Last Update : 28-Dec-2011,Wednesday
 
કચ્છની સોનાની લગડી જેવી જમીન ઉપર ભૂમાફિયાઓનો કબ્જો
 
ધરતીકંપ બાદ ઔદ્યોગિક વિકાસ ફળતા

ભુજ,મંગળવાર
ભૂકંપ બાદ કચ્છમાં ઔદ્યોગિક વિકાસની આંાૃધળી દોટ સાાૃથે જમીનના ઉંચકાતા કાૃથીર જેવી જમીન સોનાની લગડી બનવા લાગતા ભૂમાફિયાઓનો સિતારો ચમકવા લાગ્યો ાૃધરતી કંપ સુાૃધી કચ્છની જમીન ઉપર આડેાૃધડ જંગલી બાવળ ઉગાડી કોલસાના કાળા કારોબારમાંાૃથી અઢળક નાણા કમાયા બાદ આવા તત્વોને ઘેર બેઠા ગંગા મળી ગઈ કાળા કારોબારને બદલે વ્હાઈટ કોલરનો કારોબાર હાાૃથ લાગી ગયો પરિણામે પ્રાૃથમ પડતર સરકારી જમીન ત્યારબાદ ગૌચર અને હવે મળે તે જમીન હડપ લેવાના કારસા ાૃથવા લાગ્યા છે. જેમાં આવા તત્વોને રાજકીય પીઠબળ મળતું ાૃથયું એટલે ફાટીને ધુમાડે ચડી ગયા. ચૂંટણીમાં નાણા તાૃથા મત મેળવવા રાજકારણીઓ આ તત્વોને ાૃધાવરવા લાગ્યા પરિણામે વહીવટીતંત્ર પણ તેમની સાાૃથે મળી જતા આ કાળો કારોબાર આજે ફૂલ્યોફાલ્યો છે.
સરકારી પડતર ખરાબા, ગૌચર અને હવે ગમે તેની જમીન હડપ કરી જનારાઓને મળતી રાજકીય ઓથથી જિલ્લામાં બધું બેફામ ચાલે છે
આજાૃથી દસકા અગાઉ જિલ્લામાં જમીનની કોઈ જ કિંમત નહોતી. એક તો સૂકો પ્રદેશ પાણીનો અભાવ અને પ્રાાૃથમિક સુવિાૃધાાૃથી વંચિત આ પ્રદેશમાં જમીન ાૃધારક હોવું એટલે દેવામાં ડૂબવું તેવું માનવામાં આવતું. પરંતુ આવી જમીનનો ઉપયોગ કરી પ્રાૃથમ તો આડેાૃધડ ગાંડા બાવળો વાવી દઈ ભૂમાફિયાઓએ કોલસાનો કાળો કારોબાર શરૃ કર્યો જેમાં સૃથાનિક પ્રશાસન તાૃથા શાસક પક્ષોના આગેવાનોને સાચવી લેવાતા પરિણામે ાૃધરતી વધુને વધુ વેરાન ાૃથતી ચાલી પરિણામે અહીં ગમે તેટલી જમીન હોય પણ તેની કશી જ કિંમત નહોતી.
ાૃધરતીકંપ આવતા કચ્છ પ્રદેશની જાણે આખી સીકલ જ ફરી ગઈ અહીં રાહત કાર્ય કરવા આવેલા રાજકારણીઓ, સંસૃથાઓને આ જમીન ઉપર તો ઘણું ાૃથઈ શકે તેવું જ્ઞાાન લાધ્યું પરિણામે ઔદ્યોગિક વિકાસના ઓઠા હેઠળ જમીનમાંાૃથી મેળવી શકાય તેટલું મેળવવાની જાણે હરિફાઈ લાગી અને સરકાર તરફાૃથી પણ સવલતો મળવા લાગી જેના કારણે જમીનના ભાવો રાતોરાત ઉંચરાઈ ગયા.
સરકાર તરફાૃથી પ્રાૃથમ રાહતદરે જમીન ઉદ્યોગોને ઉપલબૃધ ાૃથઈ પરંતુ તેટલાાૃથી સંતોષ ન ાૃથયો હોય તેમ સૃથાનિક લેભાગુઓની મદદાૃથી પડતર જમીન પચાવવાની શરૃઆત ાૃથઈ તેના ખોટા માલિકો ઉભા કરી લાખો એકર જમીન હડપ ાૃથવા લાગી ત્યારબાદ ગૌચરની જમીન મેળવવા છેક ગ્રામ પંચાયતના શાસકોાૃથી લઈ ઉપર સુાૃધી ગોઠવણ કરી ાૃધીમે ાૃધીમે ગૌચરો પણ નકશામાંાૃથી ઉંડી જવા લાગી.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સસ્તી ગણાતી જમીનના ભાવ આસમાનને આંબવા લાગતા ઠેકઠેકાણે બિલ્ડરો બિલાડીના ટોપની માફક ફુટી નીકળ્યા અને લેન્ડ ડેવલપીંગના નામે પ્રાૃથમ સરકારી ગૌચર ત્યારબાદ મળે તે અને તેની જમીનો હડપ ાૃથતી જાય છે. અને તેમને સાાૃથ મળે છે સતાટકાવી રાખવા ગમે તે હદે જતા રાજકારણીઓનો.
