯૦,૩૫૪,૩૫૭.૧૦


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૪.૬૦,૧૨૯.૧૫,૧૨૩.૧૦,૧૨૭.૭૫

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

રોપ મલખંભ રમતને જીવંત રાખતા શહેરના બાળવીરો
ક્રેડિટ પર સ્મોકંિગના રવાડે ચઢેલી ગર્લ્સ લો હજાર, બાકીના આવતા મહિને
વિદેશની કમાણીને બાય બાય કહી વતનની વાટ પકડી
ગરમીથી બચવા અને એક્સ્ટ્રા લુક માટે યંગસ્ટર્સમાં સ્પોટ્‌ર્સ હેલમેટનો ક્રેઝ
‘હેટ સ્ટોરી’ના ઉત્ફેટ અને ફૂડના ફંડામાં સ્લિમ ફીટનેસ મંત્ર પોસ્ટરો ઉપર સ્ટે મુકાયો!
 

Gujarat Samachar glamour

સલમાન-કેટની જોડી રેકોર્ડ બ્રેક સાબિત થશે
એક કરોડ ડોલર મળશે તો ન્યૂડ થઇશઃ વીણા
જેકી શ્રોફને ‘તાનસેન’ બનવું છે
રણબીરે ઓડીમાં એકેય ગર્લ-ફ્રેન્ડને લટાર મરાવી નથી
પૂનમ પાંડેને ‘‘આઈએમ ૧૮’’ માટે એક કરોડ મળ્યા
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

એન.આર.ઈન્સીટ્યુટ ડાન્સ પાર્ટી

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved