Last Update : 24-April-2012, Tuesday

 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 23 - 4 -2012

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૮૧૮.૮૫,૮૨૫.૯૫,૮૦૩,૮૦૬.૭૦
એસીસી ૧૨૧૮.૪૫,૧૨૫૪.૯૦,૧૨૧૫.૬૦,૧૨૪૩.૮૦
અદાણી એન્ટર ૨૮૬.૨૫,૨૮૯.૯૫,૨૭૭,૨૭૮.૭૫
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૩૧,૧૩૧.૬૦,૧૨૬.૭૫,૧૨૭.૪૦
અદાણી પાવર ૬૯,૭૦.૧૫,૬૭,૬૭.૨૦
આદિ. બિરલા નુવો ૯૯૪,૧૦૧૩.૭૫,૯૭૨,૯૭૮.૨૫
અલ્હાબાદ ૧૮૫.૬૫,૧૮૬,૧૭૬.૫૦,૧૭૭.૨૦
અરેવા ૧૬૧.૧૫,૧૬૨.૯૫,૧૫૩.૧૫,૧૫૮.૩૫
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૬૦,૧૬૨.૭૫,૧૫૭.૫૫,૧૫૮.૨૦
આંધ્ર બેંક ૧૨૪,૧૨૪.૭૫,૧૧૯.૫૫,૧૨૦.૧૦
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૦૩,૬૦૬,૫૯૮.૭૫,૬૦૦.૬૫
એપોલો ટાયર ૯૧.૫૦,૯૨.૮૫,૮૮.૦૫,૮૯.૧૦
અશોક લેલેન્ડ ૩૧.૫૦,૩૧.૮૦,૩૧,૩૧.૬૦
એશિયન પેઈન્ટ ૩૩૩૨.૮૫,૩૪૬૯.૮૦,૩૩૨૦.૫૦,૩૪૫૯.૧૦
એસ્ટ્રાઝેન ૨૩૨૦,૨૩૨૨,૨૨૨૬.૦૫,૨૨૩૮.૧૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૧૮૦,૧૧૮૮.૫૦,૧૧૨૮,૧૧૩૪.૫૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૮૫૧,૮૬૪,૮૩૫.૫૫,૮૪૧.૩૦
બાટા ઈન્ડિયા ૮૪૫.૧૦,૮૫૨,૮૨૧,૮૨૪.૮૫
ભારત ઈલે. ૧૫૧૦.૪૫,૧૫૨૦.૯૦,૧૪૬૮,૧૪૭૪.૯૫
ભારત ફોર્જ ૩૨૦,૩૨૫.૭૦,૩૧૭,૩૧૮.૯૦
ભારત પેટ્રો ૬૯૬.૫૦,૬૯૭.૫૫,૬૭૧.૧૫,૬૭૪.૩૫
ભારતી એરટેલ ૩૨૪,૩૨૬.૫૦,૩૧૦.૯૫,૩૧૨.૬૫
ભેલ ૨૪૬,૨૪૮.૨૦,૨૩૫.૧૫,૨૩૫.૭૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૪૧૬.૭૦,૪૧૭,૪૦૯.૧૦,૪૦૯.૯૫
બાયોકોન ૨૪૩.૭૦,૨૪૫.૪૫,૨૩૪.૩૫,૨૩૬.૩૦
બેંક ઓફ બરોડા ૭૪૭.૫૫,૭૬૪.૪૫,૭૪૦.૫૦,૭૪૪.૧૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૫૮,૩૬૧.૩૦,૩૪૫.૨૦,૩૪૬.૪૦
બોશ લિ. ૮૬૭૧.૦૫,૮૭૪૦,૮૪૫૦,૮૪૮૨.૪૦
બ્રિટાનીયા ૫૬૦,૫૭૫.૯૦,૫૫૯,૫૬૫.૨૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૧૫.૧૦,૭૩૫,૭૧૫.૧૦,૭૨૩.૭૦
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૪૮,૩૫૨,૩૩૮.૧૫,૩૪૧.૧૦
કેનેરા બેંક ૪૭૧.૮૫,૪૭૮.૯૦,૪૬૬.૫૫,૪૭૦.૬૫
કેસ્ટ્રોલ ૫૨૯.૩૫,૫૩૦,૫૧૨.૩૫,૫૧૩.૫૫
સેન્ટ્રલ બેંક ૧૦૧.૮૦,૧૦૨.૪૦,૯૯.૨૦,૯૯.૫૫
સેંચુરી ટેક્સ. ૩૫૨,૩૫૯.૫૫,૩૪૦.૫૫,૩૪૧.૫૦
ચંબલ ફર્ટિ. ૭૯.૬૦,૮૦.૬૦,૭૬.૫૦,૭૬.૭૦
સિપ્લા ૩૨૪,૩૨૪.૬૦,૩૧૪,૩૧૫.૦૫
કોલગેટ ૧૧૪૧.૨૫,૧૧૬૧,૧૧૧૦.૨૦,૧૧૨૦.૩૦
કન્ટેનર કોર્પ ૮૮૦.૯૦,૯૪૦,૮૬૦,૮૯૩.૧૫
કોર્પોરેશન બેંક ૪૧૩.૯૫,૪૧૫.૯૫,૪૦૯,૪૧૦.૪૫
ક્રિસીલ લિ. ૧૦૬૦.૧૦,૧૦૬૦.૧૦,૧૦૨૫,૧૦૩૫.૩૦
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૧.૧૫,૧૩૨,૧૨૫.૪૫,૧૨૫.૯૦
ક્યુમીન્સ ૪૮૭,૪૯૨,૪૮૧,૪૮૩.૮૫