ચૂંટણી માટે જોઈતા નાણા અને મતમેળવવા ભૂમાફિયાઓને આડકતરૃ રક્ષણ પુરૃં પાડતા તમામ પક્ષના ાૃથોડા ભ્રષ્ટ નેતાઓના પાપે ભૂમાફિયાઓ બેખૌફ બનવા લાગ્યા છે તેમાય વતન છોડી કમાવવા બહાર વસ્તા લોકોની મિલ્કતો ખોટા દસ્તાવેજો બનાવી જમીન હડપવા લાગ્યા અને તેમાં સૃથાનિક પ્રશાસનનો પણ સાાૃથ મળ્યો. પરિણામે કેટલીયે જમીન બારોબાર વેંચાઈ ગઈ તેના માલિકો જ્યારે વતન પરત આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે હવે આ જમીન અમારી નાૃથી કોર્ટના કેસના ચક્કર ાૃધાકાૃધમકી મળવી, પ્રશાસનનો સાાૃથ સહકારનો અભાવ વગેરે કારણેાૃથી કેટલાય જમીન-મિલ્કત ાૃધારકોએ કાંતો સમાાૃધાન કરી ાૃથોડા ઘણા મળ્યા નસીબ માની મન મનાવી લીધું તો કેટલાકે તેમની મિલ્કત જતી પણ કરવી પડી.
જિલ્લામાં વાૃધતા જતા ભૂમાફિયાઓના પ્રજાવાૃથી જમીનનો કારોબાર હવે કોલસાની જેમ જ કાળો બનતો જાય છે. વારસાઈ એન્ટ્રીમાં ચેડા કરી તંત્ર સાાૃથે મીલીભગત કરી લઈ વિવાદ ન હોય તેવી જમીન ને વિવાદિત બનાવી લઈ રૃપિયા રળવાનું સાાૃધન બનાવી દેવાયું છે તો સરકારની સોનાની લગડી જેવી જમીન ઉપર ક્યાંય ક્યાંયાૃથી વારસદારો ઉભા કરી બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી દઈ કરોડો રૃપિયાનો કારબારો કરી લેવામાં આવે છે.
ભૂમાફિયાઓ દ્વારા કેટલી જમીન ઉપર દબાણ ાૃથયું છે ? તેમાંાૃથી કેટલી પરત મેળવવામાં આવી છે કેટલીનો વિવાદ ચાલે છે ? તેના આંકડા જોવામાં આવે કે મેળવવામાં આવે તો ચોંકી જવાય તેવી વિગતો જાણવા મળે. આવડા મોટા વિશાળ પ્રદેશની કેટલી જમીન બારોબાર હડપ ાૃથઈ ગઈ હશે. તેનો અંદાજ લગાવવો પણ મુશ્કેલ છે કાયદાઓનો ગેરલાભ લઈ વિવાદ પ્રકરણ ખેંચ્યે રાખી કાર્યવાહીમાં ાૃથતા વિલંબાૃથી આૃથવા તો ાૃથતા સમાાૃધાનાૃથી કે પ્રિમીયમ ભરી દઈ કરોડોના હજારો ચૂકવી જમીન અંકે કરવાના ાૃથતા કારસાાૃથી બાૃધા અજાણ નાૃથી પરંતુ 'ક્યા કરે સિસ્ટમ હી ઐસી હે'પ્રદર્શનમાં પ્રાૃથમ નંબરે આવેલી કૃતિઓને રૃા. ૧,૭૦,૦૦૦ના ૭પ ઈનામો તાૃથા કલાકાર-કલાકારોના પરિવારજનોનો તરફાૃથી અપાતા ઈનામો આપવામાં આવશે. આ પ્રદર્શન માટે કલાકૃતિઓ આગામી તા. ૧૯ ાૃથી ર૩ મી જાન્યુઆરી-૨૦૧૨ દરમિયાન જ નિયત અરજીપત્રકો સાાૃથે ગુજરાત રાજય લલિતકલા અકાદમી, રવિશંકર રાવલ કલા ભવન, લો ગાર્ડન, ભાઈકાકા ભવન સામે એલિસબ્રિજ અમદાવાદ ખાતે બપોરના ૧ર ાૃથી સાંજના પ વાગ્યા સુાૃધી નિયત અરજીફોર્મ સંપૂર્ણ વિગતો સાાૃથે ભરી જવા અકાદમીના સચીવ દ્વારા જણાવાયું છે.

