Last Update : 09-Dec-2011, Friday
 

મુખ્ય શેરોની વધઘટ - 08-12-2011

 

એ ગુ્રપ

એબીબી લિ. ૬૪૦,૬૪૦,૬૦૭,૬૧૪.૩૦
એસીસી ૧૨૧૬.૯૫,૧૨૧૬.૯૫,૧૧૯૧.૧૦,૧૨૦૧.૬૫
અદાણી એન્ટર ૩૪૦.૬૫,૩૪૩.૪૦,૩૨૧.૮૫,૩૩૩.૯૦
અદાણી પાવર ૭૫.૩૦,૭૭.૭૦,૭૪.૫૫,૭૫.૭૦
આદિ. બિરલા નુવો ૯૦૫.૧૦,૯૧૫,૮૯૦,૯૦૧.૪૫
અલ્હાબાદ ૧૬૪,૧૬૪.૭૫,૧૫૩.૯૦,૧૫૫.૪૦
આલ્સ્ટોમ ૩૮૧.૪૦,૩૮૩.૯૦,૩૬૧,૩૬૩.૦૫
અંબુજા સીમેન્ટ ૧૬૦.૩૦,૧૬૧,૧૫૯,૧૬૦.૨૦
એમ્ટેક ઓટો. ૧૧૬.૭૦,૧૧૯.૨૫,૧૧૪.૩૦,૧૧૫.૫૦
આંધ્ર બેંક ૯૮.૬૦,૯૯.૪૫,૯૬.૧૦,૯૬.૬૦
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૬૫,૬૮૪.૯૦,૬૨૫,૬૩૩.૯૦
એપોલો ટાયર ૬૫.૭૦,૬૬.૮૦,૬૪.૩૫,૬૪.૯૫
અશોક લેલેન્ડ ૨૬.૭૫,૨૬.૭૫,૨૫.૬૦,૨૫.૭૫
એશિયન પેઈન્ટ ૨૮૪૧,૨૮૭૦,૨૮૨૧.૦૫,૨૮૩૫.૭૫
એક્સીસ બેન્ક ૧૦૩૭.૧૦,૧૦૪૨,૯૯૫.૫૦,૧૦૦૩.૬૫


બી

બજાજ ઈન્વે. ૭૧૮,૭૧૮,૭૦૭.૧૫,૭૧૦.૩૦
બાટા ઈન્ડિયા ૬૩૬,૬૩૬,૬૧૮.૫૫,૬૨૧.૭૦
ભારત ઈલે. ૧૫૪૦,૧૫૫૦,૧૫૧૦,૧૫૨૬.૪૫
ભારત ફોર્જ ૨૭૦.૯૫,૨૭૦.૯૫,૨૬૧.૧૦,૨૬૭.૬૫
ભારત પેટ્રો ૫૪૫,૫૫૭.૯૦,૫૪૧.૦૫,૫૫૦.૫૦
ભારતી એરટેલ ૩૭૬,૩૭૬.૩૫,૩૬૪.૨૫,૩૬૭.૧૦
ભેલ ૨૮૮.૫૦,૨૮૮.૫૦,૨૭૨,૨૭૩.૫૫
ભૂષણ સ્ટીલ ૩૧૮,૩૧૮,૩૧૩,૩૧૪.૪૦
બાયોકોન ૩૨૬.૫૦,૩૨૬.૫૦,૩૧૫.૪૦,૩૧૯.૬૫
બેંક ઓફ બરોડા ૭૪૨,૭૪૬,૭૨૭,૭૩૦.૮૫
બેંક ઓફ ઈન્ડીયા ૩૪૩,૩૪૩.૧૦,૩૩૪,૩૩૬.૮૫
બોશ લિ. ૬૯૯૩,૭૦૧૮.૨૫,૬૯૧૪.૯૦,૬૯૨૮.૨૫
બ્રિટાનીયા ૪૭૨.૫૦,૪૭૬,૪૫૯,૪૬૦.૮૦


સી

કેડિલા હેલ્થ ૭૦૮,૭૫૯.૪૦,૬૯૬.૪૫,૭૦૦.૩૫
કેયર્ન ઈન્ડીયા ૩૨૩,૩૨૪.૪૫,૩૦૯.૧૦,૩૧૦.૩૦
કેનેરા બેંક ૪૫૦,૪૫૪.૮૦,૪૩૭.૯૫,૪૩૯.૮૫
કેસ્ટ્રોલ ૪૧૦.૦૫,૪૧૬,૪૦૦.૨૫,૪૦૬.૩૦
સેન્ટ્રલ બેંક ૯૨.૧૦,૯૨.૮૫,૮૯.૪૦,૯૦.૦૫
સીઈએસસી ૨૬૧,૨૬૧.૫૦,૨૪૦.૧૦,૨૪૨
ચંબલ ફર્ટિ. ૯૧.૯૦,૯૨,૮૮.૮૦,૯૧.૬૦
સિપ્લા ૩૨૪.૮૫,૩૨૯.૫૦,૩૨૧.૩૫,૩૨૭.૭૦
કોલગેટ ૧૦૧૯,૧૦૩૦,૧૦૦૪,૧૦૦૬.૪૫
કન્ટેનર કોર્પ ૯૦૨.૫૦,૯૮૦,૮૯૫,૯૪૩.૩૦
કોર્પોરેશન બેંક ૩૫૫.૫૫,૩૫૫.૫૫,૩૫૧,૩૫૧.૦૫
ક્રિસીલ લિ. ૮૯૫,૮૯૭,૮૬૮.૧૫,૮૭૯.૪૫
ક્રોમ્પ. ગ્રીવ્ઝ ૧૩૫.૦૫,૧૩૫.૦૫,૧૩૦.૫૦,૧૩૧.૧૦
ક્યુમીન્સ ૩૫૦,૩૫૦,૩૩૮,૩૩૯.૮૦


ડી

ડાબર ૯૬.૫૦,૯૭.૮૫,૯૬.૧૦,૯૭.૪૦
ડિશ ટીવી ૬૭.૧૫,૬૭.૧૫,૬૪.૪૦,૬૪.૮૦
ડિવિઝ લેબ. ૭૫૪,૭૫૫.૯૦,૭૩૪.૨૦,૭૩૯.૮૫
ડિએલએફ ૨૨૪,૨૨૪.૮૫,૨૧૪.૬૦,૨૧૫.૮૫
ડૉ. રેડ્ડી ૧૫૬૪,૧૫૬૬.૮૦,૧૫૩૯.૨૫,૧૫૫૮.૮૫


એજ્યુ કોમ્પ ૨૨૨,૨૨૮,૨૧૧.૧૦,૨૧૩.૬૦
ઈઆઈએચ લિ. ૮૫.૯૫,૮૭.૪૦,૮૫.૭૫,૮૬.૫૫
ઈમામી લિ. ૪૦૪.૯૦,૪૦૫,૩૯૬.૬૫,૩૯૯.૯૦
એન્જીનિયર્સ ઈ. ૨૧૪.૯૦,૨૧૫.૪૦,૨૧૦,૨૧૧.૦૫
એસાર ઓઈલ ૬૯.૪૫,૬૯.૯૦,૬૭.૧૫,૬૭.૬૫
એક્સાઈડ ૧૨૩,૧૨૩.૭૫,૧૧૮.૧૦,૧૨૦.૧૫


એફ

ફેડરલ બેંક ૩૯૪,૩૯૭.૭૦,૩૮૫.૬૦,૩૯૩.૯૫
ફાય. ટેકનો ૬૩૦.૪૫,૬૪૪.૫૦,૬૧૦,૬૧૨.૭૦
ફોર્ટિસ હેલ્થ. ૧૧૩.૪૫,૧૧૩.૬૫,૧૧૧.૨૦,૧૧૨.૩૦