ડી

ડાબર ૧૧૨.૬૦,૧૧૪.૪૦,૧૧૧.૩૦,૧૧૧.૬૫
ડિશ ટીવી ૫૯.૮૦,૬૦.૬૫,૫૮,૫૮.૪૫
ડિવિઝ લેબ. ૮૩૪.૦૫,૮૪૫.૮૦,૮૨૩.૯૦,૮૨૯.૪૦
ડિએલએફ ૧૯૫.૨૫,૧૯૬.૨૦,૧૮૮.૨૦,૧૮૯
ડૉ. રેડ્ડી ૧૮૦૦,૧૮૧૪.૧૦,૧૭૭૨,૧૭૭૮.૫૫


ઈઆઈએચ લિ. ૮૫.૫૦,૮૫.૫૦,૮૩.૫૦,૮૩.૭૫
ઈમામી લિ. ૪૫૬,૪૫૮.૭૫,૪૪૮,૪૪૮.૯૫
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૫૧.૩૫,૨૫૪.૯૦,૨૪૬,૨૪૮.૪૫
એસાર ઓઈલ ૫૩.૭૫,૫૩.૭૫,૫૧.૩૫,૫૧.૫૫
એક્સાઈડ ૧૨૯,૧૩૦.૨૦,૧૨૭.૭૦,૧૨૯.૭૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૪૩૦,૪૩૧,૪૧૫,૪૧૬.૮૫
ફાય. ટેકનો ૭૩૫.૧૦,૭૪૩.૪૦,૭૨૧,૭૨૬.૨૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૦૯.૯૦,૧૧૧.૬૫,૧૦૪.૧૦,૧૦૪.૬૫


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૩૬૧.૩૫,૩૬૩.૩૫,૩૫૦.૯૦,૩૫૨.૬૦
ગીતાંજલિ ૩૩૪.૭૦,૩૩૮,૩૨૯.૯૫,૩૩૨.૫૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૨૨૦૨,૨૨૫૦,૨૨૦૧,૨૨૩૮.૧૫
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૮૪૩.૨૦,૨૮૮૦,૨૮૪૩.૨૦,૨૮૬૬.૫૫
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૧૭,૩૨૬,૩૧૭,૩૨૩.૭૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૮.૫૫,૨૮.૯૫,૨૭.૩૫,૨૮.૧૦
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૫૩૧,૫૩૨,૫૧૫.૦૫,૫૧૭.૯૦
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૨૭૦.૨૫,૨૭૨.૭૦,૨૬૧.૫૦,૨૬૪.૨૫
ગ્રાસીમ ૨૬૬૦,૨૬૬૧,૨૫૭૫,૨૫૮૧.૬૦
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૮૦૦,૨૮૦૦,૨૭૮૬,૨૭૮૬
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૭૦,૭૧,૬૮.૧૦,૬૮.૨૫
ગુજ. ફ્લોરો ૪૮૬,૪૮૮.૫૦,૪૫૫.૫૦,૪૫૯.૩૫
ગુજ. ગેસ ૩૨૪,૩૨૬,૩૧૪.૯૦,૩૧૭.૭૦
ગુજ. મીનરલ ૧૮૩.૫૦,૧૮૫.૪૦,૧૭૭.૭૫,૧૭૯.૨૫