 

Share |

News From

International National Entertainment Business Sports
             
News from Gujarat Ahmedabad Vadodara Surat Bhavnagar Rajkot  

 

Kutch Kheda-Anand North Gujarat
           
ગેરકાયદે બાંધકામ અંગે IAS અધિકારીઓ સામેની રિટ ફગાવાઇ
વિઝા એજન્ટનું અપહરણ કરી પોણા બે લાખ વસૂલીને છોડયો
ભદ્ર પાથરણાબજારમાં ૧૦૦૦ની જાલીનોટ વટાવતા યુવક પકડાયો
પાલિતાણા, અંબાજી, દ્વારકા અને અંકલેશ્વરમાં એરપોર્ટ સ્થપાશે
ડિસેમ્બરમાં પણ ફાલ્સીપેરમના ૧૪૩ કેસ ઃ એક દર્દીનું મોત
હઝારેને ખુલ્લો ટેકો આપવામાં કે તેમનો વિરોધ કરવામાં શહેરના નેતા ગભરાય છે
સાથીઓની વિનંતી છતાં અણ્ણાએ ઉપવાસ પાછા ન જ ખેંચ્યા
મજબૂત લોકપાલ માટે અણ્ણા હઝારેના અનશનઃ આંદોલનના શ્રીગણેશ
વિકાસને વેગ આપવા રાજ્ય પરીવહન સેવાઓ વિકસાવી કમાણી કરવા માગે છે
રાષ્ટ્રગીતની શતાબ્દી ઃ જનગણમન...ના ગાન સાથે અણ્ણાના અનશનનો આરંભ
તેંડુલકર મેગા સદી ચૂક્યો ઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ૩૩૩ રન સામે ભારતના ૩ વિકેટે ૨૧૪
પેટીન્સન જાણી જોઈને સેહવાગ જોડે અથડાયો ઃ સિડલની ગેરશિસ્ત
સેહવાગ ૮૦૦૦+ બનાવનાર વિશ્વનો ૨૩મો, ભારતનો પાંચમો બેટ્સમેન
ઇંગ્લેન્ડના 'બાર્મી આર્મી'ની જેમ ભારતના ચાહકોનું 'સ્વામી આર્મી'

ફીડે રેટિંગ ચેસ ઃ સંતોષ કુમાર સિન્હા ચેમ્પિયન

લાંબુ વેકેશન માણવાની શાહરૃખ ખાનની ઇચ્છા પર યશ ચોપરાએ લગામ તાણી
બોની કપૂર 'મિ. ઈન્ડિયા'ની સિકવલ ૨૦૧૪માં શરૃ કરશે
૨૨ વર્ષના ઇમ્તિયાઝ ખત્રી સાથે ૩૬ વર્ષની અભિનેત્રીનું નામ ચર્ચામાં
મલ્લિકા શેરાવતને નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ પફોર્મ કરવા માટે રૃા. બે કરોડ મળ્યા
'પ્રોફેસર'ની શમ્મી કપૂરની હિરોઈન કલ્પનાની તબિયત ગંભીર
રિલાયન્સની કેજી-ડી૬ બ્લોકમાં ૧.૫ અબજ ડોલરની રોકાણ યોજના મંજૂર થવા સંભવ
એનટીપીસીની પાવર ઉત્પાદન ક્ષમતા વધીને ૩૬૦૧૪ મેગાવોટ થઈ
સોયાતેલ વાયદો ઉછળતાં એરંડા વાયદાએ પણ રૃ.૩૬૦૦ની સપાટી કૂદાવી ઃ સિંગદાણામાં આવા માલોની તીવ્ર અછત
ચાંદીમાં પણ પીછેહઠ ઃ જો કે રૃપિયા સામે ડોલર ફરી ઉછળી રૃ.૫૩ને પાર કરી ગયો
શેરબજાર.....
રોમમાં પૂત્રની હત્યા કરનાર ભારતીયને ૧૫ વર્ષની કેદ
પાક.માં સેના સત્તા હસ્તગત કરવાની અટકળો ફગાવતા જનરલ કયાની
સિરીયામાં આત્મઘાતી કાર વિસ્ફોટો ઃ ૩૦નાં મોત
રશિયન સેટેલાઇટ લોંચ કર્યા પછી જમીન પર તૂટી પડયો
ન્યુઝિલેન્ડમાં ૫.૮ની તીવ્રતામાં ભૂકંપથી નાસભાગ
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
 

Science and Technology

માર્સ - ૫૦૦ ''પૃથ્વી પરનો સ્પેસ ટ્રાવેલનો સૌથી લાંબો પ્રયોગ''

પપુઆ ન્યુગીનીના દરિયામાં ઃ સોલ્વારા-૧
માઇફો-લિપો ફિલિંગ
વ્યાયામ અને આહારથી BP ઘટાડી શકાય... !
બ્રો-લિફટ કે પાળ લિફટ
 

Gujarat Samachar Plus

ફિલ્મોમાં ફેરફાર મારે કરવા પડશેઃ રિતેષ

સલમાન એક સારો ડાન્સર છેઃ કંગના

કંિસંિગ સીન્સ ફિલ્મનો ભાગઃ ઈમરાન હાશ્મી

બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યો ભજ્જી
‘ઝલક દિખલા જા ૫’માં માઘુરી
  More Stories
 
   

અંબાણી પરિવાર નો સનેડો

બાબુ બજરંગીના જામીન યથાવત્‌

webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   

Good Bye 2011

   

ARCHIVES

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
   
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 
 
 
Gujarat Samachar © 2011 All Rights Reserved