જી

ગેઈલ ઈન્ડિયા ૪૦૧,૪૦૧,૩૯૦.૫૦,૩૯૪.૨૦
ગીતાંજલિ ૩૪૩.૩૦,૩૪૩.૩૦,૩૩૫.૧૦,૩૩૭.૬૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ ૧૯૦૦,૧૯૦૮.૯૦,૧૮૮૫,૧૮૯૯.૯૦
ગ્લેક્સો સ્મીથ. ૨૫૦૬.૦૫,૨૫૭૪.,૨૫૦૧,૨૫૬૪.૩૦
ગ્લેન. ફાર્મા ૩૧૧.૮૦,૩૧૫.૬૫,૩૦૮.૩૦,૩૧૦.૧૫
જીએમઆર ઈન્ફ્રા. ૨૧,૨૧.૧૫,૧૯.૪૫,૧૯.૫૫
ગોદરેજ કન્ઝ્યુ. ૩૯૭,૩૯૯.૪૦,૩૭૭,૩૮૫.૮૫
ગોદરેજ ઈન્ડ. ૧૯૮,૧૯૯.૮૦,૧૯૨,૧૯૮.૧૫
ગોદરેજ પ્રોપર્ટી ૬૭૫.૮૦,૬૮૧.૫૦,૬૬૬.૦૫,૬૭૫.૭૦
ગ્રાસીમ ૨૪૩૯.૫૫,૨૪૩૯.૬૦,૨૩૯૪,૨૪૦૫.૯૦
ગ્રાસીમ એસએલ. ૨૫૦૧,૨૫૦૧,૨૫૦૧,૨૫૦૧
ગુજ. પેટ્રોનેટ ૮૯,૯૦.૬૦,૮૫.૨૫,૮૫.૮૦
ગુજ. ફ્લોરો ૪૧૮,૪૨૫,૪૦૨.૧૫,૪૦૬.૫૦
ગુજ. ગેસ ૩૭૨.૧૦,૩૭૩.૪૫,૩૬૦.૧૦,૩૬૪.૫૦
ગુજ. મીનરલ ૧૮૨.૯૦,૧૮૪.૮૦,૧૭૯.૯૫,૧૮૧.૩૦


એચ

હવેલ્સ ઈન્ડિયા ૪૩૮,૪૪૪.૯૫,૪૩૮,૪૪૦.૬૦
એચસીએલ ટેકનો. ૪૧૫,૪૨૪.૬૫,૪૦૯.૯૦,૪૧૬.૬૦
એચડીએફસી ૬૭૫,૬૭૫.૯૫,૬૫૯.૭૦,૬૬૯
એચડીએફસી બેંક ૪૬૬.૪૦,૪૬૭.,૪૫૧.૦૫,૪૫૩.૯૦
હિરો હોન્ડા ૨૦૫૯,૨૦૯૧,૨૦૪૧.૨૫,૨૦૫૪.૧૫
હિંદ યુનીલીવર ૩૯૫,૩૯૭.૫૦,૩૮૭.૯૦,૩૯૨
હિંદ પેટ્રો. ૨૯૨.૧૦,૨૯૨.૮૫,૨૮૫.૫૫,૨૮૭.૩૦
હિન્દાલ્કો ૧૩૬,૧૩૬.૪૦,૧૨૯.૪૫,૧૩૦.૬૫
હિંદુ. ઝીંક ૧૨૫.૩૦,૧૨૫.૬૦,૧૨૨.૪૦,૧૨૩.૭૫
એચડીઆઈએલ ૬૫.૬૦,૬૫.૯૦,૬૧.૮૦,૬૨.૧૫