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૫૮૦,૫૯૦,૫૭૧.૩૦,૫૭૨.૫૦
એચસીએલ ટેકનો. ૫૦૬.૬૫,૫૦૭,૪૯૩.૫૦,૪૯૫.૩૦
એચડીએફસી ૬૮૪.૧૦,૬૮૯.૯૦,૬૮૧.૯૦,૬૮૩.૪૫
એચડીએફસી બેંક ૫૫૧.૧૦,૫૫૫.૯૫,૫૪૩,૫૪૪.૯૦
હિરો હોન્ડા ૨૧૮૦,૨૨૦૮,૨૧૩૯,૨૧૪૫.૮૫
હિંદ યુનીલીવર ૪૨૪.૪૦,૪૨૪.૪૦,૪૧૬,૪૧૬.૮૫
હિંદ પેટ્રો. ૩૦૬,૩૦૭.૮૦,૨૯૩,૨૯૩.૮૦
હિન્દાલ્કો ૧૨૫.૫૫,૧૨૫.૮૫,૧૧૮.૫૫,૧૧૮.૯૦
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૬.૫૦,૧૨૮.૭૦,૧૨૪.૩૫,૧૨૫.૩૦
એચડીઆઈએલ ૮૭,૮૮.૨૫,૮૨.૩૦,૮૨.૫૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૮૬૧,૮૬૮.૪૦,૮૩૫.૨૦,૮૪૩.૪૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૧૦૮,૧૦૯.૯૫,૧૦૪.૭૫,૧૦૪.૯૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૮૭.૯૫,૯૦.૭૫,૮૧.૫૫,૮૩.૨૫
આઈએફસીઆઈ ૪૩.૦૫,૪૩.૫૦,૪૦.૮૦,૪૧
ઈ. બૂલ રીયલ ૬૪.૨૫,૬૫.૩૫,૬૦.૧૫,૬૦.૮૫
ઈ. બૂલ્સ ૨૧૪.૮૫,૨૧૬,૨૦૯.૨૦,૨૧૩.૪૫
ઈન્ડીયન બેંક ૨૨૪.૩૫,૨૨૬.૯૫,૨૧૭.૩૫,૨૧૯.૨૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૩.૪૦,૬૪.૧૦,૬૧.૯૦,૬૨.૧૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૪,૨૬૫.૯૦,૨૫૭.૨૦,૨૫૮.૫૫
ઈ. ઓવરસીઝ ૯૩.૧૦,૯૪,૯૧.૨૫,૯૧.૫૦
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૨૨૫,૨૨૯,૨૧૭.૧૦,૨૧૮.૩૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૩૪૪.૩૫,૩૪૭,૩૩૨.૧૫,૩૩૪.૧૫
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૩૯૬,૨૩૯૬,૨૩૦૬.૨૫,૨૩૧૧.૯૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૩૧,૧૩૧,૧૨૩.૧૦,૧૨૫.૮૦
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૬૭,૩૬૯,૩૬૩,૩૬૬.૧૫
ઈપ્કા લેબ. ૩૫૫.૮૫,૩૫૫.૮૫,૩૪૧,૩૪૬.૮૫
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૯૦.૭૦,૧૯૨.૪૦,૧૭૮.૫૫,૧૮૦.૧૦
આઈટીસી ૨૪૬.૩૦,૨૪૭.૬૫,૨૪૪.૧૫,૨૪૪.૭૫

