અલિ! સાંભળે છે? મારા પ્લાસ્ટિકના ચંપલનું ફિટી ગએલ ''સોલ'' છે? કે પછી આજે....... શ્રાવણિયા અપવાસમાં ખાવાની ફરાળી....... ''રાજગરાની પૂરી'' છે, હેં! ચોખવટ કર એટલે માટે શું કરવું તેની સમજ પડે...... બોલ!

 

 

Close

Copyright   © Gujarat Samachar