આઇ

આઈસીઆઈ. બેંક ૭૬૦.૧૦,૭૬૫,૭૩૮,૭૪૪.૧૫
આઈડીબીઆઈ લિ. ૯૭.૩૦,૯૮.૪૦,૯૩.૫૦,૯૩.૯૫
આઈડીયા સેલ્યુ. ૯૧,૯૨.૨૫,૮૬.૭૫,૮૭.૭૦
આઈએફસીઆઈ ૨૫.૦૫,૨૫.૭૫,૨૪.૨૫,૨૪.૪૦
ઈ. બૂલ રીયલ ૫૫.૫૫,૫૬.૫૦,૫૧.૫૦,૫૨.૬૦
ઈ. બૂલ્સ ૧૪૫,૧૫૬,૧૪૪.૩૦,૧૪૬
ઈન્ડીયન બેંક ૨૦૦,૨૦૧.૫૦,૧૯૫.૩૫,૧૯૮.૦૫
ઈન્ડી. હોટલ ૬૧,૬૧.૨૫,૫૯.૯૦,૬૦.૧૦
ઈન્ડીયન ઓઇલ ૨૬૬.૮૫,૨૬૮.૮૫,૨૬૪.૧૫,૨૬૬.૩૦
ઈ. ઓવરસીઝ ૯૧.૪૦,૯૨,૮૮.૦૫,૮૮.૭૫
ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ ૩૮૮.૧૦,૩૯૦.૯૫,૩૭૨,૩૭૫.૪૦
ઈન્ડુઝ બેંક ૨૬૫.૧૦,૨૬૫.૧૦,૨૫૪.૨૫,૨૫૮.૩૦
ઈન્ફોસીસ ટેકનો. ૨૭૪૭,૨૭૫૮,૨૬૯૭,૨૭૨૩.૭૫
ઈન્ફ્રા. ડેવ. ૧૧૭.૩૦,૧૧૭.૯૫,૧૧૧.૭૫,૧૧૩.૨૫
આઈએનજી વૈશ્ય ૩૧૪.૫૦,૩૧૫,૩૧૦,૩૧૦.૨૦
આઈઆરબી ઈન્ફ્રા. ૧૫૯.૨૫,૧૬૦.૨૫,૧૫૨,૧૫૩.૧૦
આઈટીસી ૨૦૫,૨૦૬.૩૦,૧૯૬.૮૫,૧૯૮.૭૫


જે

જૈન ઈરીગેશન ૧૧૯,૧૧૯.૩૦,૧૧૪.૫૫,૧૧૫.૦૫
જયપ્રા ૭૦,૭૧.૦૫,૬૬,૬૬.૪૫
જેટ એરવેઝ ૨૬૩,૨૬૩.૯૫,૨૪૭.૨૫,૨૫૦.૦૫
જિંદાલ સ્ટીલ ૫૩૫,૫૩૮,૫૨૨,૫૨૭.૫૫
જેપી હાયડ્રો ૩૯.૦૫,૩૯.૪૦,૩૮.૧૫,૩૮.૪૫
જેએસડબલ્યુ એનર્જી ૪૬.૩૦,૪૬.૯૦,૪૩.૫૦,૪૩.૭૫
ઈસ્પાત ઈન્ડ. ૧૦.૬૫,૧૦.૭૦,૧૦.૨૬,૧૦.૩૩
જેએસડબલ્યુ ૬૧૯,૬૨૧.૯૦,૫૯૬.૪૫,૬૦૦.૬૫
જ્યુબીલન્ટ ફુડ ૮૩૦,૮૩૪.૯૫,૮૦૦.૨૫,૮૦૫.૯૦

કે

કોટક બેંક ૪૮૯,૪૯૨,૪૭૭.૬૫,૪૮૩.૬૦


એલ

લેન્કો ઈન્ફ્રા. ૧૨.૯૦,૧૨.૯૦,૧૧.૬૦,૧૧.૯૪
લાર્સન ટુબ્રો ૧૩૨૯,૧૩૨૯,૧૨૫૬,૧૨૬૨.૯૫
એલઆઈસી હાઉ. ૨૩૫,૨૩૫.૯૦,૨૨૭,૨૨૮.૮૦
લ્યુપીન લિ. ૪૫૦,૪૫૫,૪૪૧.૯૦,૪૪૩.૮૫