જે

જૈન ઈરીગેશન ૮૬.૫૦,૮૮.૩૫,૮૫,૮૫.૫૫
જયપ્રા ૭૭.૭૦,૭૮.૭૫,૭૪.૯૦,૭૫.૨૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૫૦૧.૫૦,૫૦૨.૫૫,૪૮૦,૪૮૩.૯૦
જેપી હાયડ્રો ૪૨.૧૦,૪૨.૫૦,૪૦,૪૦.૧૦
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૫૫.૯૦,૫૬.૬૫,૫૨.૮૫,૫૩.૧૫
જેએસડબલ્યુ ૭૫૦,૭૫૫,૭૦૫.૫૦,૭૧૦.૦૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૧૧૪૨,૧૧૫૪,૧૧૧૭.૫૦,૧૧૨૮.૪૫


કે

કોટક બેંક ૫૯૪.૫૦,૫૯૫,૫૭૪,૫૮૦.૬૫


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૭.૩૦,૧૭.૩૦,૧૫.૫૫,૧૫.૭૫
લાર્સન ટુબ્રો ૧૨૮૫.૮૦,૧૩૦૫,૧૨૫૦.૬૫,૧૨૫૪.૮૦
એલઆઈસી હાઉ. ૨૬૨.૩૫,૨૬૫.૫૦,૨૫૫,૨૫૬.૨૫
લ્યુપીન લિ. ૫૫૩.૦૫,૫૫૬,૫૪૨,૫૪૮.૫૦


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૨૫.૦૫,૭૩૪,૭૦૭,૭૧૫.૦૫
મન્નાપુરમ ૩૦,૩૦.૬૫,૨૯.૫૦,૩૦.૧૦
મારૃતિ ૧૩૯૦.૧૦,૧૪૦૮.૯૦,૧૩૭૦,૧૩૭૫.૩૦
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૯૫,૨૦૦.૯૦,૧૯૫,૧૯૭.૬૫
એમએમટીસી ૭૬૮.૯૦,૭૬૮.૯૦,૭૩૦,૭૩૧.૧૫
મધરસન ૧૮૪,૧૮૪,૧૭૭.૫૦,૧૭૯.૪૫
એમ્ફેસીસ ૩૮૩.૦૫,૩૮૭,૩૭૦,૩૭૨.૪૦
એમઆરએફ લિ. ૧૧૩૭૦,૧૧૫૩૦,૧૧૧૯૫,૧૧૨૩૩.૫૦
એમઆરપીએલ ૬૨.૧૦,૬૨.૯૦,૬૧.૫૫,૬૧.૭૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૭.૧૦,૫૭.૧૫,૫૫.૫૫,૫૫.૯૦
નેસ્લે ૪૯૭૫,૫૦૧૯,૪૮૫૧.૩૦,૪૮૮૫.૨૦
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૮૫.૭૦,૮૬.૬૦,૮૩,૮૪.૦૫
એનએચપીસી લિ. ૧૯.૬૦,૧૯.૭૦,૧૯.૦૫,૧૯.૧૫
એનએમડીસી લિ. ૧૭૨.૨૦,૧૭૩.૨૫,૧૭૦.૨૫,૧૭૧.૩૫
એનટીપીસી ૧૬૫.૫૫,૧૬૬.૫૦,૧૬૩.૨૦,૧૬૬


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૪૬૩,૪૬૯,૪૬૦.૬૦,૪૬૩.૭૦
ઓએનજીસી ૨૬૭.૧૦,૨૭૦.૭૫,૨૬૫,૨૬૮
ઓપ્ટો સર્કિટ ૧૮૧,૧૮૨.૫૦,૧૭૫.૫૦,૧૭૮
આઈ-ફ્લેક્સ ૨૬૬૧,૨૬૭૮.૯૫,૨૫૭૫,૨૫૯૬.૬૫
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૬૦,૨૬૨.૮૫,૨૪૮,૨૪૯.૩૫


