દુધના ભાવમાં વધારો થતાં, તરત જ આ ભાઇ, દુધમાં પાણી વધારો નાંખી, પ્રજાની સેવા સાથે રાહત આપતા હતા તેથી........ એમની યાદમાં આજ અમે આવું ભવ્ય સ્મારક ઉભુ કર્યું છે. ગમ્યું ને!

Close

Copyright   © Gujarat Samachar