એમ

મહિન્દ્રા-મહિ. ૭૫૮,૭૫૯.૬૦,૭૨૨.૧૦,૭૩૦.૧૫
મન્નાપુરમ ૫૬.૬૦,૫૮.૬૦,૫૩.૯૫,૫૪.૨૦
મારૃતિ ૯૯૭,૧૦૦૪.૦૫,૯૬૫.૧૦,૯૭૫.૧૫
મેક્સ ઈન્ડીયા ૧૭૧.૨૦,૧૭૩.૯૦,૧૬૩.૮૦,૧૬૯.૬૫
એમએમટીસી ૫૫૨,૫૫૭.૫૦,૫૪૭,૫૪૮.૨૫
મધરસન ૧૫૩,૧૫૭,૧૫૦,૧૫૪.૯૫
એમ્ફેસીસ ૩૨૭,૩૩૧.૯૦,૩૨૨.૨૦,૩૨૫.૭૦
એમઆરપીએલ ૬૧.૪૫,૬૧.૫૦,૫૯.૮૦,૬૦.૨૦
મુન્દ્રા પોર્ટ ૧૩૨,૧૩૨.૪૦,૧૨૬.૫૦,૧૨૮.૨૫


એન

નેશ. એલ્યુ. ૫૪.૩૫,૫૪.૩૫,૫૦.૫૦,૫૧.૪૦
નેસ્લે ૪૨૦૦,૪૨૬૦,૪૨૦૦,૪૨૪૭.૨૫
નૈવેલી લિગ્નાઇટ ૭૭.૨૦,૭૭.૨૦,૭૩,૭૩.૬૫
એનએચપીસી લિ. ૨૨.૫૦,૨૨.૬૫,૨૨.૦૫,૨૨.૧૫
એનએમડીસી લિ. ૧૮૪.૫૫,૧૮૬.,૧૭૯.૫૦,૧૮૦.૨૫
એનટીપીસી ૧૬૯.૧૦,૧૭૦.૨૦,૧૬૩.૮૦,૧૬૬.૩૫


ઓઈલ ઈન્ડિયા ૧૧૯૫,૧૧૯૫,૧૧૬૮,૧૧૭૬.૩૫
ઓએનજીસી ૨૭૨,૨૭૩.૯૦,૨૬૫.૨૫,૨૬૬.૮૦
ઓપ્ટો સર્કિટ ૨૦૦.૦૫,૨૦૧,૧૮૯,૧૯૪.૬૦
આઈ-ફ્લેક્સ ૧૯૯૬.૯૦,૧૯૯૮.૭૫,૧૯૪૦,૧૯૫૯.૧૦
ઓરિ. બેંક એસએલ ૨૭૮.૧૦,૨૭૯.,૨૬૩.,૨૬૫.૯૦


પી

પેન્ટાલૂન ૧૯૮,૧૯૮,૧૮૫.૩૦,૧૮૬.૪૫
પેટ્રોનેટ એલએનજી ૧૫૯,૧૫૯.૩૦,૧૫૬.૦૫,૧૫૬.૪૫
પીડીલાઇટ ૧૫૦.૩૦,૧૫૨.૨૦,૧૪૯.૧૦,૧૪૯.૭૫
પીપાવાવ શીપયાર્ડ ૬૬.૭૦,૬૭.૧૦,૬૫.૫૫,૬૬.૪૦
નિકોલસ પિરામલ ૩૬૭.૦૫,૩૮૨,૩૬૫.૩૦,૩૭૬.૯૫
પાવર ફાય. ૧૭૩,૧૭૫.૯૦,૧૬૪.૦૫,૧૬૫.૮૫
પાવર ગ્રીડ ૧૦૨.૯૦,૧૦૩.૪૦,૯૯.૨૫,૯૯.૬૦
પીએનબી એસએલ ૯૨૦,૯૪૩,૯૧૩,૯૩૦.૧૦