પી

પેન્ટાલૂન ૧૭૧.૫૦,૧૭૩.૯૦,૧૬૦.૧૦,૧૬૦.૮૦
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૫૨.૩૫,૧૫૪.૫૦,૧૪૬.૮૦,૧૪૭.૫૦
પીડીલાઇટ ૧૭૪,૧૭૮,૧૭૨,૧૭૩
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૮૧.૨૫,૮૧.૯૦,૭૯.૮૦,૮૦.૩૦
નિકોલસ પિરામલ ૪૪૧.૧૫,૪૪૭.૮૦,૪૩૯.૫૦,૪૪૨.૧૫
પાવર ફાય. ૧૮૬,૧૯૦.૪૫,૧૮૩.૫૦,૧૮૬.૦૫
પાવર ગ્રીડ ૧૧૪.૭૦,૧૧૪.૭૦,૧૧૦.૩૦,૧૧૦.૭૫
પીએનબી એસએલ ૯૦૭.૨૫,૯૧૩.૧૦,૮૮૨.૬૦,૮૮૭.૪૦


આર

રૈનબક્સી ૫૧૮,૫૨૧.૦૫,૫૧૨.૧૫,૫૧૫.૩૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૭.૪૦,૫૮.૬૦,૫૬.૮૦,૫૭.૦૫
આરઈસીએલ લિ. ૨૨૦,૨૨૬,૨૧૭.૮૦,૨૨૧.૧૫
રિલા. કોમ્યુ. ૮૫.૯૦,૮૬.૨૦,૮૧.૧૦,૮૧.૫૦
રિલા. એનર્જી ૫૫૪.૩૦,૫૬૨.૯૦,૫૨૧,૫૨૬.૭૫
રિલા. કેપી. ૩૩૭.૭૦,૩૪૨.૩૦,૩૨૪.૧૦,૩૨૬.૨૫
રિલાયન્સ ૭૨૬.૬૦,૭૪૫.૪૦,૭૨૫,૭૩૬.૧૦
આર. પાવર ૧૧૫.૨૫,૧૧૫.૮૫,૧૦૮.૨૦,૧૦૯.૧૦
રૃચી સોયા ૯૦,૯૦.૭૦,૮૬.૫૫,૮૭.૨૦


એસ

સેસાગોવા ૧૮૯,૧૯૧.૪૫,૧૮૦.૩૦,૧૮૧.૩૫
શ્રી સીમેન્ટ ૨૮૨૨,૨૮૪૯,૨૭૫૦,૨૭૫૬.૪૫
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૯૭,૬૦૧.૨૫,૫૮૯,૫૯૧.૩૫
સીમેન્સ ૮૧૧.૩૦,૮૧૨.૯૫,૭૮૭,૭૯૦.૨૫
સ્ટેટ બેંક ૨૨૬૮.૬૫,૨૨૭૯.૭૦,૨૧૮૨,૨૧૯૨.૧૦
સેઈલ ૯૭,૧૦૧.૧૫,૯૬.૧૦,૯૬.૭૦
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૮.૯૦,૧૦૯.૪૫,૧૦૪.૧૫,૧૦૫.૦૫
સ્ટ્રાઈડઝ ૬૬૪,૬૭૭.૭૫,૬૬૧.૧૫,૬૬૪.૩૫
સન ફાર્મા ૫૯૩.૯૦,૫૯૭.૯૫,૫૮૫.૫૦,૫૯૫.૧૫
સન ટીવી નેટ. ૩૦૦,૩૦૧.૮૦,૨૮૭.૭૫,૨૮૮.૯૫
સુઝલોન ૨૩.૫૫,૨૩.૭૦,૨૨.૪૫,૨૨.૬૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૯.૮૦,૧૧૦.૮૦,૧૦૫.૬૦,૧૦૬.૨૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૪૦.૦૫,૩૪૬.૪૦,૩૪૦.૦૫,૩૪૩.૩૦
ટાટા કોર્મ. ૨૩૩.૦૫,૨૩૭.૨૫,૨૨૮.૧૦,૨૨૯
ટાટા મોટર્સ ૩૧૫.૯૦,૩૧૯.૯૦,૩૦૮.૫૦,૩૦૯.૭૫
ટાટા પાવર ૧૦૫.૩૦,૧૦૬,૧૦૧.૮૦,૧૦૨.૨૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૭૦.૯૦,૪૭૯.૪૦,૪૬૦,૪૬૨.૯૫
ટાટા ટી ૧૨૩.૪૦,૧૨૩.૫૦,૧૧૬.૭૫,૧૧૭.૨૦
ટીસીએસ ૧૦૮૨,૧૧૦૨.૪૫,૧૦૪૬.૫૫,૧૦૫૯.૨૫
ટેક મહિન્દ્રા ૭૦૯.૩૫,૭૧૫.૯૫,૬૯૪,૬૯૬.૧૫
થર્મેક્સ ૪૪૨,૪૪૫,૪૩૬,૪૩૮.૨૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૨૩૮.૨૫,૨૪૦.૮૫,૨૩૧.૭૫,૨૩૪.૭૫
ટોરન્ટ પાવર ૨૦૨.૨૫,૨૦૪.૪૦,૧૯૯,૨૦૦
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૩૪૯૬,૩૫૭૩.૭૦,૩૪૭૯.૫૫,૩૫૩૯.૪૦


યુ

યુકો બેંક ૮૧.૯૦,૮૨.૫૫,૭૯,૭૯.૩૦
અલ્ટ્રાટેક ૧૪૫૦,૧૪૭૩.૧૦,૧૪૪૬,૧૪૬૬.૬૦
યુનીયન બેંક ૨૨૫.૧૦,૨૨૭.૬૦,૨૧૪,૨૧૭.૬૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૬૨,૭૭૧.૨૦,૬૯૦,૬૯૫.૯૫
યુનીટેક ૨૮,૨૮.૪૦,૨૭.૧૫,૨૭.૪૦
યુના. બૂ્રવરી ૫૨૦.૦૫,૫૨૩.૮૫,૫૦૫.૧૦,૫૧૩.૭૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૨૭.૫૫,૧૨૯.૯૦,૧૨૬.૭૫,૧૨૭.૫૫


વી

વોલ્ટાઝ ૧૧૫.૪૦,૧૧૬.૩૫,૧૧૦.૭૦,૧૧૧.૫૫


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૨૪,૪૨૬.૮૫,૪૨૦.૩૫,૪૨૩.૭૦
વૉકહાર્ડ ૬૯૭,૭૧૨.૭૦,૬૯૦,૬૯૩.૪૫


વાય

યસ બેંક ૩૬૬,૩૭૩.૯૫,૩૫૬.૨૦,૩૫૮.૭૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૫.૩૦,૧૨૫.૮૫,૧૨૩.૧૦,૧૨૪

 

 
 
 

Gujarat Samachar Plus

ટ્રેન અકસ્માતને રોકતી ‘ઇન્ટેલિઝન્સ રેલ્વે સિસ્ટમ’
ઇન્ડિયન હેન્ડમેડ પેપર આર્ટ ખૂબ ગમે છે
દિવસે ટ્રેકંિગ અને રાત્રે અફાટ આકાશ
સમરમાં સ્ટુડન્ટની ફોરેસ્ટ એક્ટિવિટી
સોશિયલ નેટવર્કંિગ સાઇટથી ટીચીંગ કમ્યુનિકેશનનો નવોદોર
યંગસ્ટર્સનું સમર ડ્રેસંિગ
 

Gujarat Samachar glamour

સોનાક્ષી સંિહાના વજનથી સલમાન ભારે પરેશાન!
કૈલાશ ખેરની પાકિસ્તાનની ટુર સુખદ સંભારણું બની!
સૈફ અલીની પુત્રી સારા અલીખાન ફિલ્મોમાં પ્રવેશશે
સોનુ નિગમે નાક ઉપર બેન્ડેજ સાથે ગીતો ગાયા
‘હેટ સ્ટોરી’ના ઉત્તેજક પોસ્ટરો ઉપર સ્ટે મુકાયો!
 

84th Oscar Awards

   
 
amul
   
   

Gujarat Samachar POLL

એન.આર.ઈન્સીટ્યુટ ડાન્સ પાર્ટી

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   
 
   

ARCHIVES
સમાચાર સંગ્રહ જોવા અહી ક્લિક કરો

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
       
 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2012 All Rights Reserved