આર

રૈનબક્સી ૪૩૯,૪૩૯,૪૧૪,૪૧૮.૬૫
રાષ્ટ્રીય કેમી. ૫૬,૫૬.૬૫,૫૪.૬૫,૫૪.૯૫
આરઈસીએલ લિ. ૧૯૪.૧૫,૧૯૬,૧૮૫,૧૮૬.૮૦
રેડિંગ્ટન ૮૩,૮૩.૯૫,૮૧,૮૧.૭૫
રિલા. કોમ્યુ. ૮૦.૮૫,૮૦.૮૫,૭૩.૩૫,૭૫.૬૦
રિલા. એનર્જી ૪૧૭.૭૦,૪૧૭.૭૦,૩૯૪.૨૦,૩૯૭.૬૫
રિલા. કેપી. ૩૦૮.૪૦,૩૦૮.૪૦,૨૯૦,૨૯૧.૬૦
રિલાયન્સ ૮૦૨.૯૦,૮૦૭.૩૦,૭૭૩,૭૭૯.૨૦
રેણુકા સુગર ૩૧,૩૧,૨૯,૨૯.૨૦
આર. પાવર ૮૬.૫૦,૮૭,૮૩.૫૦,૮૩.૭૫


એસ

સેસાગોવા ૧૮૯.૯૦,૧૮૯.૯૦,૧૭૭,૧૭૮.૪૦
શ્રી સીમેન્ટ ૨૧૪૩.૯૫,૨૧૪૪,૨૦૭૦,૨૦૮૦.૩૦
શ્રીરામ ટ્રાન્સ. ૫૭૧,૫૭૧,૫૪૩.૨૦,૫૫૧.૩૫
સીમેન્સ ૭૧૭.૦૫,૭૨૩.૪૫,૭૦૫,૭૧૦.૦૫
સીન્ટેક્સ ૯૫.૭૦,૯૬.૨૦,૯૩.૧૫,૯૩.૫૫
સ્ટેટ બેંક ૧૯૩૭,૧૯૩૭.૫૦,૧૮૬૦,૧૮૬૫.૮૫
સેઈલ ૮૭,૮૮.૪૦,૮૩.૮૦,૮૭.૬૫
સ્ટરલાઇટ ઈન્ડ. ૧૦૯,૧૦૯.૧૦,૧૦૪,૧૦૪.૭૫
સન ફાર્મા ૫૧૩,૫૨૧.૫૦,૫૦૫.૫૦,૫૧૮.૫૫
સન ટીવી નેટ. ૨૯૨,૨૯૩.૮૦,૨૬૯,૨૭૮.૮૦
સુઝલોન ૨૩.૯૫,૨૪.૦૫,૨૨.૮૦,૨૨.૯૦
સીન્ડીકેટ બેંક ૧૦૨.૪૫,૧૦૨.૭૦,૯૮.૯૫,૯૯.૩૫


ટી

ટાટા કેમીકલ ૩૫૬.૮૦,૩૫૭.૪૫,૩૪૯.૫૦,૩૫૪.૭૫
ટાટા કોર્મ. ૧૯૩,૧૯૬.૯૦,૧૯૦,૧૯૦.૯૦
ટાટા મોટર્સ ૧૯૦.૫૦,૧૯૧.૫૦,૧૮૬,૧૮૮.૭૫
ટાટા પાવર ૯૭.૨૦,૯૯,૯૫.૨૫,૯૮.૨૦
ટાટા સ્ટીલ ૪૧૩.૯૦,૪૧૬.૩૦,૪૦૨,૪૦૩.૮૦
ટાટા ટી ૯૦.૮૦,૯૧.૧૦,૮૮.૨૦,૮૯.૪૫
ટીસીએસ ૧૧૬૬.૩૦,૧૧૮૮,૧૧૬૬.૩૦,૧૧૭૭.૩૦
ટેક મહિન્દ્રા ૫૮૫,૫૯૫,૫૭૨,૫૭૪.૨૦
થર્મેક્સ ૪૬૦,૪૬૪,૪૫૧.૨૫,૪૫૭.૨૫
ટાઈટન ઈન્ડ. ૧૮૩,૧૮૬.૨૦,૧૮૧,૧૮૨.૮૦
ટોરન્ટ પાવર ૨૦૩,૨૦૩,૧૯૯.૧૫,૧૯૯.૩૦
ટીટીકે પ્રેસ્ટીજ. ૨૬૭૮.૭૦,૨૭૩૬.,૨૬૫૨,૨૬૯૩.૦૫


યુ

યુકો બેંક ૬૩.૨૦,૬૪,૬૧.૭૫,૬૨.૦૫
અલ્ટ્રાટેક ૧૨૨૦,૧૨૨૧.૪૫,૧૧૯૭,૧૨૧૫.૨૫
યુનીયન બેંક ૨૨૦.૩૦,૨૨૦.૪૫,૨૧૦.૬૦,૨૧૧.૭૦
યુના. સ્પીરીટ ૭૪૦.૧૦,૭૬૩.૪૦,૭૨૧.૨૦,૭૪૩.૦૫
યુનીટેક ૨૪,૨૪.૧૦,૨૨.૮૦,૨૨.૯૦
યુના. બૂ્રવરી ૪૩૮,૫૦૧.૮૦,૪૨૭.૯૫,૪૭૪.૮૦
યુના. ફોસ્ફરસ ૧૩૩,૧૩૭,૧૩૩,૧૩૫.૯૫
યુટીવી સોફટવેર ૯૬૫.૨૫,૯૯૪.૮૦,૯૬૫.૨૫,૯૭૯.૮૫


વી

વોલ્ટાઝ ૯૧,૯૩,૮૭.૪૦,૮૮.૨૦


ડબ્લ્યુ

વિપ્રો ૪૦૦,૪૧૫.૧૫,૩૯૮.૧૫,૪૧૩.૨૫
વૉકહાર્ડ ૪૨૬.૫૦,૪૨૭.૩૫,૪૧૨.૨૫,૪૧૪.૭૦


વાય

યસ બેંક ૨૯૬,૨૯૯,૨૮૩.૬૫,૨૮૬.૪૫


ઝેડ

ઝી એન્ટર. ૧૨૮.૪૦,૧૨૮.૯૦,૧૨૬.૦૫,૧૨૮.૧૫

 

 
 

વૈવિધ્ય

• તંત્રી લેખ • પ્રસંગપટ
• દિલ્હીની વાત • આસપાસ
• ન્યુઝ વ્યુઝ •વાતવાતમાં
• નેટવર્ક • અવસાન નોંધ
 
 

Science and Technology

માર્સ - ૫૦૦ ''પૃથ્વી પરનો સ્પેસ ટ્રાવેલનો સૌથી લાંબો પ્રયોગ''

પપુઆ ન્યુગીનીના દરિયામાં ઃ સોલ્વારા-૧
માઇફો-લિપો ફિલિંગ
વ્યાયામ અને આહારથી BP ઘટાડી શકાય... !
બ્રો-લિફટ કે પાળ લિફટ
 

Gujarat Samachar Plus

વિડિયોગેમ કરશે ટેન્શનને દૂર
નાકથી નહીં દિમાગ સૂંઘો

શાહરૂખ પ્રિયંકા સાથે સ્ટેજ શો આપશે

સસ્પેન્સ ખોલતી અનુષ્કા

આઇ વોન્ટ પબ્લિસિટી ગાગા
આમિરની ખ્વાઈશ પૂર્ણ થઈ
 
   
webad3 lagnavisha
   

Follow Us

Facebook Twitter
   

Archives

aaj

આજનું પંચાગ

આજનું ભવિષ્ય
સુપ્રભાતમ્

આજનું ઔષધ

આજની જોક આજની રેસીપી
   
 
plus
 

આજનું કાર્ટુન

arc archive

પૂર્તિઓ

 

 

 
 
Gujarat Samachar © 2011 All Rights Reserved